Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-38

RK-19-2015-38.doc  RK-19-2015-38pr01.xls
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-19-2015-38
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic financovaného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
Zpracoval P. Kukla, M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuProjekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - CZ.1.11/2.1.00/08.01115, spolufinancovaný Evropskou unií z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblasti podpory 2.1, byl realizovaný v letech 2010 - 2014. Cílem komplexně pojatého projektu byla celková rekonstrukce a obnova turisticky atraktivního zámeckého objektu, hlavního sídla Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, vytvoření nových stálých expozic včetně moderního expozičního systému muzea a vybavení veřejných interiérů. Projekt rozšířil expoziční plochy zámku o zhruba 40 %, nově zpřístupnil některé zámecké sály cenné svým umělecko-historickým charakterem a umožnil vytvoření návštěvnických tras, které začlenily zámecké expozice a fragmenty kláštera do moderní prezentace muzea. Vznikly celkem čtyři samostatné moderní expozice, zasazené jak do vhodných prostor, tak i logicky řešené z hlediska uspořádání a s ohledem na návštěvníka. V rámci projektu vznikla také 4 nová pracovní místa průvodců.
Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0263/04/2008/ZK ze dne 24. 6. 2008 schválilo za účelem přípravy tohoto projektu převod finančních prostředků ve finančním objemu max. 10 mil. Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet projektu s tím, že finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu. Dále Zastupitelstvo kraje usnesením 0557/07/2009/ZK ze dne 15. 12. 2009 schválilo převod finančních prostředků ve finančním objemu 186 mil. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní bankovní účet určený k realizaci tohoto projektu.
Celkové předpokládané výdaje projektu uvedené v projektové žádosti činily 185 436 643,60 Kč, celkové skutečné výdaje projektu představovaly 139 842 643,28 Kč. Na základě čtyř schválených žádostí o platbu byla poskytovatelem dotace zaslána na zvláštní účet projektu, č. ú. 4200160699/6800, dotace v celkové výši 112 336 329,47 Kč. Souhrnná informace o vyúčtování projektu je Radě Kraje Vysočina předložena v materiálu
RK-19-2015-38, př. 1. Vzhledem k tomu, že realizace projektu skončila 30. 4. 2014 a závěrečná platba dotace byla přijata v prosinci 2014, je nutné projekt finančně vypořádat a ukončit.
Návrh řešení Z důvodu ukončení projektu navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu uzavřít zvláštní účet k projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic a provést převod konečného zůstatku ve výši 286 862,60Kč a připsaných úroků a 2. čtvrtletí 2015 do Fondu strategických rezerv.
StanoviskaEkonomický odbor
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* převod konečného zůstatku na zvláštním účtu projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic ve výši 286 862,60 Kč a úroků za 2. čtvrtletí 2015 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic ;
* rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic ve výši převodu konečného zůstatku 286 862,60 Kč a připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2015;
bere na vědomí
ukončení projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic financovaného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz