Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-20

RK-19-2015-20.doc  RK-19-2015-20pr01.pdf
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-19-2015-20
NázevZáměr prodeje pozemků k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
Zpracoval A. Aubusová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší majetkoprávní vypořádání části pozemku v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem, obec Bystřice nad Pernštejnem
Stavební společnost V & K s.r.o. požádala Kraj Vysočina o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu na akci Rekonstrukce a rozšíření areálu Stavební společnosti V&K s.r.o. a po realizaci stavby chce požádat o prodej části pozemku par. č. 2982/1 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem v obci Bystřice nad Pernštejnem.
Pozemek je předán do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočina. KSÚSV dne 13. 5. 2015 vydala souhlas s umístěním stavby Rekonstrukce a rozšíření areálu Stavební společnosti V&K s.r.o. na části pozemku par. č. 2892/1 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem v obci Bystřice nad Pernštejnem. Zmíněná část pozemku je dle vyjádření KSÚSV mimo oplocený areál KSÚSV p. o. cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem a je nevyužíván a nepotřebný.
Kraj Vysočina v souladu s usnesením 0956/17/2015/RK ze dne 26. 5. 2015 uzavřel smlouvu zakládající právo provést stavbu na akci Rekonstrukce a rozšíření areálu Stavební společnosti V & K s.r.o. Stavební společnost V & K s. r. o. požádala o odprodej části pozemku par. č. 2982/1 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem v obci Bystřice nad Pernštejnem.
Z výše popsaných důvodů je potřeba ještě zveřejnit záměr prodeje části pozemku.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje zveřejnit záměr prodeje části pozemku par. č. 2892/1 - ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem v obci Bystřice nad Pernštejnem. Výměra prodávaného pozemku bude stanovena GP vyhotoveným po dokončení stavby na náklady žadatele.
StanoviskaODSH a KSÚSV souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr prodeje části pozemku par. č. 2892/1 - ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem v obci Bystřice nad Pernštejnem.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz