Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 12/2007 - 04.04.2007

ČísloNázev
01Pozvánka
02Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu mostu v Nové Říši
03Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Petrovice u Humpolce, obec Humpolec
04Darování pozemků v k. ú. a obci Krátká Ves
05Veřejná zakázka na stavební práce "Rekonstrukce silnice III/3791 a III/3792 Vlkov - průtah"
06Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
07Využití kanalizačního sběrače v areálu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
08Zahájení jednání o koupi pozemku v k. ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou
09Veřejná zakázka na služby - projektové práce "Úspora energií v objektech kraje Vysočina"
10Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. Týmova Ves a obci Lukavec
11Svěření nemovitého majetku do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
12Souhlas se stavbou a uzavření nepojmenovaných smluv - k. ú. Velké Meziříčí, k. ú. Jihlava
13Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
14Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na akci "Základní škola, Speciálně pedagogické centrum a Školní družina, U Trojice, Havlíčkův Brod - Oprava střechy"
15Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na akci "Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod - Úprava akustiky tělocvičny"
16Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na akci "Česká zemědělská akademie Humpolec - Rekonstrukce svařovny Světlá nad Sázavou"
17Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
18Koupě pozemků v k. ú. Ronov nad Sázavou a obci Přibyslav
19Uzavření smlouvy zakládající právo stavby v k. ú. a obci Stará Říše
20Věcné břemeno chůze a jízdy po pozemku v k. ú. Helenín a obci Jihlava
21Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
22Smlouvy opravňující investora provést stavbu
23Výsadba stromů městským úřadem Moravské Budějovice u silnice III/15226
24Prodej bytového domu a přilehlých pozemků v k. ú. Lesonice
25Zahájení jednání s vlastníky pozemků v k. ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí a obci Jabloňov
26Služby mobilního operátora - postup centrálního zadavatele
27Veřejná zakázka - Konzultační služby v oblasti zadávání veřejných zakázek na telekomunikace
28FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
29Fond Vysočiny - návrh uložení opatření na základě vykonané kontroly
30Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na financování činnosti krajského koordinátora romských poradců na rok 2007
31Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - únor 2007
32Doplňující informace pro útvary Evropské komise k nové veřejné podpoře kraje Vysočina č. N 676/2006 Podpora výzkumu a vývoje
33Fond Vysočiny - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny
34Informativní zpráva o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Zajištění odborných seminářů v rámci projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina"
35Renominace člena Pracovní skupiny pro MA 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj
36Návrh na dopracování studie proveditelnosti k integrovanému projektu Centrum zelených vědomostí
37Veletrhy investičních příležitostí v r. 2007
38Dodatek ke Smlouvě o financování grantových schémat Společného regionálního operačního programu - Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
39Žádost o poskytnutí dotace pro zajištění provozu sítě Informačních a poradenských míst pro podnikatele kraje Vysočina
40Žádost o rozpočtovou změnu v souvislosti se zpracováním expertních posudků k projektu výstavby Krajské knihovny Vysočiny
41Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura na rok 2007 - Oslavy výročí Gustava Mahlera
42Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 - Slavné vily kraje Vysočina - publikace
43Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora Krajského sportovního centra mládeže v basketbale
44Hry III. letní Olympiády dětí a mládeže České republiky
45Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na realizaci postupových soutěží a přehlídek dle schválených pravidel rady kraje
46Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Základní školy Nové Město na Moravě, Malá 154
47Jmenování člena školské rady při Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod
48Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2007
49Návrh změn organizačních řádů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
50Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
51Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
52Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
53Návrh na provedení rozpočtového opatření za účelem pořízení "Studie proveditelnosti projektu integrace krizového a operačního řízení v kraji Vysočina"
54FOND VYSOČINY - porušení rozpočtové kázně při realizaci projektu FV 006/91/05
55FOND VYSOČINY - nedodržení termínu pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování projektu FV 022/119/05
56Postup ředitelů příspěvkových organizací do vyššího platového stupně
56upr1Postup ředitelů příspěvkových organizací do vyššího platového stupně
57Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace
58Intermediární centrum perinatální péče
59Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
60Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
61Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
62VN-P-4-2007-1 Schválení účetní závěrky za rok 2006 a jednacího řádu Pelhřimovské nemocnice, a. s.
63VN-H-4-2007-1 Schválení účetní závěrky za rok 2006 a jednacího řádu Havlíčkobrodské nemocnice, a. s.
64Poskytování jiného peněžitého plnění členům Pracovní skupiny protidrogové politiky
65Zastoupení kraje Vysočina v Radě NSZM ČR pro volební období 2007-2009
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz