Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-53

RK-12-2007-53.doc
Číslo materiálu53
Číslo jednacíRK-12-2007-53
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření za účelem pořízení "Studie proveditelnosti projektu integrace krizového a operačního řízení v kraji Vysočina"
Zpracoval R. Schell
Předkládá M. Kalivoda
Počet příloh
Popis problémuDne 16. 1. 2007 byla rada kraje seznámena s návrhem na zpracování "Studie proveditelnosti projektu integrace krizového a operačního řízení v kraji Vysočina". Současně byla rada kraje informována (materiál RK-03-2007-29), že se zpracováním studie proveditelnosti nebylo počítáno v rozpočtu kraje v kapitole Požární ochrana a integrovaný záchranný systém na rok 2007.
Dne 12. 2. 2007 schválil hejtman kraje Podmínky pro předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Studie proveditelnosti projektu integrace krizového a operačního řízení v kraji Vysočina" (dále jen studie proveditelnosti), seznam zájemců, kteří byli vyzváni k podání nabídky, a jmenoval komisi pro posouzení a hodnocení nabídek. Ve stanoveném termínu do 9. 3. 2007 byly předloženy 4 nabídky. Kriterii hodnocení nabídek byly stanoveny cena za zakázku celkem (s vahou 60 %) a záruky kvality zpracování studie (s vahou 40 %). Hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na svém jednání dne 22. 3. 2007 vyhodnotila předložené nabídky a doporučila zadat zakázku uchazeči, jehož cenová nabídka za zpracování studie proveditelnosti činí 690 200 Kč.
Návrh řešení V souladu s navrženým postupem dle materiálu RK-03-2007-29 si tímto dovolujeme radu kraje požádat o posílení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém o částku 690 200 Kč za účelem pořízení studie proveditelnosti, která bude po rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření příslušné smlouvy o dílo zpracována vítěznou firmou. Navýšení prostředků navrhujeme krýt z položky Strategické a koncepční materiály.
StanoviskaOdbor ekonomický
souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Aktuální stav položky Strategické a koncepční materiály je 10 000 tis. Kč
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5529 Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému o částku 690 200 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Strategické a koncepční materiály o stejnou částku 690 200 Kč na krytí výdajů spojených s pořízením "Studie proveditelnosti projektu integrace krizového a operačního řízení v kraji Vysočina".
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
Termín 30. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz