Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-13

RK-12-2007-13.doc  RK-12-2007-13pr1.xls
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-12-2007-13
NázevVěcná břemena na majetku kraje Vysočina
Zpracoval Z. Maštera
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuNa kraj Vysočinu se obrátili investoři s návrhem na uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Pokud investoři nezískají k pozemkům ve smyslu ustanovení § 58 odst. 2. zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění "jiné právo", opravňující je na pozemku ve vlastnictví kraje zřídit příslušné stavby, nemohou být vydána příslušná rozhodnutí dle tohoto zákona.
Na kraj Vysočinu se obrátili investoři s návrhem na zřízení věcného břemene. Investoři prokázali uvedení stavby do provozu kolaudačním rozhodnutím.
Přehled žádostí, investorů a pozemků je uveden v materiálu RK-12-2007-13, př. 1.
Pozemky, které mají být dotčeny věcnými břemeny, jsou ve vlastnictví kraje Vysočina.
Návrh řešení Podle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, rada kraje zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
Rada kraje schválila Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina, kterými je stanoven postup při zřizování věcných břemen.
Ve všech předkládaných případech se jedná o věcná břemena spočívající ve zřízení a provozování staveb inženýrských sítí.
Materiál byl zpracován a je předkládán radě kraje v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina. Žádosti o zřízení věcného břemene a situace budou při jednání rady k dispozici.
StanoviskaK uložení inženýrských sítí byla vydána stanoviska majetkových správců obsahující závazné podmínky pro jejich uložení a provedení stavby a stanoviska ke kolaudačním řízením dokončených staveb.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-12-2007-13, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz