Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-25

RK-19-2015-25.doc  RK-19-2015-25pr01.pdf  RK-19-2015-25pr02.pdf  RK-19-2015-25pr03.pdf
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-19-2015-25
NázevDoplnění seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v oblasti dopravy
Zpracoval R. Handa
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu přípravy na čerpání prostředků z Integrovaného regionální operačního programu (dále jen IROP ), a to v rámci jeho specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T. Přílohou č. 4 IROP je tzv. Vybraná regionální silniční síť, která splňuje kritéria (dopravně-hospodářský význam komunikace, stavebně-technický stav a šířkové uspořádání, intenzita dopravy, nehodovost a vliv na životní prostředí) specifického cíle 1.1. Základním předpokladem úspěchu projektového záměru v rámci IROP je jeho umístění na této síti. V případě, že záměry mimo Vybranou regionální silniční síť splní požadavky na výše uvedená kritéria, mohou být též podpořeny.

Rada Kraje Vysočina svým usnesením č. 0069/02/2015/RK ze dne 13. 1. 2015 schválila přípravu projektů Kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury dle materiálu RK-02-2015-35, př. 1; doporučila zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2,1 mld. Kč na přípravu a realizaci projektů uvedených v materiálu RK-02-2015-35, př. 1; finance budou uvolňovány průběžně dle aktuální potřeby každého projektu.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina svým usnesením č. 0035/01/2015/ZK ze dne 27. 1. 2015 schválilo převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2,1 mld. Kč na přípravu a realizaci projektů uvedených v materiálu ZK-01-2015-26, př. 1; finance budou uvolňovány průběžně dle aktuální potřeby každého projektu.

Nové záměry jsou samostatně popsány v materiálu RK-19-2015-25, př. 2. V materiálu RK-19-2015-25, př. 1 je uveden návrh aktualizovaného seznamu projektových záměrů. S ohledem na disponibilní předpokládané zdroje IROP v rámci specifického cíle 1.1 není ambicí Kraje Vysočina realizovat všechny tyto záměry, ale pouze ty, které budou mít dokončenu majetkoprávní přípravu. Z tohoto důvodu není třeba navyšovat převod prostředků schválený usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0035/01/2015/ZK ze dne 27. 1. 2015.

Odbor informatiky ve spolupráci s odborem dopravy a silničního hospodářství zaktualizoval mapu schválených a nových záměrů projektů dopravní infrastruktury, které leží na Vybrané regionální silniční síti (RK-19-2015-25, př. 3).
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje:
- změnit usnesení č. 0069/02/2015/RK tak, že materiál RK-02-2015-35, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-19-2015-25, př. 1;
- doporučit zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0035/01/2015/ZK tak, že materiál ZK-01-2015-26, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-19-2015-25, př. 1.
StanoviskaOdbor majetkový bere na vědomí rozšíření počtu akcí určených k financování z IROPu.
Odbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení.
Odbor regionálního rozvoje nemá připomínky k předloženému materiálu.
Grémium ředitele souhlasí s projektovými záměry.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0069/02/2015/RK tak, že materiál RK-02-2015-35, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-19-2015-25, př. 1;

doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0035/01/2015/ZK tak, že materiál ZK-01-2015-26, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-19-2015-25, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz