Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-71

RK-19-2015-71.doc  RK-19-2015-71pr01.doc  RK-19-2015-71pr01upr1.doc  RK-19-2015-71pr02.doc  RK-19-2015-71pr02upr1.doc
Číslo materiálu71
Číslo jednacíRK-19-2015-71
NázevAktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina a Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016
Zpracoval J. Bína, E. Volavková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb je dokument, který kraj zpracovává a schvaluje podle zákona o sociálních službách. Slouží především jako podklad pro dotační řízení MPSV, ale také pro získávání evropských prostředků k financování provozu nebo investičních akcí. Do konce července bude kraj podávat žádost o dotaci MPSV na provozní náklady sociálních služeb. K žádosti musí být připojen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a popis způsobu rozdělení a čerpání dotace. Z toho důvodu musí být uvedené přílohy žádosti projednány na zasedání zastupitelstva kraje v červnu 2015. Vlastní žádost o dotaci bude schválena na jednání rady kraje.
Aktualizace střednědobého plánu vycházela z jednání v pracovních skupinách a z analýz, které pracovní skupiny provedly s tím, že některé rozvojové kroky jsou podmíněné získáním vhodných finančních zdrojů. V plánu jsou naznačeny také oblasti možného rozvoje sociálních služeb v souvislosti s identifikací nedostatečné nabídky.
Odbor sociálních věcí předpokládá, že v příštím roce bude připravena rozsáhlá změna tohoto dokumentu tak, aby po stabilizaci nového systému financování sociálních služeb a zavedení vyrovnávacích plateb mohl sloužit ve střednědobém časovém horizontu. Nynější aktualizace je zacílena především na zabezpečení dotačního řízení pro rok 2016. Jedná se tedy především o aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina s tím, že pro financování z MPSV je tato síť závazná. Do této sítě automaticky vstoupily stávající sociální služby zařazené do plánu pro rok 2015, přičemž byla aktualizována data o kapacitách, místech provozování, územní působnosti a cílových skupinách. Dále byla aktualizována finanční analýza tohoto dokumentu. Uvedená síť bude nadále aktualizována na základě schválených Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Po jednání Pracovní skupiny pro posuzování žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina budou do plánu zařazeny nové sociální služby, které budou splňovat náležitosti vyhlášené výzvy a budou shledány jako potřebné. V případě zařazení nových sociálních služeb do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb bude do zastupitelstva kraje předložen návrh na jeho doplnění.
Dalším dokumentem připojeným k tomuto materiálu jsou Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016, ve kterých je uveden popis způsobu rozdělení a čerpání dotace. V nich je vyřešeno:
- popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory sociálních služeb (viz část VII metodiky),
- popis způsobu stanovení redukčních mechanismů a reálné výše finanční podpory sociálních služeb,
- popis mechanismu přidělení finanční podpory na jednotlivé sociální služby,
- popis mechanismu čerpání dotace - platby poskytovatelům služeb, monitoring finanční podpory, apod.
Od roku 2016 bude nutné poskytovat na sociální služby prostředky formou vyrovnávací platby, aby bylo jejich financování uvedeno do souladu s evropskými pravidly pro poskytování veřejné podpory.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina - Aktualizaci pro rok 2016 dle materiálu
RK-19-2015-71, př. 1 a Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 dle materiálu RK-19-2015-71, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout schválit:
* Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina - Aktualizaci pro rok 2016 dle materiálu RK-19-2015-71, př. 1;
* Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 dle materiálu
RK-19-2015-71, př. 2.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 31. 5. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz