Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-54

RK-12-2007-54.doc  RK-12-2007-54pr1.tiff  RK-12-2007-54pr3.doc
Číslo materiálu54
Číslo jednacíRK-12-2007-54
NázevFOND VYSOČINY - porušení rozpočtové kázně při realizaci projektu FV 006/91/05
Zpracoval J. Murárik
Předkládá M. Kalivoda
Počet příloh
Popis problémuOdbor kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina provedl následnou veřejnosprávní kontrolu použití veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny poskytnuté občanskému sdružení Circle of life se sídlem v Koněšíně (dále jen "příjemce"). Veřejná finanční podpora ve výši 381 000 Kč byla příjemci poskytnuta na základě Smlouvy o poskytnutí podpory č. FV 006/91/05 ze dne 1. 3. 2005 (dále jen "smlouva"). Smlouva je obsahem materiálu RK-12-2007-54, př. 1.
Celkové náklady na realizaci projektu dle smlouvy měly činit 3 961 314 Kč. Výše podpory měla činit 9,62 % z celkových nákladů tj. 381 000 Kč, a vlastní podíl příjemce podpory měl být ve výši 90,38 % tj. 3 580 314 Kč.
Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že náklady ve výši 2 881 678,78 Kč byly realizovány v souladu se smlouvou. Dále bylo zjištěno, že příjemce do vlastního podílu nákladů zahrnul také náklady ve výši 698 688,22 Kč nerealizované v souladu se smlouvou. Jednalo se o náklady realizované před stanoveným začátkem doby realizace projektu, náklady uhrazené až po stanoveném termínu ukončení realizace projektu a náklady na vlastní daň. Protokol č. 09/FV/2006 o výsledku veřejnosprávní kontroly je uveden v materiálu
RK-12-2007-54, př. 2. Tím příjemce podpory nedodržel ust. čl. III. bod 1) a článek V. písm. e), h) a m) Smlouvy.
Celkové skutečné náklady realizované v souladu se smlouvou činily 3 262 678,78 Kč. Poskytnutá podpora ve výši 381 000 Kč tak představovala 11,68 % z celkových skutečných nákladů realizovaných v souladu se smlouvou a skutečné náklady hrazené z vlastních zdrojů příjemce představovaly 88,32 % z celkových skutečných nákladů. Příjemce tímto postupem nedodržel článek V. písm. a) smlouvy: "Uhradit 90,38 % celkových nákladů projektu ...".
Dle ustanovení článku IV. bod 2) smlouvy měla být poskytnuta veřejná finanční podpora ve výši 313 870 Kč, tedy o 67 130 Kč nižší.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana odpovědný za realizaci grantového programu "Protidrogová prevence a léčba 2004-2005" dle usnesení č. 351/05/2004/ZK na základě oznámení o kontrolním zjištění ze dne 7. 3. 2007, jako věcně příslušný odbor, zpracoval pro radu kraje návrh na řešení porušení závazků vyplývajících ze smlouvy.
Kraj Vysočina má ve smyslu ust. čl. VI. odst. 1 Smlouvy právo od příjemce požadovat ve stanovené lhůtě vrácení poskytnutých peněžních prostředků (nebo jejich části).
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uplatnit sankce uvedené v čl. VI. odst. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory č. FV 006/91/05 (vrácení části podpory ve výši 67 130 Kč) proti příjemci podpory Circle of life se sídlem v Koněšíně, IČ 65761758, dle materiálu RK-12-2007-54, př. 3.
Odpovědnost OSH
Termín 4. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz