Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-19

RK-19-2015-19.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-19-2015-19
NázevNávrh na zařazení nové akce OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - Oprava podlahové krytiny, K. Světlé do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.
Zpracoval E. Pausarová, E. Jozífek
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuV roce 2013 byla realizována rekonstrukce kuchyně firmou PSJ, a.s., Jihlava v objektu školy SŠ obchodu a služeb Jihlava. Dílo bylo provedeno podle projektové dokumentace a řádně převzato objednatelem. V roce 2014 se začaly objevovat poruchy podlahové krytiny ve varně kuchyně. Bylo provedeno několik drobných zásahů k jejich odstranění. Vzhledem k tomu, že nebylo dosaženo požadovaného stavu a stav se zhoršoval, OM uvedenou vadu reklamoval u zhotovitele 7. 4. 2015. Dne 19. 5. 2015 dodavatel zaslal na OM odmítnutí reklamace. Toto odmítnutí zdůvodňuje nevhodným typem podlahové krytiny navržené v projektové dokumentaci. Dodavatel uvádí, že provedl dílo v souladu s projektovou dokumentací. Součástí odmítnutí reklamace je Znalecký posudek č. 18/7/2015 o posouzení příčiny vzniku vady pvc krytiny vypracovaný znalcem Milanem Mrkáčem a Technický posudek povlakové krytiny vypracovaný odbornou firmou.
OM bude dále postupovat formou uplatnění náhrady škody způsobené vadou projektové dokumentace vůči zpracovateli projektové dokumentace po předchozím projednání možností postupu s právníky.
Vada díla přímo ohrožuje provoz kuchyně a je nezbytné provést její opravu. Podlahová krytina kuchyně je dle kontroly KHS v havarijním stavu a hrozí uzavření kuchyně.
Opravu je potřebné provést v období letních prázdnin.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje zařazení nové akce OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - Oprava podlahové krytiny, K. Světlé do rozpočtu Kraje Vysočina, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství. Oprava bude provedena v období letních prázdnin. OM navrhuje pověřit opravou původního dodavatele prací, aby nedošlo v budoucnu k omezení záručních podmínek.
Finanční krytí realizace prací navrhuje OM v rámci kapitoly Nemovitý majetek, změnou rozpisu rozpočtu přílohy M1 - Školství.
StanoviskaOA, SZŠ a SOŠS Jihlava, p. o. souhlasí s provedením opravy v období letních prázdnin.

OE nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - Oprava podlahové krytiny, K. Světlé do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín 15. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz