Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-32

RK-12-2007-32.doc  RK-12-2007-32pr1.doc  RK-12-2007-32pr2.doc
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-12-2007-32
NázevDoplňující informace pro útvary Evropské komise k nové veřejné podpoře kraje Vysočina č. N 676/2006 Podpora výzkumu a vývoje
Zpracoval M. Brom, O. Kameníková, J. Merunková
Předkládá P. Bureš
Počet příloh
Popis problémuOdbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství připravil v roce 2006 dotační titul
na podporu zemědělství v kraji Vysočina v podobě Zásad, které byly předloženy a schváleny na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 20. června 2006 usnesením č. 296/04/2006/ZK (Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013
z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití dle materiálu
ZK-04-2006-45, př. 1. Po pečlivé úvaze byla do Zásad zařazena taková opatření,
která svým rozsahem a dopadem mohou zasáhnout nejen oblast zemědělské prvovýroby, ale i oblast životního prostředí, výzkumu a vývoje, společenský život a spolkovou činnost
na venkově, propagaci kraje a nakonec i široké spektrum výrobců a spotřebitelů potravin. Jedním z těchto dotačních titulů je i opatření č. 4 "Podpora výzkumu a vývoje".

Po zpracování všech materiálů nezbytných k notifikační proceduře (podle Nařízení Rady (ES) č. 659/1999) bylo dne 11. října 2006 prostřednictvím Ministerstva zemědělství ČR zasláno Evropské komisi oznámení o nové podpoře kraje Vysočina, která je zaevidovala
dne 12. října 2006 pod č. N 676/2006 Podpora výzkumu a vývoje-kraj Vysočina.

Dopisem ze dne 8.prosince 2006 byly následně Evropskou komisí vzneseny požadavky,
aby kraj Vysočina zaslal doplňující informace k vyjasnění těchto otázek:
a) Komise si chce upřesnit, zda se dotační titul týká výhradně brambor (kromě škrobových brambor) nebo zda se vztahuje i na výzkum produktů uvedených v příloze I Smlouvy
o ES obecně;
b) Komise žádá upřesnění týkající se kontroly ze strany poskytovatele finančních prostředků, tedy kraje, aby příjemci dotace nezískali na stejný výzkumný projekt podporu i z jiných zdrojů (např. na úrovni EU nebo státu).

Evropská komise k písemné odpovědi kraje Vysočina ze dne 5. ledna 2007 nevznesla žádné připomínky. Dopisem (viz příloha RK-12-2007-32, př. 2) ze dne 6. března 2007 Komise požádala o nové doplňující informace k opatření č. 4 "Podpora výzkumu a vývoje":
a) Navrhované opatření podpory se týká podpory činností v oblasti výzkumu a vývoje a zaměřuje se na podporu výzkumu nových genotypů nebo zvyšování stability požadovaných vlastností současných odrůd zemědělských plodin nebo plemen hospodářských zvířat, daný druh výzkumu zahrnuje i předvýrobní vývoj. Komise žádá o konkrétní příklady na využitelný výsledek daného výzkumu.
b) Komise chce po českých orgánech potvrzení, že budou splněny tyto podmínky:
* výzkum musí být v obecném zájmu konkrétního odvětví nebo pododvětví;
* informace o provedení výzkumu a jeho cílech jsou zveřejněny na internetu před zahájením výzkumu. Je nutno uvést rovněž přibližné datum očekávaných výsledků a místo zveřejnění na internetu a zmínku, že výsledky budou k dispozici zdarma;
* výsledky výzkumu musí být zpřístupněny na internetu po dobu nejméně 5 let. Tyto informace na internetu nesmí být zveřejněny dříve, než jsou poskytnuty členům určité organizace;
* podpora je poskytnuta přímo výzkumnému ústavu nebo subjektu a nesmí zahrnovat přímé poskytnutí podpory nesouvisející s výzkumem podniku vyrábějícímu nebo zpracovávajícímu nebo uvádějícímu na trh zemědělské výrobky ani poskytovat cenovou podporu výrobcům těchto výrobků.

Tyto dotazy vyplývají ze skutečnosti, že 1. ledna 2007 vstoupil v platnost nový "Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací" (2006/C 323/01),
který se vztahuje i na projekty oznámené před zveřejněním rámce. Dané oznámení,
o nichž Komise zatím nerozhodla, proto musí být posuzováno podle uvedeného Rámce.
Návrh řešení S ohledem na výše uvedené doporučení Evropské komise zpracoval odbor lesního
a vodního hospodářství a zemědělství návrh znění písemné odpovědi kraje Vysočina
na dopis Evropské komise ze dne 6. března 2007 AGR 006144 k nové veřejné podpoře kraje Vysočina č. 676/2006 "Podpora výzkumu a vývoje", dle materiálu RK-12-2007-32, př. 1. v kterém vysvětluje a upřesňuje Evropské komisi skutečnosti, jež jsou nezbytné k důkladnému prozkoumání výše uvedené veřejné podpory.

Až bude návrh změn kompletní, tj. oznamovací procedura bude ukončena a bude známo stanovisko Evropské komise k materiálu jako celku, budou Zastupitelstvu kraje Vysočina předloženy ke schválení Zásady se všemi zapracovanými změnami. Vyplácení finančních prostředků podle těchto Zásad bude možné až po ukončení notifikační procedury Evropskou komisí.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje po zapracování připomínek souhlasí se zněním odpovědi.


Materiál byl konzultován s členem Rady kraje Vysočina pro oblast zemědělství a vodního hospodářství Ivo Rohovským a dotčenými odbory krajského úřadu. Jejich připomínky byly zapracovány do předkládaného materiálu.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
odpovědět na dopis Evropské komise ze dne 6. března 2007 AGR 006144 k nové veřejné podpoře kraje Vysočina č. N 676/2006 Podpora výzkumu a vývoje, podle materiálu
RK-12-2007-32, př. 1.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 4. dubna 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz