Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-08

RK-19-2015-08.doc  RK-19-2015-08pr01.doc
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-19-2015-08
NázevRozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Dodávka sanitních vozů včetně technického vybavení pro ZZS Kraje Vysočina
Zpracoval P. Kutiš
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje usnesením č. 0277/04/2014/ZK vyslovilo souhlas s realizací projektu Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina (dále jen projekt ), realizovaného v souladu s 23. výzvou k podání žádosti o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu (dále jen IOP ). Projektová žádost byla dne 31. 10. 2014 doporučena řídícím orgánem IOP k poskytnutí dotace.
V rámci projektu Kraj Vysočina vypsal významnou veřejnou zakázku na dodávky s názvem Dodávka sanitních vozů včetně technického vybavení pro ZZS Kraje Vysočina (dále jen veřejná zakázka ). Předmětem veřejné zakázky je dodávka sanitních vozů včetně technického vybavení pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci. Veřejná zakázka byla zadána formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ).
Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídky od 3 dodavatelů. V průběhu posouzení nabídek byla z důvodu nesplnění podmínek zadavatele vyřazena jedna z nabídek. O posouzení a hodnocení nabídek pořídila hodnotící komise písemnou zprávu, která je uvedena v materiálu RK-19-2015-08, př. 1 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek .
Návrh řešení Na základě posouzení podaných nabídek z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách hodnotící komise vyřadila nabídku uchazeče FOPO II., s.r.o., se sídlem Počátky, Lipárecké nám. 654, okres Pelhřimov, PSČ 39464, IČO: 25159861 z důvodu nesplnění stanovených zadávacích podmínek. Odbor zdravotnictví proto navrhuje radě kraje rozhodnout o vyloučení tohoto uchazeče z účasti v zadávacím řízení.
Na základě hodnocení podaných nabídek stanovila hodnotící komise pořadí nabídek podle nejnižší nabídkové ceny. Jako nejvhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka uchazeče FOSAN s.r.o., se sídlem Ivančice, Řeznovice 86, okres Brno-venkov, PSČ 66491, IČO: 64509214 s celkovou nabídkovou cenou ve výši 55 513 362 Kč bez DPH. Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit pořadí nabídek na veřejnou zakázku dle materiálu RK-19-2015-08, př. 1 a rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s výsledkem hodnocení provedeném hodnotící komisí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
důvody vyřazení jedné z podaných nabídek a pořadí hodnocených nabídek významné veřejné zakázky Dodávka sanitních vozů včetně technického vybavení pro ZZS Kraje Vysočina dle materiálu RK-19-2015-08, př. 1;
rozhoduje
* vyloučit uchazeče FOPO II., s.r.o., se sídlem Počátky, Lipárecké nám. 654, okres Pelhřimov, PSČ 39464, IČO: 25159861,
* vybrat jako nejvhodnější nabídku významné veřejné zakázky Dodávka sanitních vozů včetně technického vybavení pro ZZS Kraje Vysočina uchazeče FOSAN s.r.o., se sídlem Ivančice, Řeznovice 86, okres Brno-venkov, PSČ 66491, IČO: 64509214,
v souladu s materiálem RK-19-2015-08, př. 1;
ukládá
odboru zdravotnictví zajistit:
- oznámit vyloučení danému uchazeči,
- oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem,
dle materiálu RK-19-2015-08, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz