Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-73

RK-19-2015-73.doc  RK-19-2015-73pr01.pdf  RK-19-2015-73pr01a.doc  RK-19-2015-73pr02.pdf  RK-19-2015-73pr02a.pdf
Číslo materiálu73
Číslo jednacíRK-19-2015-73
NázevDarování pozemků v k. ú. a obci Jihlava
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuOblastní charita Jihlava se obrátila na Radu Kraje Vysočina se žádostí o bezúplatný převod pozemků par. č. 3777/2 - zastavěná plocha nádvoří o výměře 580 m2 a par. č. 3777/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 573 m2 v k.ú. Jihlava. Tyto pozemky žadatel užívá na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 27. 4. 2007 podle usnesení 0238/08/2007/RK. Smlouva o výpůjčce je uzavřena na dobu určitou 10-ti let od nabytí vlastnického práva vypůjčitele k budově č.p. 4686 postavené na pozemku par. č. 3777/2. Budovu č.p. 4686 převedl Kraj Vysočina do vlastnictví Diecézní charity Brno darovací smlouvou dle usnesení 0284/04/2006/ZK (právní účinky vkladu ke dni 27. 12. 2006). K budově má Kraj Vysočina zřízeno předkupní právo jako právo věcné zapsané do katastru nemovitostí a to za 1 Kč + technické zhodnocení provedené obdarovaným na budově.
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Jihlava je profesionální nezisková organizace působící v oblasti sociálních a zdravotních služeb v Kraji Vysočina.
Budovu a pozemky na ulici Mahenova v Jihlavě Diecézní charita Brno - Oblastní charita Jihlava využívá pro provoz jejích sociálních služeb a služeb zaměstnanosti, v současné době zde mají zázemí 3 projekty (Malá řemesla, Následná péče a 50+). Žadatel uvádí, že budovu zrekonstruoval s podporou ROP NUTS2 Jihovýchod v částce 17 mil. Kč a vytvořil tak moderní centrum sociálních služeb pro klienty se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním.
OM se obrátil na žadatele (oblastní charita Jihlava) se žádostí o doplnění žádosti spočívající jednak o žádost o převod podaný ze strany Diecézní charity Brno (oblastní charita Jihlava je jen organizační složkou) a jednak o stručné doložení příjmů a financování činností charity a možnosti použití finančních zdrojů. Diecézní charita Brno zaslala odpověď na tuto žádost, která je spolu s podrobnějším popisem využití budovy v původní žádosti obsahem materiálu RK-19-2015-73, př. 1.
Návrh řešení Předmětné pozemky kraj ke své činnosti nepotřebuje, jejich převod do vlastnictví Diecézní charity Brno je možný a s ohledem na vlastnictví budovy na č.p. 4686 postavené na jednom ze žádaných pozemků i logický. S ohledem na sdělení Diecézní charity Brno, že její činnost je financována prostřednictvím účelově vázaných dotací, grantů a darů na zajištění provozu poskytovaných služeb a jako nestátní nezisková organizace nevytváří zisk použitelný na úplatné pořízení nemovitostí, OM navrhuje převod formou daru.
OM navrhuje k předmětu daru zřídit pro Kraj Vysočinu předkupní právo, jako právo věcné zapisující se do katastru nemovitostí a to za 1 Kč. Předkupní právo má Kraj Vysočina zřízeno i k budově postavené na pozemku par. č. 3777/2. Toto předkupní právo by Kraj Vysočina mohl využít v případě, že by obdarovaný chtěl předmět daru převést na jiného vlastníka. OM dále navrhuje v darovací smlouvě požadovat prohlášení - závazek obdarovaného, že předmět daru bude využívat pouze k zajištění poskytování nevýdělečných sociálních a zdravotních služeb nebo služeb zaměstnanosti znevýhodněným skupinám osob.
StanoviskaOSV: Jedná se o zastavěné pozemky, na kterých bylo v rámci evropského projektu zřízeno Centrum sociálních služeb Mahenka. Služba Následné péče, která je realizována v Centru sociálních služeb Mahenka (ul. Mahenova 16, Jihlava), je určena pro osoby ohrožené závislostí, a je taktéž zahrnuta do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina. Jedná se o službu poskytovanou ve veřejném zájmu bez úhrad od klientů. Jedná se tedy o nevýdělečnou činnost, v jejímž rámci nelze získat prostředky na pořízení předmětných pozemků. Z toho důvodu odbor sociálních věcí doporučuje bezúplatný převod uvedených pozemků na Diecézní charitu Brno.

Rada kraje usnesením 0873/16/2015/RK rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr převést pozemky par. č. 3777/2 - zastavěná plocha nádvoří o výměře 580 m2 a par. č. 3777/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 573 m2 oba v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Diecézní charity Brno se sídlem Brno střed, Černá pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno 2, IČO: 44990260
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 3777/2 - zastavěná plocha nádvoří o výměře 580 m2 a par. č. 3777/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 573 m2 oba v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Diecézní charity Brno se sídlem Brno střed, Černá pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno 2, IČO: 44990260 s tím, že darovací smlouva bude obsahovat prohlášení - závazek obdarovaného, že předmět daru bude využívat pouze k zajištění poskytování nevýdělečných sociálních a zdravotních služeb nebo služeb zaměstnanosti znevýhodněným skupinám osob.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 23. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz