Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-59

RK-19-2015-59.doc  RK-19-2015-59pr01.doc  RK-19-2015-59pr02.doc  RK-19-2015-59pr03.doc  RK-19-2015-59pr04.doc  RK-19-2015-59pr05.doc  RK-19-2015-59pr06.doc  RK-19-2015-59pr07.doc  RK-19-2015-59pr08.doc  RK-19-2015-59pr09.doc  RK-19-2015-59pr10.doc  RK-19-2015-59pr11.doc  RK-19-2015-59pr12.doc
Číslo materiálu59
Číslo jednacíRK-19-2015-59
NázevDodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - úprava hospodaření s movitým majetkem pořízeným v rámci projektů a změna doplňkové činnosti
Zpracoval J. Hadravová, Z. Hloušková
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuObsahem materiálu je řešení hospodaření s movitým majetkem Kraje Vysočina pořízeným v rámci projektů Badatelská centra pro přírodní vědy a Od myšlenky k výrobku 2 , jejichž je kraj nositelem, nové znění doplňkové činnosti a nové znění hlavní činnosti.
V rámci projektu Badatelská centra pro přírodní vědy budou vytvořeny (postaveny) učebny s badatelskými pracovišti. Bude pořízeno vědecké přístrojové vybavení a vybudováno zázemí, tj. budou realizovány stavební úpravy. Badatelská centra vzniknou v 5 gymnáziích (Gymnázium Havlíčkův Brod, Gymnázium Jihlava, Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov, Gymnázium Třebíč, Gymnázium Žďár nad Sázavou, dále jen Gymnázia ) s ohledem na územní dostupnost, počet žákyň a žáků a vyrovnanost podílu dívek a chlapců. Pořízené vybavení umožní zkvalitnění zázemí pro praktické badatelské činnosti v přírodních vědách. Současně s pořízením bude rovněž v rámci projektu zajištěno pořízení souvisejícího software a nástrojů a zaškolení učitelů přírodovědných předmětů. Ve výběrovém řízení bude kladen důraz na kvalitu strojů (specifikace VZ), aby se eliminovaly případné časté poruchy vyvolávající nepoužitelnost strojů a náklady na jejich opravy. Stroje budou pořízeny do vlastnictví kraje a předány k hospodaření do jednotlivých škol. Vytvořením badatelských center v několika gymnáziích Kraje Vysočina se vytvoří lepší zázemí pro badatelské činnosti jako metodickou přípravu pro výzkumné, inovační a tvořivé aktivity v pozdějším vysokoškolském studiu a následném zaměstnání.
U Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov se zároveň se zápisem Badatelského centra vyjímá z hlavní činnosti činnost zařízení školního stravování a poskytování stravování zaměstnanců škol a školských zařízení . Škola již nebude poskytovat stravování ve stávající školní jídelně (podrobnější informace jsou v jiném materiálu). V rámci projektu Od myšlenky k výrobku 2 bude pořízen movitý majetek (strojové vybavení - CNC a klasické obráběcí stroje, robotická pracoviště, 3D tiskárny a 3D scannery) pro střední školy zřízené Krajem Vysočina (Střední škola stavební Jihlava, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava, Střední škola stavební Třebíč, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov, Střední průmyslová škola Třebíč, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, dále jen Střední školy ). Vybavení zlepší podmínky pro přípravu učnic a učňů a žákyň a žáků strojírenských, elektrotechnických a stavebních oborů na praxi ve firmách a usnadní zapracování po nástupu do zaměstnání. Konkrétně zlepší přípravu žákyň a žáků pro obrábění CNC strojů (výukové CNC obráběcí stroje), pro konstrukci a obsluhu elektronických strojů (digitální osciloskopy, frekvenční měniče, tiskárny tištěných spojů), pro projektování a zapojení obnovitelných zdrojů energie, pro stavbu budov (systémové bednění). Modernizací vybavení v centrech technického vzdělávání Kraje Vysočina se vytvoří lepší předpoklady pro přípravu žákyň a žáků na odbornou praxi ve firmách a na snazší zapracování ve firmách po nástupu do zaměstnání.
Vzhledem k tomu, že se jedná o majetek, který je pořízen pro potřeby a k výkonu hlavní činnosti středních škol, bude jeho další provozování, správa a účetní a majetková evidence zajišťována těmito organizacemi. Za tímto účelem je jim potřebné pořízený majetek kraje předat k hospodaření dodatkem ke zřizovací listině. I po předání k hospodaření zůstávají pořízené věci majetkem kraje.
Ředitelka příspěvkové organizace s názvem Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř požádala o rozšíření vymezení doplňkové činnosti o Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení . Jedná se o obor č. 66 živnosti volné. V rámci doplňkové činnosti bude v budově školy a na autě KAIPAN pronajímána plocha pro reklamní účely, případně bude reklama zhotovována. Aby mohla příspěvková organizace tuto novou činnost vykovávat, musí mít předmět činnosti zapsán ve zřizovací listině. Předpokládané výnosy z doplňkové činnosti budou činit cca 50 tis. Kč ročně a přinesou zisk cca 42 tis. Kč ročně.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje schválit dodatky zřizovacích listin Gymnázií dle materiálů RK-19-2015-59, př. 1 až
RK-19-2015-59, př. 5 a Středních škol dle materiálů RK-19-2015-59, př. 6 až
RK-19-2015-59, př. 11.
Dále odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř dle materiálu
RK-19-2015-59, př. 12.
Podle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky kraje; k tomu schvalovat jejich zřizovací listiny.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
* Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Havlíčkův Brod dle materiálu RK-19-2015-59, př. 1;
* Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Jihlava dle materiálu RK-19-2015-59, př. 2;
* Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov dle materiálu RK-19-2015-59, př. 3;
* Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Třebíč dle materiálu RK-19-2015-59, př. 4;
* Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Žďár nad Sázavou materiálu RK-19-2015-59, př. 5;
* Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola stavební Jihlava dle materiálu RK-19-2015-59, př. 6;
* Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava dle materiálu RK-19-2015-59, př. 7;
* Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola stavební Třebíč dle materiálu RK-19-2015-59, př. 8;
* Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov dle materiálu RK-19-2015-59, př. 9;
* Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč dle materiálu RK-19-2015-59, př. 10;
* Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-19-2015-59, př. 11;
* Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř dle materiálu RK-19-2015-59, př. 12.
Odpovědnost OŠMS, ředitelé Gymnázií a Středních škol
Termín 15. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz