Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-44

RK-19-2015-44.doc  RK-19-2015-44pr01.xls  RK-19-2015-44pr02.pdf  RK-19-2015-44pr03.doc  RK-19-2015-44pr04.pdf
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-19-2015-44
NázevNávrh na poskytnutí finančních darů v rámci soutěže Vesnice roku 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuKrajská komise pro hodnocení obcí krajského kola soutěže Vesnice roku 2015 vyhlásila dne 27. 5. 2015 výsledky za Kraj Vysočina. Cílem soutěže Vesnice roku v rámci Programu obnovy venkova je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. Vyhlašovatelé soutěže jsou Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Do letošního ročníku soutěže Vesnice roku se celkem přihlásilo 15 obcí z Kraje Vysočina. Krajská komise určila vítěze - obec Martínkov, okr. Třebíč (viz materiál RK-19-2015-44, př. 2), která postoupí do celostátního kola. Dále byla udělena obcím následující ocenění:

Zlatá stuha - krajský vítěz
Obec Martínkov, okres Třebíč

Modrá stuha - za společenský život
Obec Vepříkov, okres Havlíčkův Brod

Bílá stuha - za činnost mládeže
Obec Lípa, okres Havlíčkův Brod

Oranžová stuha - za spolupráci obce a zemědělského subjektu
Obec Heřmanov, okres Žďár nad Sázavou

Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí
Obec Jiřice, okres Pelhřimov

Cena naděje pro živý venkov - za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích
Obec Police, okres Třebíč

Diplom za moderní knihovnické a informační služby
Obec Kaliště, okres Pelhřimov

Diplom za vzorné vedení obecní kroniky
Obec Blízkov, okres Žďár nad Sázavou

Diplom za rozvíjení lidových tradic
Obec Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

Diplom za systematický rozvoj obce
Obec Věžnice, okres Havlíčkův Brod

Diplom za podporu využívání volného času
Obec Sobíňov, okres Havlíčků Brod

Diplom za publikaci o obci
Obec Dolní Heřmanice, okres Žďár nad Sázavou
Návrh řešení Obce oceněné v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2015 věnují velkou pozornost rozvoji venkova. Soutěž má smysl nejen pro ocenění rozsáhlé činnosti obecních zastupitelstev a občanských aktivit, ale také jako účinný propagátor venkova, jako slušně vedená lobby ve prospěch podmínek života na venkově, jako veřejný projev všeho toho, čím venkov přispívá k budování našeho kraje. Proto se patří poděkovat všem obcím, které se zúčastnily této soutěže.
Na základě výše zmíněného navrhuje Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) radě kraje poskytnout finanční dary oceněným obcím dle materiálu RK-19-2015-44, př. 1. S poskytnutím darů vítězům krajského kola soutěže Vesnice roku 2015 bylo počítáno při sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015 v kapitole Regionální rozvoj. Vzor darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru je obsahem materiálu RK-19-2015-44, př. 3. Na základě doporučení hodnotitelské komise ORR navrhuje rozdělit částku 475 000 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor
Ekonomický odbor nemá připomínky. Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015 je na kapitole Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje uvažována částka 580 000 Kč na realizaci soutěže Vesnice roku.

Odbor informatiky
Dary byly zaevidovány v systému eDotace - ID O01353
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dary obcím z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dle materiálu RK-19-2015-44, př. 1 ve výši a struktuře dle materiálu RK-19-2015-44, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-19-2015-44, př. 3.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
Termín 31. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz