Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2015-40

RK-19-2015-40.doc  RK-19-2015-40pr01.doc
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-19-2015-40
NázevInformace o schválení Aktualizace státní energetické koncepce
Zpracoval J. Murárik, R. Schell
Předkládá M. Hyský, Z. Kadlec
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina, v souladu se zákonem o krajích, pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Proto samospráva kraje dlouhodobě podporuje další rozvoj jaderné energetiky v Kraji Vysočina a požaduje urychlení příprav projektu výstavby 5. bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Za tímto účelem byla mj. dne 1. 12. 2011 ustanovena Poradní expertní skupina pro řešení otázek výstavby nového bloku v lokalitě Dukovany (PES), složená ze zástupců krajského úřadu, společnosti ČEZ, a.s. a dalších specialistů. Vláda byla k urychlenému řešení problematiky vyzývána představiteli kraje, zástupci obcí i sdružení.
Klíčový strategický dokument určující v dlouhodobém horizontu energetické směřování státu představuje Státní energetická koncepce České republiky (SEK). Dosavadní platná verze SEK z roku 2004 byla v mnoha ohledech zastaralá a nereflektovala množství událostí, které se v energetickém sektoru a v evropské ekonomice udály. Především pak neposkytovala dostatečně pevný a jasný plánovací rámec pro podporu dalšího rozvoje jaderné energetiky jako podklad pro samotný rozhodovací proces.
Návrh řešení Dne 18. 5. 2015 schválila Vláda ČR dlouho očekávanou Aktualizaci státní energetické koncepce (ASEK). Tento dokument udává strategické zadání pro rozvoj české energetiky na dalších 25 let. Posláním ASEK je zajistit spolehlivou, bezpečnou a k životnímu prostředí šetrnou dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a národní ekonomiky a rovněž zabezpečit, že Česká republika bude mít k dispozici stálé dodávky energie i v případných krizových situacích.
ASEK navrhuje vetší diverzifikaci zdrojů a zájem na udržení stávající plné nezávislosti v oblasti dodávek tepla a elektřiny, ale bez významného vývozu vyrobené energie. Toho bude možné docílit pouze dalším rozvojem jaderné energetiky v České republice. Podrobněji se otázkami rozvoje jaderné energetiky zabývá Národní akční plán jaderné energetiky (NAP JE), který bude na ASEK bezprostředně navazovat.
Z poměrně obsáhlého dokumentu ASEK byl připraven stručný informativní výtah - materiál RK-19-2015-40, př. 1, který je zaměřen zejména na problematiku jaderné energetiky a zahrnuje i některé další zájmové oblasti.
Odbor sekretariátu hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v materiálu RK-19-2015-40 a RK-19-2015-40, př. 1.
StanoviskaOdbor územního plánování a stavebního řádu:
Územně plánovací příprava ploch potřebných pro možný rozvoj Jaderné elektrárny Dukovany je vedena ve spolupráci se společností ČEZ a odpovídá podkladům, které jsou v současné době k dispozici. V další aktualizaci Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina předpokládáme vymezení potřebných ploch a koridorů z plochy územní rezervy do konkretizovaných ploch a koridorů návrhových. Tento krok je v souladu se závěry ASEK.
Odbor životního prostředí a zemědělství
nemá připomínky k materiálu Aktualizace státní energetické koncepce.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
souhlasí se zněním usnesení. Případné dopady do dopravní infrastruktury budou řešeny na základě informací o dohodě na dalším postupu.

Odbor regionálního rozvoje
Schválená Aktualizace státní energetické koncepce je plně v souladu se záměry Kraje Vysočina, zejména v oblasti rozvoje jaderné energetiky. Podporuje prodloužení životnosti stávajících bloků JE Dukovany a zahájení výstavby nového bloku do r. 2025. Dále klade důraz na ekonomické využívání OZ a úspory energií, což odpovídá rovněž plánům Kraje Vysočina v této oblasti. V návaznosti na schválení Aktualizace státní energetické koncepce Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina připravuje aktualizaci Územní energetické koncepce, kde budou záměry Státní energetické koncepce podrobněji aplikovány do podmínek kraje.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o schválení Aktualizace státní energetické koncepce dle materiálů RK-19-2015-40 a RK-19-2015-40, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 9. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz