Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-35

RK-12-2007-35.doc
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-12-2007-35
NázevRenominace člena Pracovní skupiny pro MA 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj
Zpracoval M. Svatoňová
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuPracovní skupina pro MA 21 (PS MA 21) je poradním orgánem Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR). Byla ustanovena na jejím 4. zasedání dne 15. dubna 2004. Skupině předsedá ministr životního prostředí a výkonným tajemníkem je Mgr. Jakub Kašpar z odboru vnějších vztahů Ministerstva životního prostředí ČR.
V PS MA 21 jsou zastoupeni zástupci zainteresovaných rezortů (doprava, vnitro, životní prostřední, místní rozvoj, zdravotnictví, průmysl a obchod), klíčových odborných institucí a organizací, nestátních neziskových organizací (z oblasti životního prostředí, posilování občanské společnosti a zapojování veřejnosti do rozhodování o věcech veřejných), zástupci akademické obce i zástupci realizátorů MA 21 na lokání a regionální úrovni.
Pracovní skupina pokračuje v činnosti Národní pracovní skupiny pro MA21, která byla v říjnu 2003 ve spolupráci s Českým ekologickým ústavem (dnes CENIA) a Národní sítí Zdravých měst ČR (NSZM ČR) vytvořena při Ministerstvu životního prostředí a začala se zabývat implementací místních Agend 21 v České republice.
Skupina si za hlavní cíl stanovila, aby se proces MA21 stal běžným nástrojem fungování veřejné správy v České republice.
Výsledkem dosavadní činnosti Pracovní skupiny je stanovení kritérií pro MA21, podle kterých bude možné objektivně hodnotit stav implementace MA21 v jednotlivých městech, obcích a regionech České republiky. Ministerstvo vnitra zařadilo na základě těchto kritérií místní Agendu 21 mezi metody modernizace veřejné správy. V současné době pracuje PS na aktualizaci metodiky místních Agend 21 v České republice a na propagaci konceptu udržitelného rozvoje ve vazbě na stanovovaná témata roku. V roce 2007 je dominantním tématem udržitelná doprava.
Na setkáních (cca 10 setkání do roka) pracovní skupiny MA21 se účastníci zabývají, kromě řešení úkolů vyplývajících ze stanovených cílů skupiny, také aktuálními událostmi v oblasti MA21 a udržitelného rozvoje (např. aktualizací Státní politiky životního prostředí, novou verzí stavebního zákona, Národní strategií udržitelného rozvoje, pravidly pro prosazování SEA, vyhledávání zdrojů pro realizaci MA 21 na národní a evropské úrovni atd.).
Kraj Vysočina se na činnosti této skupiny podílí od roku 2004, kdy se stal přidruženým členem Národní sítě Zdravých měst, obcí a regionů. Prvním zástupcem kraje v této pracovní skupině byl Ing. Petr Holý. V roce 2005 proběhla v souvislosti s ustavením pozice koordinátora projektu Zdravý kraj renominace a zástupkyní kraje v této skupině se stala Mgr. Dita Tesařová.
Návrh řešení V souvislosti s personální změnou na ORR přešla agenda koordinace projektu Zdravý kraj do doby, než bude ukončeno výběrové řízení na pozici koordinátora projektu Zdravý kraj na Mgr. Magdalénu Svatoňovou a tajemník Pracovní skupiny požádal ORR o návrh změny členství v PS. Odbor regionálního rozvoje navrhuje jmenovat do doby výběru koordinátora projektu Zdravý kraje Mgr. Magdalénu Svatoňovou zástupcem kraje Vysočina v pracovní skupině pro MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
jmenuje
Mgr. Magdalénu Svatoňovou zástupcem kraje Vysočina v pracovní skupině pro MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj, a to na dobu určitou, do doby výběru koordinátora projektu Zdravý kraj.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz