Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-27

RK-12-2007-27.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-12-2007-27
NázevVeřejná zakázka - Konzultační služby v oblasti zadávání veřejných zakázek na telekomunikace
Zpracoval I. Šmídová, P. Vaněk, J. Tvrzová
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuDne 12.03.2007 radní kraje Jaroslav Hulák schválil zadání veřejné zakázky malého rozsahu na Konzultační služby v oblasti zadávání veřejných zakázek na telekomunikace formou výzvy k podání nabídek dle Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina (dále jen "Pravidla").
Záměrem zadavatele je centralizovat nákup pevné a mobilní telefonie pro kraj Vysočina v souladu se závěry provedeného auditu využívaných telekomunikačních služeb. Cílem je především dosažení optimalizace nákladů na pevnou a mobilní telefonii formou sjednocení předmětných telekomunikačních služeb, centralizací jejich nákupu a realizací veřejných zakázek. Pevnou a mobilní telefonií se rozumí pevné a mobilní hlasové telekomunikační služby v užívání všech pracovišť Krajského úřadu kraje Vysočina a přibližně 150 zřízených příspěvkových organizací. Předmětem plnění veřejné zakázky bude komplexní návrh, zabezpečení přípravy a průběhu veškerých od zadavatele přenosných zadavatelských činností v rámci veřejné zakázky na pevné a mobilní hlasové služby zadávané prostřednictvím tzv. centrálního zadavatele (dále jen "předmětné veřejné zakázky"). Následně bude uchazeč koordinovat implementaci nových podmínek na základě realizované veřejné zakázky. Zároveň navrhne a sestaví kontrolní mechanismus, kterým bude v období před a po provedení optimalizace možné sofistikovaným způsobem sledovat ukazatele prokazující snížení nákladů na pevnou a mobilní telefonii.
Současně schválil seznam zájemců o veřejnou zakázku kraje Vysočina, kteří byli vyzváni k podání nabídky, a jmenoval komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.
Odbor informatiky a odbor sekretariátu ředitele a v souladu s Pravidly zrealizoval veřejnou zakázku. V termínu do 26.03.2007 byly předloženy 2 nabídky. Jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek se uskutečnilo dne 26.03.2007. Kriteriem hodnocení byla nejnižší nabídková cena. Nabídková cena byla stanovena jako kombinace fixní částky, jakožto odměny za zadavatelskou činnost a procentní podíl (provize) na realizované úspoře telekomunikačních nákladů za prvních 12 měsíců plnění pevných a mobilních hlasových služeb dle nových podmínek.
Návrh řešení Komise pro posouzení a hodnocení nabídek navrhla zadavateli uzavřít smlouvu na Konzultační služby v oblasti zadávání veřejných zakázek na telekomunikace s firmami OptiKom.cz, s.r.o. Domažlická 5, Praha 3, IČ 26151791 a GORDION, s.r.o.,, Kolmá 6/682 Praha 9, IČ 26147921, které podaly společnou nabídku, za nabídkovou cenu 160 000,- Kč. Nabídka splňuje podmínky výzvy a kriterium hodnocení. Na základě doporučení komise rozhodl radní kraje dne 27.03.2007 přidělit zakázku uvedeným firmám. V souladu s ustanovením čl. 2 odst. 5 Pravidel je o zadání veřejné zakázky informována Rada kraje Vysočiny formou předložení Rozhodnutí o přidělení zakázky (příloha RK-12-2007-27, př. 1) a Zápisu o posouzení a hodnocení nabídek (příloha RK-12-2007-27, př. 2).
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí radního kraje přidělit veřejnou zakázku na Konzultační služby v oblasti zadávání veřejných zakázek na telekomunikace s firmami OptiKom.cz, s.r.o. Domažlická 5, Praha 3, IČ 26151791 a GORDION, s.r.o., Kolmá 6/682 Praha 9, IČ 26147921, které podaly společnou nabídku.
Odpovědnost OI
Termín 31.12.2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz