Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 19/2015, které se bude konat dne 09.06.2015 v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 18/2015
2. Dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-19-2015-02)
3. Peněžní dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-19-2015-03)
4. Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-19-2015-04)
5. Souhlas s realizací investičních záměrů Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-19-2015-05)
6. Souhlas s realizací nových investičních záměrů Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-19-2015-06)
7. Dodatek zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-19-2015-07)
8. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Dodávka sanitních vozů včetně technického vybavení pro ZZS Kraje Vysočina
    ( S. Měrtlová, RK-19-2015-08)
9. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
    ( P. Kolář, RK-19-2015-09)
10. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Radňov u Rynárce a obci Pelhřimov
    ( P. Kolář, RK-19-2015-10)
11. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. a obci Žirovnice
    ( P. Kolář, RK-19-2015-11)
12. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-19-2015-12)
13. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky do vlastnictví Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-19-2015-13)
14. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Řásná a k. ú. a obci Řídelov
    ( P. Kolář, RK-19-2015-14)
15. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod a zřízení věcného břemene k němu
    ( P. Kolář, RK-19-2015-15)
16. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
    ( P. Kolář, RK-19-2015-16)
17. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-19-2015-17)
18. Výkup pozemků v k. ú. Milíkov a obci Černá
    ( P. Kolář, RK-19-2015-18)
19. Návrh na zařazení nové akce OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - Oprava podlahové krytiny, K. Světlé do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.
    ( P. Kolář, RK-19-2015-19)
20. Záměr prodeje pozemků k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
    ( P. Kolář, RK-19-2015-20)
21. Darování pozemku v k. ú. a obci Lučice
    ( P. Kolář, RK-19-2015-21)
22. Majetkoprávní příprava akce II/392 Velké Meziříčí - Tasov
    ( P. Kolář, RK-19-2015-22)
23. Změna usnesení 0105/02/2015/ZK
    ( P. Kolář, RK-19-2015-23)
24. Aktualizace seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v oblasti dopravy
    ( H. Strnadová, RK-19-2015-24)
25. Doplnění seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v oblasti dopravy
    ( H. Strnadová, RK-19-2015-25)
26. Ukončení projektů dopravní infrastruktury - návrh na rozpočtová opatření
    ( H. Strnadová, RK-19-2015-26)
27. Rozhodnutí o uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2
    ( H. Strnadová, RK-19-2015-27)
28. Rozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
    ( H. Strnadová, RK-19-2015-28)
29. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2015 - návrh na poskytnutí dotací
    ( H. Strnadová, RK-19-2015-29)
30. Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
    ( H. Strnadová, RK-19-2015-30)
31. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Doprava
    ( H. Strnadová, RK-19-2015-31)
32. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/3508 Jitkov - most ev. č. 3508-2
    ( H. Strnadová, RK-19-2015-32)
33. Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2014
    ( A. Krištofová, RK-19-2015-33)
34. Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2016 až 2018
    ( A. Krištofová, RK-19-2015-34)
35. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2014
    ( A. Krištofová, RK-19-2015-35)
36. Souhlas zřizovatele k přijetí finančních darů u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
    ( L. Seidl, RK-19-2015-36)
37. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
    ( L. Seidl, RK-19-2015-37)
38. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic financovaného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
    ( L. Seidl, RK-19-2015-38)
39. Žádost Obce Klokočov o poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2015
    ( I. Šteklová, RK-19-2015-39)
40. Informace o schválení Aktualizace státní energetické koncepce
    ( M. Hyský, Z. Kadlec, RK-19-2015-40)
41. FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj podnikatelů 2015
    ( I. Fryšová, RK-19-2015-41)
42. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
    ( I. Fryšová, RK-19-2015-42)
43. Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
    ( I. Fryšová, RK-19-2015-43)
44. Návrh na poskytnutí finančních darů v rámci soutěže Vesnice roku 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
    ( I. Fryšová, RK-19-2015-44)
45. FOND VYSOČINY - žádost o změnu termínu realizace projektu
    ( I. Fryšová, RK-19-2015-45)
46. Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na projekt Úspory energií - SŠ automobilní Jihlava - učební pavilon
    ( I. Fryšová, RK-19-2015-46)
47. Projekt Connecting Regions AT-CZ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
    ( I. Fryšová, RK-19-2015-47)
48. Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
    ( I. Fryšová, RK-19-2015-48)
49. Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
    ( I. Fryšová, E. Horná, RK-19-2015-49)
50. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
    ( E. Horná, RK-19-2015-50)
51. Podpora činnosti Agroklastru Vysočina z. s.- návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
    ( Z. Chlád, RK-19-2015-51)
52. Dokumenty požadované SFŽP ČR k ukončení projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Nemocnice Havlíčkův Brod
    ( E. Horná, RK-19-2015-52)
53. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
    ( K. Ubr, I. Hanáková Kosourová, RK-19-2015-53)
54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Finanční dar od Českého olympijského výboru na sportující mládež v Kraji Vysočina
    ( K. Ubr, RK-19-2015-54)
55. Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
    ( K. Ubr, RK-19-2015-55)
56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na učebnice a laboratorní sady v programu CTYOnline
    ( K. Ubr, RK-19-2015-56)
57. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na změnu závazných ukazatelů Pedagogicko-psychologické poradny, Speciálně pedagogického centra a Praktické školy Žďár nad Sázavou
    ( K. Ubr, RK-19-2015-57)
58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu-Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 - změna závazných ukazatelů
    ( K. Ubr, RK-19-2015-58)
59. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - úprava hospodaření s movitým majetkem pořízeným v rámci projektů a změna doplňkové činnosti
    ( K. Ubr, RK-19-2015-59)
60. Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2015
    ( K. Ubr, RK-19-2015-60)
61. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Výroční monitorovací zpráva za rok 2014 a Roční specifikace aktivit pro rok 2015
    ( K. Ubr, RK-19-2015-61)
62. Částečná změna v zajištění stravování na Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov
    ( K. Ubr, RK-19-2015-62)
63. Projekt Od myšlenky k výrobku 2 - předfinancování projektu
    ( K. Ubr, RK-19-2015-63)
64. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za 2. etapu projektu Transformace ÚSP Křižanov II. a za 5. etapu projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
    ( V. Švarcová, RK-19-2015-64)
65. Podstatná změna XVII. projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
    ( V. Švarcová, RK-19-2015-65)
66. Návrh na poskytnutí daru obecně prospěšné společnosti ProMancus - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
    ( V. Švarcová, RK-19-2015-66)
67. Návrh na poskytnutí peněžního daru pro Město Havlíčkův Brod - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
    ( V. Švarcová, RK-19-2015-67)
68. Podstatná změna XV. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
    ( V. Švarcová, RK-19-2015-68)
69. Změna zřizovací listiny Domova Jeřabina, příspěvkové organizace
    ( V. Švarcová, RK-19-2015-69)
70. Poskytnutí dotace na rekonstrukci budovy Kolpingova díla ČR z. s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
    ( V. Švarcová, RK-19-2015-70)
71. Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina a Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016
    ( V. Švarcová, RK-19-2015-71)
72. Předfinancování projektů Transformace ÚSP Křižanov II., Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
    ( V. Švarcová, RK-19-2015-72)
73. Darování pozemků v k. ú. a obci Jihlava
    ( P. Kolář, RK-19-2015-73)
74. Předání nemovitých věci do hospodaření Domova Jeřabina, příspěvkové organizace
    ( P. Kolář, RK-19-2015-74)
75. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz