Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-54

RK-19-2015-54.doc  RK-19-2015-54pr01.pdf  RK-19-2015-54pr02.doc  RK-19-2015-54pr03.xls
Číslo materiálu54
Číslo jednacíRK-19-2015-54
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Finanční dar od Českého olympijského výboru na sportující mládež v Kraji Vysočina
Zpracoval M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí finančního daru od Českého olympijského výboru (dále jen ČOV). ČOV je na základě ustanovení § 41da odst. 2 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů ( zákon o loteriích ) příjemcem peněžitých darů určených na tělovýchovné a sportovní účely. ČOV rozhodl o vyčlenění části finančních prostředků získaných od loterijních společností do výše 40.000.000 Kč ročně a jejich použití na podporu tělesné výchovy a sportu na území krajů podle pravidel pro spolupráci Českého olympijského výboru s vyššími územně správními celky (viz materiál RK-19-2015-54, př. 1).
Na základě metodiky těchto pravidel obdržel Kraj Vysočina darovací smlouvu (viz materiál RK-19-2015-54, př. 2) na částku 2 718 568 Kč za účelem podpory sportovní činnosti dětí a mládeže. Kraj Vysočina se akceptací smlouvy zavazuje k čerpání této finanční částky nejpozději do konce kalendářního roku 2015. Využití daru je současně podmíněno alokací krajských prostředků určených ke stejnému účelu (sportovní činnosti dětí a mládeže), minimálně ve stejné výši daru.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje rozpočtovým opatřením finanční dar od ČOV přijmout. Vzhledem k tomu, že kraj nemá v rozpočtu na rok 2015 žádnou částku vázanou přímo na dar od ČOV, OŠMS navrhuje použít k rozdělení prostředků vlastní program, který splňuje podmínky čerpání daru od ČOV. Tento způsob financování byl předjednán podle reálné situace poskytování dotací v kraji s pracovníky ČOV. Účelově vhodným a dlouhodobě vyhlašovaným programem je podpora celoroční sportovní činnosti mládeže, realizovaná prostřednictvím Všesportovního kolegia Kraje Vysočina (sdružuje více jak 35 000 mladých sportovců), které rozděluje prostředky přímo na jednotlivé sportovní organizace v celém kraji; v letošním roce bylo v rámci tohoto programu rozděleno celkem 4 000 000 Kč. Navýšená částka převedená rozpočtovým opatřením do tohoto programu (2 718 568 Kč) se na základě nových žádostí jednotlivých subjektů rozdělí podle pravidel Všesportovního kolegia dodatkem k již uzavřeným smlouvám.
Takovýto způsob rozdělování finančních prostředků je velmi efektivní a administrativně nenáročný. Prostředky jsou čerpány přímo jednotlivými TJ, SK, atd., které je využívají k pořízení sportovního materiálu, úhradě pronájmů a služeb, startovného na turnajích, dopravy, nákladů s účastí na soustředěních a pravidelných soutěžích. Po mnohaletých zkušenostech s fungováním podpory celoroční sportovní činnosti mládeže prostřednictvím Všesportovního kolegia, lze konstatovat, že je to nástroj funkční, transparentní a díky velice dobré kooperaci ze strany střešních sportovních organizací administrativně lehce proveditelný.
Navýšením alokovaných prostředků o dar ČOV do tohoto programu (UZ 00313) splní kraj všechny podmínky darovací smlouvy a zajistí jejich využití ke sportovní činnosti mládeže po celém Kraji Vysočina.
StanoviskaEkonomický odbor.
EO nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvu s Českým olympijským výborem, IČO 48546607 dle materiálu
RK-19-2015-54, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost, položka 2321 - Přijaté neinvestiční dary) o částku 2 718 568 Kč a výdajů (Kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost, UZ 00313 - Podpora Všesportovního kolegia Kraje Vysočina) o částku 2 718 568 Kč rozpočtu kraje dle materiálu RK-19-2015-54.
Odpovědnost OŠMS, OE
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz