Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-50

RK-19-2015-50.doc  RK-19-2015-50pr01.pdf  RK-19-2015-50pr02.doc  RK-19-2015-50pr03.doc  RK-19-2015-50pr04.pdf  RK-19-2015-50pr05.pdf  RK-19-2015-50pr06.pdf
Číslo materiálu50
Číslo jednacíRK-19-2015-50
NázevFinanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Zpracoval2015-50Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělstvípro: jednání rady kraje č. 19/2015 dne 9. 6. 2015zpracoval (a): O. Kameníková, J. Merunková
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vyřízení žádostí o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina.
Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 10. 12. 2013 usnesením č. 0511/07/2013/ZK schválilo znění materiálu Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 č. 11/13 ve znění
Dodatku č. 1 a 2 (dále jen Zásady ).
Na základě nabídky ministra zemědělství ke společnému Dotačnímu rámci pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích na období 2014 - 2020 Kraj Vysočina přistoupil a využil společné notifikace.
Dotační rámec pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích na období 2014 - 2020 (dále jen Dotační rámec ) byl Ministerstvem zemědělství ČR s Evropskou komisí projednán jako podpora SA 36748 (2013/N).
V případě uvedených příspěvků se jedná o tzv. veřejné podpory ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. července 2014, čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování EU. Podpory podléhají notifikaci Evropské komise (jedná se o proces prověření, zda tyto příspěvky nejsou v rozporu s předpisy EU). Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo Zásady v souladu s Dotačním rámcem. Z důvodu nových Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětví zemědělství a lesnictví ve venkovských oblastech na období 2014 - 2020 byly Zásady upraveny Dodatkem č. 1, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 16. 12. 2014 usnesením č. 0625/07/2014/ZK. Vzhledem ke změně zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byly Zásady upraveny Dodatkem č. 2, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 10. 3. 2015 usnesením č. 0166/02/2015/ZK.
Žádosti byly posouzeny podle Zásad, ve znění Dodatku č. 1 a 2. Seznam žádostí o poskytnutí finančních příspěvků podle Zásad, (dále jen dotace ) je uveden v materiálu
RK-19-2015-50, př. 1 a v materiálu RK-19-2015-50, př. 2. Seznam žádostí o neposkytnutí finančních příspěvků podle Zásad, (dále jen dotace ) je uveden v materiálu
RK-19-2015-50, př. 3 a RK-19-2015-50, př. 4. Žádosti předkládané ke schválení jsou dle materiálu RK-19-2015-50, př. 1 ve výši 294 164 Kč (celkem 16 žádostí a u 4 žádostí byla částka krácena) a dle materiálu RK-19-2015-50, př. 2 ve výši 1 598 191 Kč (celkem 58 žádostí a u 5 žádostí byla částka krácena). Žádosti, které jsou kráceny nebo doporučeny k neposkytnutí dotace, neodpovídají Zásadám, ve znění Dodatku č. 1 a 2.
Materiál RK-19-2015-50, př. 2 a materiál RK-19-2015-50, př. 3 z důvodu ochrany osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nezveřejňujeme.
Návrh řešení Žádosti byly posouzeny odborem životního prostředí a zemědělství, který navrhuje radě kraje rozhodnout:
* poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č 1 a 2 dle materiálu RK-19-2015-50, př. 2;
* uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-19-2015-50, př. 5;
* neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu RK-19-2015-50, př. 3;
a dále navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu RK-19-2015-50, př. 1;
* uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-19-2015-50, př. 6.
* neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu RK-19-2015-50, př. 4;
Žadatelé, kterým dotace nebude poskytnuta, budou odborem životního prostředí a zemědělství vyrozuměni Oznámením o neposkytnutí dotace na hospodaření v lesích.
StanoviskaOdbor informatiky: Uvedené položky byly zaevidovány v systému e-Dotace pod
ID ZZ00905-08.0001 - ZZ00905-07.0079.

Ekonomický odbor nemá připomínky. Aktuální stav v kapitole Zemědělství, § 103x položka Lesní hospodářství určené na příspěvky na hospodaření v lesích je 20 974 137 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu RK-19-2015-50, př. 2;
* uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-19-2015-50, př. 5;
* neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu RK-19-2015-50, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu RK-19-2015-50, př. 1;
* uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-19-2015-50, př. 6;
* neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu RK-19-2015-50, př. 4.
Odpovědnost odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
Termín 2015- 12- 30
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz