Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-47

RK-19-2015-47.doc  RK-19-2015-47pr01.pdf
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-19-2015-47
NázevProjekt Connecting Regions AT-CZ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
Zpracoval O. Sklenář, I. Fryšová, P. Holý
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o přípravu projektu Connecting Regions AT-CZ v rámci Kooperačního programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika (dále jen Program), kde Kraj Vysočina bude vedoucím partnerem projektu.
Cílem projektu je podpořit aktivní, trvalou a efektivní přeshraniční spolupráci mezi veřejnými i soukromými subjekty z obou stran hranice, která zajistí účinné naplňování společných strategií, jako např. Strategie 2020, Podunajská strategie, společné přeshraniční strategie mezi Rakouskem a Českou republikou (Centrope, strategie Euroregionu Dunaj - Vltava) a strategie jednotlivých regionů. Jedním z nástrojů je poskytování služeb regionálního kontaktního místa na Vysočině žadatelům v Programu, které zvýší využívání finančních prostředků EU v česko-rakouské příhraniční oblasti. Jedná se o pokrytí části personálních nákladů spojených se zajišťováním fungování regionálního kontaktního místa na Krajském úřadu Kraje Vysočina, stejně tak jako v ostatních krajích česko-rakouské spolupráce, kde jsou konzultovány projektové záměry. Pro žadatele jsou organizovány semináře, konference, kulaté stoly, je zajišťováno tlumočení atd. Dalším cílem projektu je zajistit lepší informovanost o Programu v krajích. Zvýšení povědomí a znalostí potenciálních žadatelů o tomto programu by mělo přispět k úspěšné přípravě a realizaci kvalitních projektů zaměřených na rozvoj česko-rakouské spolupráce. Popis aktivit připravovaného projektu je uveden v materiálu
RK-19-2015-47, př. 1.
V předchozím programovacím období 2007-2013 bylo možné financovat tyto aktivity v rámci Programu z prostředků technické pomoci. V novém programovém období 2014 - 2020 budou prostředky technické pomoci v celé své výši použity pro zajištění funkcí Řídícího a Národního orgánu, Společného sekretariátu, Certifikačního orgánu a kontrolních míst. Za tímto účelem bylo doporučeno krajům ze strany Národního orgánu a Řídícího orgánu předložit s rakouskými partnery společný projekt v rámci prioritní osy číslo 4 Udržitelné sítě a institucionální spolupráce Programu.
Předpokládaný termín schválení Programu ze strany Evropské komise je v červnu 2015. Výzva pro podávání projektových žádostí bude vyhlášena po schválení na ustavujícím Monitorovacím výboru v polovině července, avšak pouze za předpokladu, že do té doby budou finalizovány nástroje a materiály potřebné pro úspěšný chod programu a pro hodnocení projektových žádostí (eMonitorovací systém, eProjektová žádost, Smlouva ERDF, Příručky pro žadatele v AT a v CZ, checklisty pro hodnocení, Společná pravidla způsobilosti, Jednací řád...). V případě vyhlášení výzvy v polovině července bude lhůta pro příjem žádostí do poloviny září 2015. Začátek realizace projektu je plánován na 1. 1. 2016 a konec na 31. 12. 2019. Předpokládaný celkový rozpočet projektu s šesti partnery bude činit zhruba 1 100 000 €, tj. 30 497 500 Kč (1 euro = 27,725 Kč). Rozpočet Kraje Vysočina činí 200 000 €. Spolufinancování krajem je ve výši 20 000 €, tj. 554 500 Kč (10 % z celkových nákladů projektu), neboť v rámci Programu je garantováno proplacení způsobilých výdajů projektu z 85 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj - ERDF a 5 % ze státního rozpočtu České republiky).
Na základě Dohody o spolupráci mezi zemí Dolní Rakousko a Krajem Vysočina ze dne 5. 9. 2002 a Pracovního programu na roky 2014 - 2017, schváleného usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0526/07/2013/ZK, probíhá aktivní spolupráce v přípravě projektů. Jednou z vyjmenovaných oblastí Pracovního programu, kterým se Kraj Vysočina spolu s kraji Jihomoravským a Jihočeským zavazuje spolupracovat s Dolním Rakouskem, je i oblast Regionální politika EU, evropská územní spolupráce, euregiony .
Aktivity spojené s rolí Kraje Vysočina v rámci Programu zajišťuje Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Návrh řešení Díky projektu bude moci být hrazena většina nákladů včetně mzdových souvisejících s rolí Kraje Vysočina v rámci implementace Programu. Ke stejnému projektu se připojují i kraje Jihočeský a Jihomoravský. Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina připravit projektovou žádost projektu, ve kterém bude Kraj Vysočina hlavním partnerem (Lead partnerem) a projektovými partnery kraje Jihomoravský, Jihočeský, země Horní Rakousko, Regional Management OÖ a NÖ Regional GmbH.
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí skutečnosti obsažené v materiálu RK-19-2015-47, př. 1.
StanoviskaProjektová kancelář souhlasí s projektovým záměrem.

Odbor ekonomický: Předložený projektový záměr není uveden v rozpočtovém výhledu kraje na roky 2015 - 2017. Rozpočet pro Kraj Vysočina se předpokládá ve výši cca 5 545 000 Kč, z toho samotné spolufinancování by mělo být ve výši 554 500 Kč.

Oddělení řízení lidských zdrojů nemá připomínky k návrhu usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
o zapojení Kraje Vysočina do projektu uvedeného v materiálu RK-19-2015-47, př. 1;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina spolupracovat s projektovými partnery, tj. Jihomoravským krajem, Jihočeským krajem, zemí Horní Rakousko, Regional Managementem OÖ a NÖ Regional GmbH na přípravě projektu a předložit Radě Kraje Vysočina projektovou žádost ke schválení.
Odpovědnost ORR
Termín 30. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz