Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-38

RK-12-2007-38.doc  RK-12-2007-38pr1.doc
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-12-2007-38
NázevDodatek ke Smlouvě o financování grantových schémat Společného regionálního operačního programu - Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
Zpracoval V. Kotrbová
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuRada kraje Vysočina schválila dne 17. 10. 2006 usnesením 1473/30/2006/RK dodatky ke smlouvám o financování grantových schémat Společného regionálního operačního programu (Rada kraje schvaluje · Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového schématu Společného regionálního programu ze dne 30. 8. 2005 ke grantovému schématu s registračním číslem žádosti CZ.04.1.05/1.1.59.1 dle materiálu RK-30-2006-38, př. 1; · Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového schématu Společného regionálního programu ze dne 17. 8. 2005 ke grantovému schématu s registračním číslem žádosti CZ.04.1.05/1.1.60.1 dle materiálu RK-30-2006-38, př. 2; · Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového schématu Společného regionálního programu ze dne 17. 8. 2005 ke grantovému schématu s registračním číslem žádosti CZ.04.1.05/4.2.63.1 dle materiálu RK-30-2006-38, př. 3; · Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového schématu Společného regionálního programu ze dne 17. 8. 2005 ke grantovému schématu s registračním číslem žádosti CZ.04.1.05/4.1.62.1 dle materiálu RK-30-2006-38, př. 4.). Dodatky byly ve smlouvách o financování grantových schémat zakotveny formální změny grantových schémat.

Po podpisu dodatků bylo zjištěno, že v Dodatku č. 1 ke Smlouvě o financování grantového schématu Společného regionálního programu ze dne 17. 8. 2005 ke grantovému schématu s registračním číslem žádosti CZ.04.1.05/4.2.63.1 je v záhlaví dodatku uvedeno chybně číslo zvláštního účtu kraje Vysočina.
Návrh řešení Vzhledem k výše uvedenému je radě kraje předkládán ke schválení návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o financování grantového schématu Společného regionálního programu ze dne 17. 8. 2005 ke grantovému schématu s registračním číslem žádosti CZ.04.1.05/4.2.63.1 dle materiálu RK-12-2007-38, př. 1, kterým bude chybné číslo zvláštního účtu kraje uvedené v záhlaví Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 nahrazeno číslem správným.

Dle § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je radě kraje vyhrazeno rozhodovat o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje uzavřít
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o financování grantového schématu Společného regionálního programu ze dne 17. 8. 2005 ke grantovému schématu s registračním číslem žádosti CZ.04.1.05/4.2.63.1 dle materiálu RK-12-2007-38, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 30. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz