Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-72

RK-19-2015-72.doc
Číslo materiálu72
Číslo jednacíRK-19-2015-72
NázevPředfinancování projektů Transformace ÚSP Křižanov II., Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
Zpracoval R. Sýkora, E. Komínková, J. Matýsová, M. Fejt
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuZpůsobilé výdaje aktivních projektů Transformace ÚSP Křižanov II., Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a Transformace ÚSPMP Těchobuz III., které začal realizovat Kraj Vysočina v průběhu let 2011 - 2013 jsou hrazeny z Integrovaného operačního programu. V přípravné fázi těchto projektů a poté v průběhu jejich realizace Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo usnesením č. 0246/03/2011/ZK, 0363/04/2012/ZK, 0621/07/2014/ZK a 0164/02/2015/ZK předfinancování projektů pro účely hrazení výdajů v rámci dotace ex-post a k hrazení nezpůsobilých výdajů projektů.
K hrazení výdajů projektů v průběhu jejich realizace dochází z prostředků vyčleněných na předfinancování z Fondu strategických rezerv nebo cizích zdrojů. Po ukončení každé etapy projektu je předložena na Centrum pro regionální rozvoj (dále CRR) s monitorovací zprávou žádost o platbu, kterou MPSV schválí, a způsobilé výdaje projektu zpětně poukáže na účet Kraje Vysočina. Nyní jsou tyto projekty ve fázi realizace stavebních prací a postupného vybavování objektů a výdaje, které musí kraj průběžně uhradit, přesahují objem již schváleného předfinancování.
MPSV od 1. 1. 2014 zavedlo systém průběžného proplácení stavebních faktur, kterým po předložení elektronické verze faktury prostřednictvím pobočky CRR, uhradí požadovanou částku kraji na účet České národní banky. Otevření systému přímého proplácení pro rok 2015 a i proplácení žádostí o platbu bude zprovozněno až od poloviny tohoto roku.
V případě projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II. však nebude možné systému přímého proplácení využít, neboť tento projekt je financován přímo z prostředků státního rozpočtu. Tyto komplikace nebylo možné objektivně předvídat a dohromady znemožnily či znemožňují přímé proplacení faktur v celkovém objemu 27 900 000 Kč.
Platby ex-post z MPSV za již ukončené etapy projektů jsou v současné době nedostačující, neboť jsou neustále průběžně hrazeny výdaje za stavební práce a související činnosti (autorský dozor a technický dozor staveb, BOZP), mzdové výdaje a vybavení objektů. Prostředky, které byly v předchozích letech schváleny na předfinancování již ukončených projektů transformace, zůstávají na zvláštních účtech projektů a nelze je v současné době využít na financování aktuálně realizovaných projektů.
Po celkovém ukončení jejich administrace a schválení závěrečného vyúčtování ze strany MPSV dojde k přesunu zbývajících finančních prostředků ze zvláštních účtů zpět do Fondu strategických rezerv. Vzhledem k výše zmíněné prodlevě odhadujeme vrácení prostředků do konce letošního roku ve výši cca 62 000 000 Kč.
S ohledem na tyto skutečnosti je nezbytné uvolnit v rámci předfinancování pro výše uvedené projekty finanční rezervu ve výši 6 000 000 Kč. Částka je stanovena s ohledem na objemy faktur, které nemohou být uhrazeny ze systému průběžného proplácení či z přijatých dotací za minulé etapy a s přihlédnutím k aktualizovaným potřebám jednotlivých projektů.
Dokončení stavebních prací a poslední fakturace vybavení bude probíhat do července 2015 u projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III. a do konce roku 2015 u zbývajících dvou projektů. Na přelomu roku 2015 a 2016 budou podány finální žádosti o platbu a následně na jaře 2016 dojde k přijetí posledních dotací. Poté budou prostředky po závěrečném vypořádání projektových účtů poukázány zpět do Fondu strategických rezerv.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje, aby rada kraje
* doporučila zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o způsobu proplácení faktur dle materiálu RK-19-2015-72 v projektech Transformace ÚSP Křižanov II., Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a Transformace ÚSPMP Těchobuz III., a schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů pro účely hrazení faktur na stavební práce a další výdaje s nimi spojené (BOZP, TDS, autorský dozor, nákup vybavení, mzdové výdaje) ve výši 6 000 000 Kč.
StanoviskaStanovisko ekonomického odboru: Finanční prostředky určené na předfinancování projektů budou převáděny na zvláštní účty podle potřeby a po závěrečném vyúčtování budou vráceny do Fondu strategických rezerv. Doporučujeme v co největší míře využívat průběžné proplácení faktur ze strany MPSV a tím minimalizovat výši převodů z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vzít na vědomí informaci o způsobu proplácení faktur dle materiálu RK-19-2015-72 v projektech Transformace ÚSP Křižanov II., Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a Transformace ÚSPMP Těchobuz III.;
* schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů Transformace ÚSP Křižanov II., Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a Transformace ÚSPMP Těchobuz III. ve výši max. 6 000 000 Kč pro účely hrazení faktur na stavební práce a další výdaje s nimi spojené (BOZP, TDS, autorský dozor, nákup vybavení objektů, mzdové výdaje). Finance budou uvolňovány v průběhu roku 2015 postupně dle aktuální potřeby každého projektu.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz