Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-49

RK-19-2015-49.doc  RK-19-2015-49pr01.pdf
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-19-2015-49
NázevKotlíkové dotace v Kraji Vysočina
Zpracoval S. Lemperová, I. Fryšová, P. Tlustoš
Předkládá I. Fryšová, E. Horná
Počet příloh
Popis problémuV rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPZP ) prioritní osy 2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech je jednou z podporovaných oblastí oblast 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek. Jedná se o tzv. kotlíkové dotace. Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) plánuje tuto podporovanou oblast implementovat formou tzv. grantového schématu, kdy konečným příjemcem dotace budou kraje, které budou konečným uživatelům prostředky poskytovat na základě zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V tomto navrženém systému tedy nejprve kraj musí zpracovat a předložit projektovou žádost na MŽP. V tomto mechanismu se nepředpokládá spolufinancování ze strany kraje a kraj může čerpat na zajištění administrativní kapacity až 3 % z alokované částky na grantové schéma. Dle současných propočtů MŽP by Kraj Vysočina mohl pro první dva roky čerpat až 239 mil. Kč, což však znamená závazek vyměnit cca 2300 kotlů. Výše uznatelných nákladů na jeden projekt konečného uživatele se předpokládá maximálně 150 tis. Kč. Vyhlášení výzvy ke zpracování žádosti na grantové schéma je plánováno na polovinu srpna 2015. Rámcové informace o projektu jsou uvedeny v materiálu RK-19-2015-49, př. 1. Projektová žádost bude rozpracována na základě dalších informací ze strany MŽP.
Návrh řešení Aby mohl kraj podat projekt na kotlíkové dotace, je nutné zjistit absorpční kapacitu pro tento typ projektů v regionu. Tento průzkum absorpční kapacity musí být proveden, aby mohly být reálně stanoveny závazné indikátory a na ně navázány finanční prostředky do grantového schématu. Předpokládá se, že závazným indikátorem bude počet vyměněných kotlů a nevyprodukované (uspořené) emise. Měrná finanční náročnost na snížení emisí je definována jako poměr celkových způsobilých investičních (realizačních) nákladů (bez DPH) a snížení emisí primárních a prekurzorů sekundárních částic (tzv. EPS).
Jako nejvhodnější způsob pro provedení průzkumu je navrhováno provedení dotazníkového šetření přes www stránky kraje s tím, že informace budou zaslány jménem člena Rady Kraje Vysočina Zdeňka Chláda starostům obcí v kraji a starostové budou požádáni o předání informací na území svých obcí, dále budou informace zveřejněny v krajských novinách, denním tisku, v regionálním rozhlase a ve spolupráci s KOUS směrem k neziskovému sektoru s využitím těchto organizací jako informačního kanálu.
Dále je nutné pro realizaci grantového schématu dobře nastavit a popsat způsob výběru projektů, administraci a finanční plán celého grantového schématu.
Na základě výše uvedeného Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR) a Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen OŽPZ ) navrhují Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v materiálu RK-19-2015-49 a uložit ORR a OŽPZ připravit projekt grantového schématu na realizaci Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina.
Projektová žádost bude předložena Radě Kraje Vysočina ke schválení do konce srpna 2015.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-19-2015-49;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje a Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina připravit projekt grantového schématu na realizaci Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina.
Odpovědnost ORR, OZPZ
Termín 31. 8. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz