Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-22

RK-12-2007-22.doc  RK-12-2007-22pr1.xls
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-12-2007-22
NázevSmlouvy opravňující investora provést stavbu
Zpracoval Z. Maštera
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o stavby chodníků na pozemcích ve vlastnictví kraje Vysočina.
Na kraj Vysočinu se obrátilo město Chotěboř jako investor se žádostí o souhlas se stavbou chodníku na pozemku ve vlastnictví kraje Vysočina. S ohledem na ustanovení § 110 vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, musí stavebník prokázat vlastnické právo k pozemku, určenému k zastavění nebo právo založené smlouvou provést stavbu. Dle současné praxe je touto smlouvou Smlouva zakládající právo provést stavbu, ve které vlastník pozemku vysloví souhlas s dotčením pozemku v jeho vlastnictví zamýšlenou stavbou.
Na kraj Vysočinu se obrátilo město Chotěboř jako investor stavby se žádostí o souhlas se stavbou chodníku a s budoucím majetkoprávním vyrovnáním zastavěné části pozemku dle materiálu RK-12-2007-22, př. 1.
Pozemek, který má být dotčen stavbou, je ve vlastnictví kraje Vysočina.
Návrh řešení Protože uvedenou stavbou dojde ke zlepšení dopravní situace u silnice ve vlastnictví kraje Vysočina, doporučuje odbor majetkový radě kraje po konzultaci s příslušným provozem KSÚS Vysočiny, p.o. vyslovit souhlas se stavbou chodníků dle podmínek stanovených příslušným provozem KSÚS Vysočiny, p. o.
S ohledem na ustanovení § 110 vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, musí stavebník prokázat vlastnické právo k pozemku, určenému k zastavění nebo právo provést stavbu založené smlouvou.
Návrh usnesení předpokládá vyslovit souhlas se stavbou chodníku na pozemku dle materiálu RK-12-2007-22, př. 1, rozhodnout uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu chodníku na pozemcích dle uvedeného materiálu a rozhodnout zveřejnit záměr darování chodníkem zastavěných částí tohoto pozemku z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř (investora).
StanoviskaK výstavbě chodníků bylo vydáno stanoviska majetkového správce obsahující závazné podmínky pro provedení stavby a stanoviska k převodu zastavěných částí pozemků z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví investujícího města.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se stavbou chodníku na pozemku dle materiálu RK-12-2007-22, př. 1;
rozhoduje
* uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi krajem Vysočina a městem Chotěboř, prokazující právo stavebníka provést stavbu chodníku na pozemku dle materiálu RK-12-2007-22, př. 1;
* zveřejnit záměr darování chodníky zastavěných částí pozemků dle materiálu
RK-12-2007-22, př. 1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví investujících obcí.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz