Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-35

RK-19-2015-35.doc  RK-19-2015-35pr01.pdf
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-19-2015-35
NázevZávěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2014
Zpracoval5 Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2014 pro: jednání rady kraje č. 19/2015 dne 9. 6. 2015 zpracovali: P. Tulis, J. Kopecká, M. Palán, H. Sošková
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuKraj sestavuje každý rok rozpočet a hospodaří podle něj. Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku zpracovávají do závěrečného účtu, který projednává a schvaluje zastupitelstvo kraje. Zastupitelstvo kraje by mělo také vyjádřit souhlas případně výhrady k celoročnímu hospodaření a mělo by rozhodnout o použití přebytku hospodaření případně řešení ztráty. Součástí závěrečného účtu je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za uplynulý rok.
V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o hospodaření kraje podle upraveného rozpočtu příjmů a výdajů včetně tvorby a čerpání fondového hospodářství, dále přehled rozdělení disponibilního zůstatku základních běžných účtů za rok 2014, přehled o financování projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie, vyúčtování finančních vztahů kraje ke státnímu rozpočtu, přehled o účetní hodnotě majetku kraje a přehled o hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací. Závěrečný účet rovněž obsahuje informace týkající se stavu úvěru EIB, kontokorentního úvěru k 31. 12. 2014 a informace o dluhové službě. V přílohách jsou pak obsaženy seznamy všech realizovaných rozpočtových opatření, přehled o čerpání rezerv na položkách Nespecifikovaná rezerva, Péče o lidské zdroje a majetek kraje a Strategické a koncepční materiály, finanční vztahy kraje k rozpočtům obcí, přehled nejvýznamnějších investičních akcí realizovaných krajem v roce 2014, přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014 a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (FIN 2-12 M).
Rozpočet Kraje Vysočina byl na rok 2014 schválen na 7. zasedání zastupitelstva kraje dne 10. prosince 2013. V průběhu roku 2014 bylo provedeno 646 rozpočtových opatření (z toho 216 na kapitole Evropské projekty). V důsledku těchto rozpočtových změn dosáhl upravený rozpočet zdrojů včetně financování (+) k 31. 12. 2014 výše 10 926 947 tis. Kč a rozpočet výdajů včetně financování (-) výše 10 926 947 tis. Kč. Ve skutečnosti dosáhly zdroje včetně financování (+) výše 10 954 791 tis. Kč a skutečnost výdajů včetně financování (-) výše 9 802 803 tis. Kč, takže bylo dosaženo převahy zdrojů nad výdaji ve výši 1 151 988 tis. Kč. Tato částka byla krytá stavem prostředků na základních běžných účtech kraje, kde z minulých let dále zůstaly nerozděleny finanční prostředky ve výši 39 760 tis. Kč. K 31. 12. 2014 činily zůstatky základních běžných účtů kraje 1 141 749 tis. Kč (z toho: 886 547,6 tis. Kč základní běžný účet; 243 508,7 tis. Kč základní běžné účty - evropské projekty; 6 604,6 tis. Kč základní běžný účet - podzemní vody; 1 745,4 tis. Kč základní běžný účet - OLYMPIÁDA 2014; 3 277,1 tis. Kč ČNB - základní běžný účet; 65,1 tis. Kč ČNB - základní běžný - školství; 0,5 tis. Kč základní běžné účty - SFDI; 0 tis. Kč základní běžný účet - školství; 0 tis. Kč základní běžný účet - OV, 0 tis. Kč základní běžný účet - ISNOV, 0 tis. Kč základní běžný účet - EIB, 0 tis. Kč základní běžný účet - MA21-MŽP a 0 tis. Kč základní běžný účet - SFŽP).
Kraj Vysočina ke zhodnocování dočasně volných finančních prostředků využil v roce 2014 služeb peněžních ústavů UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., J & T BANKA, a.s., Sberbank CZ, a.s. a PPF banka a.s. U UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. má Kraj Vysočina uloženy peněžní prostředky ve výši 50 000 tis. Kč na běžném účtu, úroková sazba k 31. 12. 2014 činila 0,5%. U J & T BANKA, a.s. jsou deponovány finanční prostředky ve výši 100 000 tis. Kč, na vkladovém účtu s výpovědní lhůtou (33 dní), úroková sazba byla ke konci roku 2014 ve výši 1,35%. V roce 2014 kraj deponoval prostředky ve výši 50 000 tis. Kč na revolvingový týdenní termínovaný vklad s úrokovou sazbou 0,8%, vedený u Sberbank CZ, a.s. Úroky zůstávají připsané na tomto účtu. U PPF banky a.s. jsou uloženy finanční prostředky ve výši 100 000 tis. Kč na běžném účtu, úroková sazba k 31. 12. 2014 činila 0,9%.
Návrh řešení Vzhledem k výše popsaným kladným údajům o ročním hospodaření kraje navrhuje ekonomický odbor vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2014 bez výhrad.
Řešení disponibilních zůstatků účtů v celkové výši 1 141 749 tis. Kč:
a) Ze zůstatků základních běžných účtů k 31. 12. 2014 bylo do rozpočtu kraje na rok 2015 z rozhodnutí zastupitelstva kraje již zapojeno:
* zůstatky zvláštních účtů evropských projektů ve výši 243 508,7 tis. Kč, do kapitoly Evropské projekty na realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU (usnesení 0560/07/2014/ZK);
* částka 426 414,9 tis. Kč na pokrytí neuhrazených závazků z roku 2014 a dalších požadavků (usnesení 0014/01/2015/ZK, 0077/02/2015/ZK a 0134/02/2015/ZK);
* částka 17 155,7 tis. Kč na pokrytí dalších požadavků a vratek transferů do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2014 (usnesení 0184/03/2015/ZK);
* zapojení prostředků z minulých let ve výši 38 100 tis. Kč (usnesení 0560/07/2014/ZK).
b) Ze zůstatků základních běžných účtů k 31. 12. 2014 bylo dále z rozhodnutí zastupitelstva převedeno:
* 45 000 tis. Kč do Fondu Vysočiny (usnesení 0048/01/2015/ZK);
* 364 891,9 tis. Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (usnesení 0014/01/2015/ZK a 0184/03/2015/ZK).
c) Zůstatky ostatních základních běžných účtů v celkové výši 6 677, 8 tis. Kč byly ponechány bez rozdělení (viz usnesení 0184/03/2015/ZK).
StanoviskaMateriál byl vypracován ve spolupráci s odvětvovými odbory.

Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání bude projednávat Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2014 na svém 4. zasedání dne 5. 6. 2015.

Finanční výbor bude projednávat Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2014 na svém
6. zasedání dne 9. 6. 2015.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2014 bez výhrad;
* schválit Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2014 dle materiálu RK-19-2015-35, př. 1.
Odpovědnost ekonomický odbor
Termín 30. 6. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz