Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-10

RK-12-2007-10.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-12-2007-10
NázevZveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. Týmova Ves a obci Lukavec
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů ve znění pozdějších předpisů, a na základě Rozhodnutí MDS ČR č.j. 3796/01-9-KM ze dne 10.9.2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy a dalšího movitého a nemovitého majetku, ke kterému měly příslušnost hospodaření tehdejší státní příspěvkové organizace SÚS na území kraje Vysočina.
Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor majetkový (dále jen OM) obdržel od Dřevozpracujícího družstva se sídlem v Lukavci (dále jen DDL) žádost o odprodej pozemku par. č. 460/2 v k. ú. Týmova Ves a obci Lukavec do vlastnictví družstva.
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov vede tento pozemek na listu vlastnictví č. 326 pro uvedené k. ú. a obec, kde je jako výhradní vlastník uvedena Vysočina ve správě příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Na pozemku par. č. 460/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 476 m2 se dříve nacházela silnice III/1287, později však byla vybudována přeložka a tento pozemek se nyní nachází přímo v areálu firmy. Menší část pozemku je zpevněna a zaměstnanci firmy jí využívají k parkování a větší část pozemku zpevněna není - nachází se na ní polní cesta a zeleň. DDL plánuje na tomto pozemku a na okolních pozemcích, jejichž je vlastníkem vybudovat velké parkoviště pro osobní auta zaměstnanců a pro nákladní auta dodavatelských firem.
Návrh řešení OM navrhuje pozemek par. č. 460/2 v k. ú. Týmova Ves a obci Lukavec prodat. Protože se uvedený pozemek nachází uprostřed areálu firmy a je proto omezen možný výběr zájemců, navrhuje OM provést dle článku II. odst. 3 písm. a) Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina přímý prodej uvedeného pozemku do vlastnictví DDL. Pro stanovení kupní ceny bude objednán znalecký posudek.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr prodeje pozemku na úřední desce krajského úřadu.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Pelhřimov souhlasí s prodejem pozemku.
Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s prodejem pozemku.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr prodeje pozemku par. č. 460/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 476 m2 v k. ú. Týmova Ves a obci Lukavec na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 15. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz