Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-56

RK-19-2015-56.doc
Číslo materiálu56
Číslo jednacíRK-19-2015-56
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na učebnice a laboratorní sady v programu CTYOnline
Zpracoval J. Kafková, V. Vlachová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí účelových prostředků z MŠMT a jejich zprostředkování příslušným školám.
MŠMT rozhodlo o poskytnutí účelové dotace na učebnice a laboratorní sady v programu CTYOnline organizovaným John Hopkins Univerzity těm školám, jejichž žáci se přihlásili
do tohoto programu prostřednictvím o. s. Nadané dítě ve školním roce 2014/2015.
Finanční prostředky obdrží dvě střední školy zřizované Krajem Vysočina:
- Gymnázium Třebíč ve výši 5 428,20 Kč
- Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
ve výši 1 633 Kč.
Návrh řešení OŠMS doporučuje radě kraje schválit:
- zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu o účelovou neinvestiční dotaci na učebnice a laboratorní sady v programu CTYOnline v celkové výši 7 061,20 Kč;
- zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o účelovou neinvestiční dotaci
na učebnice a laboratorní sady v programu CTYOnline Gymnáziu Třebíč o částku 5 428,20 Kč a Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město
na Moravě o částku 1 633 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši 7 061,20 Kč Kč - na učebnice a laboratorní sady v programu CTYOnline (ÚZ 33056).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 - Gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT na učebnice a laboratorní sady v programu CTYOnline v celkové výši 7 061,20 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o účelovou neinvestiční dotaci na učebnice a laboratorní sady v programu CTYOnline pro Gymnázium Třebíč, IČO 60418435, o částku 5 428,20 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o účelovou neinvestiční dotaci na učebnice a laboratorní sady v programu CTYOnline pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512, o částku 1 633 Kč.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz