Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-17

RK-12-2007-17.doc  RK-12-2007-17pr1.doc
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-12-2007-17
NázevVeřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
Zpracoval H. Javůrková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuOdbor majetkový zrealizoval, v souladu s "Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina" (dále jen Pravidla) na základě podmínek pro podání nabídky, seznamu oslovených zájemců a jmenování hodnotící komise schválených Miroslavem Houškou, členem rady kraje pro oblast financí a majetku, zadávací řízení na veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akce:
- SPŠ Jihlava - oprava fasády
- Dětské centrum Jihlava - úprava klidových ploch
Akce jsou uvedeny v příloze M1 a M2, rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství a Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve zdravotnických organizacích na kapitole Nemovitý majetek.
Akce Dětské centrum Jihlava - úprava klidových ploch byla do rozpočtu zařazena s finančním krytím ve výši 1 mil. Kč na základě projektové dokumentace, kterou v roce 2005 získalo Dětské centrum Jihlava jako sponzorský dar. OM předložil před zadáním stavby radě kraje stavební záměr "Dětské centrum Jihlava - úprava klidových ploch". Rada kraje stavební záměr schválila usnesením 0230/08/2007/RK. Investiční náklady stavební záměr předpokládal ve výši cca 800 tis. Kč. V zadávacím řízení byly uchazeči podány cenové nabídky ve výši od 1 368 375,- Kč do 1 558 955,- Kč (bez DPH). Pro ověření rozdílu ceny mezi předpokladem projektové dokumentace a podanými nabídkami OM zajistil nezávislé ocenění výkazu výměr. Výsledkem je zjištění, že ceny podané uchazeči v zadávacím řízení odpovídající nezávislému ocenění výkazu výměr. Projektová dokumentace byla zpracována v roce 2005 a také některé položky oceňovala nereálně nízko. Předpoklad sazby DPH ve výši 5 % se nepotvrdil. Nejedná se přímo o ubytovací kapacitu zařízení a práce jsou proto daněny sazbou 19 %.
Návrh řešení Na základě posouzení a vyhodnocení jednotlivých nabídek hodnotící komise vyhodnotily jako nejvhodnější nabídky z důvodu nejnižších nabídkových cen na jednotlivé akce takto:
- SPŠ Jihlava - oprava fasády - Jindřich Krejčí, Antonínův Důl 241, 586 01 Jihlava s nabídkovou cenou 1 710 052,- Kč bez DPH (celkem 3 nabídky, hodnoceny 3 nabídky)
- Dětské centrum Jihlava - úprava klidových ploch - PLYNOSERVIS-DOBROVOLNÝ, spol. s r.o., Jihlava, Kosmákova 10, čp. 4795, PSČ 58601 s nabídkovou cenou 1 368 375,- Kč bez DPH (celkem 3 nabídky, hodnoceny 3 nabídky)
Délka záruky na jakost díla, termín zhotovení díla a další obchodní podmínky byly pevně stanoveny podmínkami pro podání nabídky. Hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít s těmito firmami smlouvy o dílo.
Miroslav Houška, člen rady kraje pro oblast financí a majetku rozhodl dne 21. 3. 2007 o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na dodavatele výše uvedených staveb. Pořadí dalších nabídek je uvedeno v Zápisech o posouzení a hodnocení nabídek.
Podle Čl. 2 odst. (5) "Pravidel" je o rozhodnutí informována rada kraje na svém nejbližším zasedání.
K zajištění finančního dokrytí akce Dětské centrum Jihlava - úprava klidových ploch OM navrhuje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek. Chybějící finanční prostředky ve výši 629 tis. Kč budou přesunuty z položky Investice ve školství z akce Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava - rekonstrukce kuchyně. Na této akci je po vyhodnocení výběrového řízení dostatečná reserva k dokrytí potřeb financování akce Dětské centrum Jihlava - úprava klidových ploch.
StanoviskaOdbor ekonomický souhlasí s provedením rozpočtového opatření dle návrhu usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí Miroslava Houšky, člena rady kraje pro oblast financí a majetku o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce na akce:
- SPŠ Jihlava - oprava fasády uchazeči Jindřich Krejčí, Antonínův Důl 241, 586 01 Jihlava;
- Dětské centrum Jihlava - úprava klidových ploch uchazeči PLYNOSERVIS-DOBROVOLNÝ, spol. s r.o., Jihlava, Kosmákova 10, čp. 4795, PSČ 586 01;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve změně rozpočtu akcí zařazených na položkách Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve zdravotnických organizacích a Investice ve školství dle materiálu RK-12-2007-17, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 10. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz