Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-06

RK-19-2015-06.doc  RK-19-2015-06pr01.pdf  RK-19-2015-06pr02.xls  RK-19-2015-06pr03.xls  RK-19-2015-06pr04.pdf  RK-19-2015-06pr05.pdf
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-19-2015-06
NázevSouhlas s realizací nových investičních záměrů Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Dvořáková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje schválila usnesením č. 0374/08/2015/RK ze dne 3. 3. 2015 finanční a ostatní související plány na rok 2015 všech zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ) požádala prostřednictvím odboru zdravotnictví radu kraje o souhlas s realizací nového investičního záměru dle materiálů RK-19-2015-06, př. 1 a RK-19-2015-06, př. 2.
Jedná se o intubační bronchoskop k provádění vyšetření a terapeutických výkonů u pacientů na ARO v předpokládané pořizovací hodnotě 200 000 Kč. V současné době ARO tento přístroj k dispozici nemá a výkony musí provádět lékaři z plicního oddělení dle jejich časových možností.
Dále se jedná o vzduchotechniku pro oční operační sál v předpokládané hodnotě 4 620 000 Kč za účelem povýšení očního zákrokového sálu na sál operační dle materiálu RK-19-2015-06, př. 3. Pořízení vzduchotechniky zajistí v souladu s technickými normami předepsanou výměnu vzduchu s laminárním prouděním nad prostorem operačního stolu, kde jsou prováděny oční zákroky na pacientech. Podrobné odůvodnění pro dovybavení stávajícího zákrokového sálu vzduchotechnikou je uvedeno v materiálu RK-19-2015-06, př. 4. Materiál RK-19-2015-06, př. 5 obsahuje odbornou studii umístění systému vzduchotechniky zpracovanou společností Technika budov, s.r.o.
Investice by byly financovány peněžními prostředky vytvořenými z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděných podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje schválit realizaci investičních záměrů v roce 2015 dle materiálů RK-19-2015-06, př. 2 a RK-19-2015-06, př. 3.
StanoviskaOdbor majetkový nemá námitek k realizaci stavební akce Vzduchotechnika pro oční operační sál.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
realizaci investičních záměrů Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, v roce 2015 dle materiálů RK-19-2015-06, př. 2 a RK-19-2015-06, př. 3, které budou financované peněžními prostředky vytvořenými z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděných podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz