Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-02

RK-12-2007-02.doc
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-12-2007-02
NázevSmlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu mostu v Nové Říši
Zpracoval Z. Maštera
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržba silnic Vysočiny příspěvková organizace provádí hodlá provést opravu mostu ev. číslo 112-070 na silnici II/112. Akce je uvedena v příloze D1 rozpočtu kraje. Technická dokumentace k této stavbě počítá s tím, že opěry mostu budou stát částečně i na pozemku par. č. 2582/1-vodní tok v korytě přirozeném nebo upraveném, vodní plocha o výměře 259 m2 v k. ú. a obci Nová Říše. Pro získání stavebního povolení je proto třeba uzavřít smlouvu mezi vlastníkem pozemku a stavebníkem, která stavebníka opravňuje k provedení stavby. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny příspěvková organizace proto uzavřela s Povodím Moravy, s.p., IČ 70890013 smlouvu o budoucím zřízení věcného břemene na uvedeném pozemku (dále jen "smlouva"). Smlouva byla podepsána se strany vlastníka pozemku dne 9. 3. 2007 a se strany stavebníka a budoucího oprávněného z věcného břemene ji podepsal ing. Milan Plašil dne 20. 3. 2007. Tento most je na základě § 12 odst. 1b zákona 13/1997 Sb. - o pozemních komunikacích součástí silnice II. třídy. Věcné břemeno musí svědčit vlastníku silnice a proto je třeba aby smlouva byla sepsána mezi Povodím Moravy, s.p. a krajem Vysočina.
Návrh řešení Odbor majetkový doporučuje radě kraje rozhodnout uzavřít novou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi krajem Vysočina, KSÚSV p. o. a Povodím Moravy, s.p. Účastníci původní smlouvy o budoucí smlouvě, tj. Povodí Moravy, s. p. a Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace by současně od původní smlouvy odstoupili.
Jednorázová úhrada na zřízení věcného břemene bude stanovena ve výši 5 násobku ročního regulovaného nájemného, tj. 25 Kč/m2.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnutí rady kraje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu mostu ev. číslo 112-070 na pozemku 2582/1 v k. ú. a obci Nová Říše s vlastníkem tohoto pozemku.
StanoviskaVzhledem k existenci podepsané smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Povodím Moravy, s. p. a KSÚSV p. o. nebylo stanovisko KSÚSV p.o. vyžádáno.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu mostu ev. číslo 112-070 na pozemku 2582/1 v k. ú. a obci Nová Říše mezi krajem Vysočina jako budoucím oprávněným a Povodím Moravy, s. p. jako budoucím povinným z věcného břemene s jednorázovou úhradou na zřízení věcného břemene ve výši 25 Kč/m2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz