Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-10

RK-19-2015-10.doc  RK-19-2015-10pr01.xls  RK-19-2015-10pr02.xls  RK-19-2015-10pr03.pdf
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-19-2015-10
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Radňov u Rynárce a obci Pelhřimov
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál navrhuje majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Radňov u Rynárce zastavěných silnicí III/11244.
Kraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a na základě Rozhodnutí MDS ČR č. j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001, stal vlastníkem silnic II. a III. třídy a dalšího movitého a nemovitého majetku, ke kterému měly příslušnost hospodaření státní příspěvkové organizace SÚS na území kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (dále jen KSÚSV) byla v loňském roce investorem stavby III/11244 lom Nemojov - křiž. III/11246 . Po dokončení této stavby nechala vyhotovit geometrický plán č. 149-395/2014, na jehož základě se zjistilo, že opravovaný úsek silnice se nachází i na pozemcích jiných vlastníků. Odbor majetkový proto vyhotovil návrhy kupních smluv a prostřednictvím KSÚSV oslovil příslušné vlastníky dotčených pozemků. Protože se jedná o místní část Pelhřimova, byla navržena cena k jednání ve výši 100 Kč/m2. Městu Pelhřimov byl odeslán návrh darovací smlouvy.
Většina oslovených vlastníků včetně města souhlasila s převodem pozemků do vlastnictví kraje za navržených podmínek. Pouze jeden vlastník na nabídku nereagoval.
Pozemky navrhované k výkupu jsou uvedeny v materiálu RK-19-2015-10, př. 1. Pozemky nabývané darem z vlastnictví města Pelhřimov jsou uvedeny v materiálu RK-19-2015-10, př. 2.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu RK-19-2015-10, př. 1 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy do vlastnictví kraje za kupní cenu 100 Kč/m2 a také doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky dle materiálu RK-19-2015-10, př. 2 z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví kraje.
Výše uvedenými majetkoprávními úkony bude zajištěno sjednocení vlastnictví pozemků a stavby silnice.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt koupí pozemky dle materiálu RK-19-2015-10, př. 1 a nabýt darem pozemky dle materiálu RK-19-2015-10, př. 2 do vlastnictví Kraje Vysočina.
Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* nabýt pozemky dle materiálu RK-19-2015-10, př. 1 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2;
* nabýt darem pozemky dle materiálu RK-19-2015-10, př. 2 z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 23. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz