Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-04

RK-12-2007-04.doc
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-12-2007-04
NázevDarování pozemků v k. ú. a obci Krátká Ves
Zpracoval Z. Maštera
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o majetkové vypořádání pozemků zastavěných chodníky u silnice III/03421 (dále jen "chodník") při akci "Chodník u silnice I/34".
Kraj Vysočina je na základě zákona 157/2000 Sb. a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 vlastníkem pozemku par. č. 825-ost. plocha, silnice o výměře 13 711 m2 v k. ú. a obci Krátká Ves.
Obec Krátká Ves vystavěla na pozemcích ve svém vlastnictví a ve vlastnictví České Republiky - ŘSD v k. ú. a obci Krátká Ves chodníky. Po dokončení stavby nechala obec na vlastní náklady zaměřit chodníky geometrickým plánem č. 106-357/2006. Tímto zaměřením bylo zjištěno, že chodník zasahuje do pozemku par. č. 825 v uvedeném k. ú. a obci, který je vlastnictvím kraje Vysočina. Část pozemku zastavěná chodníkem byla uvedeným geometrickým plánem oddělena z pozemku par. č. 825 jako nový pozemek par. č. 825/3-ost. pl.
Na kraj se obrátila obec Krátká Ves se žádostí o darování pozemku par. č. 825/3.
Návrh řešení Protože zastavění pozemků ve vlastnictví kraje Vysočina bylo zjištěno až po zaměření stavby geometrickým plánem, doporučuje odbor majetkový radě kraje s ohledem na veřejně prospěšný účel jejich využití rozhodnout zveřejnit záměr darování chodníkem zastavěného pozemku dle GP par. č. 825/3- ost. pl. ost. kom. o výměře 12 m2 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Krátká Ves.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování chodníkem zastavěného pozemku v k. ú. a obci Krátká Ves z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Krátká Ves a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést jej darem z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Krátká Ves.
StanoviskaSouhlasné vyjádření KSÚSV provoz Havlíčkův Brod ze dne 16.3.2007
Souhlasné stanovisko ODSH ze dne 16. 3. 2007
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 825/3 vzniklého dle GP č. 106-357/2006 v k. ú. a obci Krátká Ves z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Krátká Ves;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek vzniklý dle GP č. 106-357/2006 par. č. 825/3-ost. pl. ost. kom o výměře 12 m2 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Krátká Ves.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín červen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz