Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-29

RK-19-2015-29.doc  RK-19-2015-29pr01.pdf  RK-19-2015-29pr02.pdf  RK-19-2015-29pr03.pdf
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-19-2015-29
NázevFOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2015 - návrh na poskytnutí dotací
Zpracoval R. Opatová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 1/2014 dne 27. 1. 2015 usnesením č. 0058/01/2015/ZK vyhlásilo grantový program Bezpečná silnice 2015 , který je určen na podporu zvýšení bezpečnosti chodců a dostupnosti dětských dopravních hřišť v Kraji Vysočina. Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování při realizaci instalaci nových nebo obnovu stávajících technických prostředků zvyšujících bezpečnost silničního provozu ve městech a obcích na silnicích I., II. a III. třídy v Kraji Vysočina a na výstavbu nových, pořízení přenosných a rekonstrukci stávajících dětských dopravních hřišť v Kraji Vysočina. Celkový objem finančních prostředků v grantovém programu Bezpečná silnice 2015 je 3 700 000 Kč. Uzávěrka příjmu žádostí byla 30. 4. 2015. Bylo doručeno celkem 18 žádostí obcí s celkovým finančním požadavkem ve výši 2 902 457 Kč. Řídicí výbor grantového programu Bezpečná silnice 2015 zasedal dne 11. 5. 2015. Z důvodu administrativního nesouladu nebo z důvodu nesouladu se základními kritérii výzvy programu bylo z hodnocení vyřazeno 8 žádostí. U 3 žádostí dále řídicí výbor programu navrhuje snížení požadované podpory. Zbývajících 7 žádostí je navrženo k podpoře v požadované výši. Celková navržená výše podpory činí 1 770 921 Kč. Zůstatek alokace programu činí 1 929 079 Kč.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ODSH ) na základě usnesení řídicího výboru programu č. 005/01/2015/ŘvGPFV01182 a 006/01/2015/ŘvGPFV01182 navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2015 žadatelům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-19-2015-29, př. 1.
ODSH na základě usnesení řídicího výboru programu č. 001/01/2015/ŘvGPFV01182 navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2015 žadatelům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-19-2015-29, př. 2.
Současně ODSH navrhuje Radě Kraje doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s jednotlivými subjekty, kterým byla navržena podpora řídícím výborem, dle materiálu RK-19-2015-29, př. 3.
StanoviskaOdbor informatiky:
Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID FV01182.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* poskytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2015 žadatelům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-19-2015-29, př. 1;
* neposkytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2015 žadatelům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-19-2015-29, př. 2;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-19-2015-29, př. 3.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 23. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz