Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-21

RK-19-2015-21.doc  RK-19-2015-21pr01.pdf  RK-19-2015-21pr02.pdf
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-19-2015-21
NázevDarování pozemku v k. ú. a obci Lučice
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuObec Lučice nechala na své náklady vyhotovit geometrický plán a požádala o darování pozemku, který tvoří ostatní plochu - zeleň a je ve vlastnictví Kraje Vysočina. Jedná se o pozemek par. č. 47/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 185 m2 v k. ú. a obci Lučice. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod na LV 187. Kraj Vysočina nabyl pozemek par. č. 47/1 v k. ú. a obci Lučice na základě Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů ČR čj. 3796/01-KM-9 ze dne 10. 9. 2001 vydaného v souladu se zákonem č. 157/2000 Sb. Pozemek byl předán k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci Kraje Vysočina.
Návrh řešení OM navrhuje převést darem pozemek par. č. 47/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 185 m2 dle geometrického plánu č. 593-61/2015 v k. ú. a obci Lučice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lučice. Tomu však musí předcházet zveřejnění záměru darování tohoto pozemku na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využíván komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování výše uvedeného pozemku do vlastnictví obce Lučice na úřední desce krajského úřadu a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 47/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 185 m2 dle geometrického plánu č. 593-61/2015 v k. ú. a obci Lučice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lučice.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny Havlíčkův Brod souhlasí s výše uvedeným převodem.

ODSH souhlasí také.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 47/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 185 m2 vzniklého dle geometrického plánu č. 593-61/2015 v k. ú. a obci Lučice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lučice;

doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 47/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 185 m2 vzniklý dle geometrického plánu č. 593-61/2015 v k. ú. a obci Lučice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lučice.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 8. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz