Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-36

RK-19-2015-36.doc  RK-19-2015-36pr01.doc  RK-19-2015-36pr02.doc
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-19-2015-36
NázevSouhlas zřizovatele k přijetí finančních darů u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá přijetím finančních darů Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací.
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, žádost o vydání předchozího písemného souhlasu zřizovatele k uzavření darovacích smluv za účelem přijetí finančních darů a současně udělení souhlasu s čerpáním těchto finančních prostředků z rezervního fondu. Tyto finanční prostředky jsou účelově vázány na podporu činnosti Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace. K žádosti byly přiloženy návrhy darovacích smluv.
V souladu s ustanovením § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne 13. 12. 2011 může příspěvková organizace nabýt do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje udělit předchozí písemný souhlas s uzavřením darovacích smluv, které jsou obsaženy v materiálech
RK-19-2015-36, př. 1 a RK-19-2015-36, př. 2 za účelem přijetí finančních účelových darů v celkové výši 27 tis. Kč, a současně dát souhlas s úpravou rezervního fondu pro rok 2015 u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace ve výši 27 000 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor bere materiál na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
* s uzavřením darovacích smluv Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-19-2015-36, př. 1 a RK-19-2015-36, př. 2;
* s použitím rezervního fondu pro rok 2015 u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, ve výši 27 000 Kč na zajištění provozu.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz