Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-23

RK-12-2007-23.doc
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-12-2007-23
NázevVýsadba stromů městským úřadem Moravské Budějovice u silnice III/15226
Zpracoval Z. Maštera
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o souhlas s výsadbou stromů u silnice z Moravských Budějovic do Kosové.
Kraj Vysočina je mimo jiné vlastníkem pozemku par. č. 4214/1-ost. pl., silnice o výměře 20 712 m2 v k. ú. a obci Moravské Budějovice, kterou vlastní na základě zákona 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 a který je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním pracovištěm Moravské Budějovice na LV 373 pro uvedené k. ú. a obec. Tento pozemek je silničním pozemkem silnice III/15226.
Na kraj se obrátilo prostřednictvím svého odboru životního prostředí město Moravské Budějovice se žádostí o souhlas s výsadbou dosud neurčeného počtu listnatých stromů dle projektu, který bude vyhotoven odbornou firmou po získání souhlasu s jejich výsadbou. Finanční náklady na výsadbu mají být hrazeny z fondu Péče o krajinu. Město Moravské Budějovice výslovně souhlasí s tím, aby nová výsadba se stala součástí pozemku a vlastnictvím kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor majetkový po dohodě s Krajskou správou silnic Vysočiny příspěvkovou organizací, provoz Třebíč (dále jen KSÚSV) doporučuje radě kraje souhlasit s provedením výsadby stromů za předpokladu dodržení pokynů KSÚSV.
Návrh usnesení předpokládá vydání souhlasu s výsadbou stromů u silnice III/15226 na pozemku par. č. 4214/1 v k. ú. a obci Moravské Budějovice za předpokladu vydání kladného vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny příspěvkové organizace, provoz Třebíč k projektu výsadby, který na náklady žadatele vyhotoví odborná firma s tím, že nově vysazené stromy se stanou součástí pozemku par. č. 4214/1 v k. ú. Moravské Budějovice.
StanoviskaPředběžný souhlas Krajské správy a údržby silnic Vysočiny příspěvkové organizace, provoz Třebíč ze dne 27. 3. 2007.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s výsadbou stromů u silnice III/15226 na pozemku par. č. 4214/1 v k. ú. a obci Moravské Budějovice za předpokladu vydání kladného vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny příspěvkové organizace, provoz Třebíč k projektu výsadby, který na náklady žadatele vyhotoví odborná firma s tím, že nově vysazené stromy se stanou součástí pozemku par. č. 4214/1 v k. ú. Moravské Budějovice.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 10. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz