Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-39

RK-12-2007-39.doc  RK-12-2007-39pr1.tif  RK-12-2007-39pr2.doc  RK-12-2007-39pr3.doc  RK-12-2007-39pr4.tif
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-12-2007-39
NázevŽádost o poskytnutí dotace pro zajištění provozu sítě Informačních a poradenských míst pro podnikatele kraje Vysočina
Zpracoval M. Kršňáková
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuInformační místa pro podnikatele jsou zřizována na základě projektu připraveného Hospodářskou komorou České republiky (HKČR) a s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu. Cílem projektu je přiblížit podnikatelské informace především malým a středním podnikatelům až do míst jejich podnikání.
Do konce roku 2003 bylo zřízeno 76 míst ve všech regionech České republiky, které byly koordinovány krajskými koordinačními místy (KKM) zřízenými při Krajských hospodářských komorách v rámci projektu "Informační místa pro podnikatele" (InMp) .
Hospodářská komora je organizací založenou ze zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR (HK ČR) a Agrární komoře ČR. Jejím základním posláním je hájit zájmy podnikatelů, podporovat rozvoj malého a středního podnikání a usilovat o celkové zlepšování podnikatelského prostředí v České republice. V průběhu roku 2003 bylo rozhodující rolí hospodářské komory jako takové připravit českého podnikatele na změny spojené s podnikáním v prostředí EU. HK ČR tak chtěla reagovat na stále sílící "hlad" firem po informacích.
Průzkum Eurochambres (Asociace evropských hospodářských komor) na jaře 2002 ukázal, že jen 6 % českých podnikatelů se cítilo plně informováno o EU, 70 % z nich dosud nemělo ke vstupu dostatek informací a 14 % podnikatelů bylo bez informací. Plných 43 % nezahájilo žádné přípravy na vstup do EU. Okolo desetiny respondentů se domnívalo, že EU se jich netýká. Podle lokálních průzkumů 57% podnikatelů očekává, že vstup přinese spíše výhody, 32 % si myslí, že přínosem budou spíše nevýhody. Hospodářská komora si uvědomila, že nedostatečná či pozdní příprava může být v podmínkách plného členství v EU příčinou podnikatelských problémů či dokonce bankrotů.
Většina z konečných příjemců podpor - živnostníci, malí a střední podnikatelé (MSP), ne vždy disponují kvalitním zázemím a potřebnými zkušenostmi pro vyhledávání a zpracovávání informací spojených s podporou MSP. Publikace vydávané státními institucemi jsou rozsáhlé a ne vždy jsou srozumitelné pro malé a stření podnikatele. Je těžké se orientovat ve velkém množství informací, pokud nemáte kvalitní technické zázemí (např. připojení k internetu) a neznáte celou problematiku. Z výše popsaných důvodů je ve vztahu k subjektům MSP vyvíjeno velké úsilí, bohužel konkrétní dopad na jednotlivé subjekty MSP je nedostatečný. Subjekty zabývající se touto problematikou se orientovali na určitou specifickou oblast - např. CzechTrade (podpora exportu), CzechIndustry (podpora průmyslu), Agentura pro rozvoj podnikání (zahájení a ukončení podnikání), Českomoravská záruční a rozvojová banka (finanční služby), Exportní garanční a pojišťovací společnost (pojištění obchodů), apod.
K odstranění tohoto nedostatečného dopadu se Hospodářská komora ČR rozhodla realizovat projekt vybudování informačních míst pro podnikatele ve všech regionech České republiky a jejich propojení do stávajících systémů podpor MSP poskytovaných řadou vládních a dalších agentur. V přímé souvislosti s řadou kroků, které státní orgány podnikají v souvislosti se vstupem do EU, chce Hospodářská komora takto vzniklou sítí Informačních míst pro podnikatele (InMP) doplnit chybějící článek v poskytování informací k problematice EU a využít k tomuto účelu stávající komorové sítě v regionální i oborové struktuře.
Tento záměr schválilo představenstvo HK ČR na svém zasedání 12. září 2002.
Vládě byl tedy předložen projekt "Informační místa pro podnikatele", jehož filozofií bylo:
- poskytnout informace potřebné pro vstup a následně i udržení pozic na jednotném trhu EU
- vytvořit podmínky pro efektivní podporu malého a středního podnikání
- posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků
- vytvoření nových pracovních příležitostí
Projekt byl schválen a HK ČR tak poprvé mohla financovat vlastní projekt zaměřený na pomoc podnikatelům ze státních finančních prostředků. Projekt je řízen v rámci celé republiky Hospodářskou komorou České republiky a v počátku měl za cíl přípravu podnikatelských subjektů na vstup do Evropské unie.
Projekt Informačních míst pro podnikatele je strukturován v těchto úrovních:
* centrální - zřízení a činnost centrálního informačního místa na HKČR a krajských koordinačních míst (CIM, KKM)
* oborové - zřízení a fungování oborových informačních míst (OIM) - oborové příručky
* regionální - zřízení a fungování regionálních informačních míst (RM)
Realizace krajské části celorepublikového projektu HK ČR byla zahájena v květnu r. 2003
Projekt pro období 2003 až 09/2004 byl dotován ze státního rozpočtu ve výši 95% ( 150 mil. Kč), zbývajících 5% prostředků je hrazeno z rozpočtu HKČR. V následujícím období dochází ke snížení státní dotace o 50%. Pro krytí nákladů na projekt se předpokládá financování z více zdrojů, především obcí a regionů.
V roce 2006 se Krajská hospodářská komora obrátila na kraj Vysočina s žádostí o poskytnutí dotace na provoz Expozitur regionálních místo projektu Informačních míst pro podnikatele na úrovni obcí II. Stupně. Projekt byl realizován v termínu od 1.7.2006 - 31.12.2006 s dotací kraje ve výši 490.000,- Kč. Výstupem projektu bylo poskytnutí poradenských služeb 92 podnikatelským subjektům v rámci regionálních expozitur a to formou konzultací poskytovaných přímo u podnikatelských subjektů nebo na expoziturách na obcích II. Stupně. V roce 2007 tato aktivita pokračuje a je hrazena z větší částí z vlastních prostředků Krajské hospodářské komory a Okresních hospodářských komor a nyní se na náš Krajská hospodářská komora obrací s žádostí, zda by kraj Vysočina poskytl dotaci na saturaci takto vynaložených nákladů.
Návrh řešení Krajská hospodářská komora kraje Vysočina požádala (viz příloha RK-12-2007-39, př. 1) v souladu se smlouvou o spolupráci (viz příloha RK-12-2007-39, př. 4), která je uzavřena s Krajem Vysočina usnesením rady kraje č. 670/18/2004/RK (Rada kraje schvaluje Dohodu o spolupráci mezi krajem Vysočina a Krajskou hospodářskou komorou dle materiálu RK-18-2004 33, př. 1upr1 a ukládá Marii Černé zajistit realizaci podpisu Dohody o vzájemné spolupráci) o možnost přidělení dotace na provoz a fungování regionálních informačních míst pro podnikatele a pokračování projektu v roce 2007. V únoru 2007 bylo předloženo KHK vyúčtování poskytnuté dotace za rok 2006 a nyní je předložen materiál požadující dotaci za účelem zajištění pokračování projektu v roce 2007. Krajská hospodářská komora kraje Vysočina předpokládá, že od července 2007 bude schopna zajistit pokračování tohoto projektu díky novým operačním programům, zejména prostřednictvím Operačního programu podnikání, inovace. Popis projektu je uveden v materiálu RK-12-2007-39, př. 3
Odbor regionálního rozvoje navrhuje, aby tato dotace byla Krajské hospodářské komoře přiřknuta a její využití bylo vypořádáno vyúčtováním poskytnutých služeb podnikatelským subjektům kraje Vysočina.
Odbor regionálního rozvoje připravil návrh smlouvy, kterou se řeší vypořádání dotace pro zajištění chodu a služeb regionálních informačních míst pro podnikatele. Návrh rozpočtu dotace na rok 2007 činí v návrhu Hospodářské komory Jihlava 1.320.000,- Kč za předpokladu, že projekt je započat od 1.1.2007 a ukončen 30.6.2007. Návrh odboru regionálního rozvoje je poskytnout dotaci ve výši 1.320.000,- Kč vzhledem ke skutečnosti, že projekt byl započat od 1.1.2007 (a to v režimu de minis, který umožňuje vznik uznatelných nákladů před podpisem smlouvy), dotace by byla poskytnuta ve dvou splátkách, záloha ve výši 500 000,- Kč a doplatek po předložení vyúčtování poskytnutých služeb. Dále odbor regionálního rozvoje navrhuje, aby vyúčtování dotace proběhlo formou poskytnutí zálohy a závěrečného vyúčtování, oproti návrhu hospodářské komory na měsíční vyplácení příspěvku na provoz regionálních informačních míst pro podnikatele. Návrh smlouvy je uveden v materiálu RK-12-2007-39, př. 2.
Odbor regionální rozvoje navrhuje vyčlenit z položky Nespecifikovaná rezerva, částku 1.320.000,- Kč a převést ji do kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Územní rozvoj za účelem poskytnutí dotace Krajské hospodářské komoře za účelem realizace projektu Regionální informační místa pro podnikatele.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Aktuální stav položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 26. 3. 2007 je 98 782 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotaci Krajské hospodářské komoře kraje Vysočina (IČO 70843252) na projekt "Zřízení regionálních informačních míst pro podnikatele" ve výši 1.320,- tis. Kč za podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-12-2007-39, př. 2;
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Územní rozvoj o částku 1.320,- tis. Kč a snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položka Nespecifikovaná rezerva o tuto částku.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 8. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz