Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-21

RK-12-2007-21.doc
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-12-2007-21
NázevPronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuRada kraje schválila svým usnesením 586/19/2003/RK ze dne 3. 6. 2003 mimo jiné i Smlouvu o nájmu nemovitostí mezi krajem Vysočina (jako pronajímatelem) a zdravotnickým zařízením Nemocnicí Nové Město na Moravě, Nemocnicí Jihlava (jako nájemcem). Předmět pronájmu tvoří budovy, stavby a pozemky, se kterými byla příslušná hospodařit výše uvedená příspěvková organizace ke dni 31. 12. 2002 a které dle zákona č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje ....., ve znění pozdějších předpisů přešly do vlastnictví kraje Vysočina, vyjma nemovitostí a jejich částí které nájemce nepotřebuje k dosažení hlavního účelu činnosti a k výkonu doplňkové činnosti dle zřizovací listiny schválené Zastupitelstvem kraje Vysočina. Současně se smlouvou o nájmu nemovitostí RK schválila Příkazní smlouvu mezi krajem Vysočina (jako příkazcem) a zdravotnickým zařízením Nemocnicí Nové Město na Moravě, Nemocnicí Jihlava (jako příkazníkem). Příkazní smlouvou je zajištěna správa bytového fondu, se kterým byla příslušná hospodařit výše uvedená příspěvková organizace ke dni 31. 12. 2002 a který dle zákona č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje ....., ve znění pozdějších předpisů přešel do vlastnictví kraje Vysočina, včetně efektivního využití a správy pronajatého majetku, který příkazník dle smlouvy o pronájmu nemovitostí nepotřebuje ke své činnosti. Příkazník je oprávněn uzavřít smlouvu o pronájmu nebo výpůjčce nemovitého majetku na dobu 90 a více dnů pouze za souhlasu příkazce, kterým dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích je Rada kraje Vysočina. O udělení souhlasu požádala:
Nemocnice Nové Město na Moravě
- pronájem bytu 3+1, I. kategorie v bytovém objektu Žďárská č.p. 718/2, Nové Město na Moravě, nájemce Ing. Miloslav Bojanovský, Nové Město na Moravě. Nájemní smlouva navržena na dobu určitou do 31. 12. 2010, nájemné navrženo ve výši 36,01 Kč, tj. ve výši odpovídající cílovému nájemnému dle usnesení RK Vysočina 1230/26/2006/RK ze dne 5. 9. 2006, změněného usnesením RK 1789/37/2006/RK ze dne 19. 12. 2006
- pronájem bytu 3+1, I. kategorie v bytovém objektu Žďárská č.p. 716/2, Nové Město na Moravě. Současný nájemce bytu MUDr. Pavel Jenerál, Nové Město na Moravě požádal o prodloužení nájemní doby. Dodatek č.1 současné nájemní smlouvy navržen na dobu určitou do 31. 12. 2010, nájemné navrženo ve výši 36,01 Kč, tj. ve výši odpovídající cílovému nájemnému dle usnesení RK Vysočina 1230/26/2006/RK ze dne 5. 9. 2006, změněného usnesením RK 1789/37/2006/RK ze dne 19. 12. 2006.
Nemocnice Jihlava
- nebytové prostory o výměře 5 m2 spojovací chodby mezi ředitelstvím a interním pavilonem a spojovací chodby mezi ředitelstvím a gynekologicko-porodnickým pavilonem postavené na parcele č. 4380/43, v areálu Nemocnice Jihlava, Vrchlického 59, v obci a katastrálním území Jihlava, pronájem za účelem umístnění 5 ks reklamních poutačů. Nájemce H-Media, s.r.o. se sídlem Praha 1, Řeznická 662/17, PSČ 110 00, IČ 25069713. Nájemní vztah navržen na dobu určitou do 31. 3. 2010 s možností výpovědi dle smluvně sjednaných podmínek, nájemné navrženo ve výši 7 500 Kč/rok.
Návrh řešení Dle § 59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění je mimo jiné radě kraje vyhrazeno udělovat souhlas s uzavřením nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce. Záměr kraje pronajmout nemovitý majetek na dobu delší než 90 dnů byl zveřejněn na úřední desce od 20. 2. 2007 do 23. 3. 2007 před rozhodnutím v radě kraje.
Navrhuje se uzavřít nájemní smlouvu s nájemcem Ing. Miloslav Bojanovský, Nové Město na Moravě, uzavřít dodatek č. 1 nájemní smlouvy s nájemcem MUDr. Pavel Jenerál, Nové Město na Moravě, uzavřít nájemní smlouvu s nájemcem H-Media, s.r.o. se sídlem Praha 1, Řeznická 662/17, PSČ 110 00, IČ 25069713 na užívání nemovitého majetku, dle materiálu RK-12-2007-21.
StanoviskaOdbor sociálních věcí a zdravotnictví nemá námitek k uzavření nájemních smluv dle materiálu RK-12-2007-21.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* uzavřít nájemní smlouvu s nájemcem Ing. Miloslav Bojanovský, Nové Město na Moravě, dle materiálu RK-12-2007-21;
* uzavřít dodatek č. 1 nájemní smlouvy s nájemcem MUDr. Pavel Jenerál, Nové Město na Moravě, dle materiálu RK-12-2007-21;
* uzavřít nájemní smlouvu s nájemcem H-Media, s.r.o. se sídlem Praha 1, Řeznická 662/17, PSČ 110 00, IČ 25069713, dle materiálu RK-12-2007-21.
Odpovědnost odbor majetkový, ředitel Nemocnice Nové Město na Moravě příspěvková organizace, ředitel Nemocnice Jihlava příspěvková organizace
Termín 10. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz