Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-34

RK-12-2007-34.doc  RK-12-2007-34pr1.tiff  RK-12-2007-34pr2.tiff  RK-12-2007-34pr3.tiff
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-12-2007-34
NázevInformativní zpráva o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Zajištění odborných seminářů v rámci projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina"
Zpracoval V. Kotrbová
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuOdbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen "ORR") zadal v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 (dále jen "pravidla") veřejnou zakázku "Zajištění odborných seminářů v rámci projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina" (dále jen "zakázka"). Jedná se o zakázku, která je součástí realizace projektu "Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina II" v rámci opatření 3.3 Společného regionálního operačního programu (dále jen "projekt"). Náklady na realizaci zakázky jsou uznatelnými náklady projektu.

Zakázka byla rozdělena na 3 samostatné části. Pro každou část bylo možné podávat nabídky samostatně a každá byla samostatně hodnocena. Komise pro posouzení a hodnocení nabídek jmenovaná náměstkyní hejtmana kraje na svém zasedání dne 19. 3. 2007 vyhodnotila jako nejvhodnější nabídky pro jednotlivé části zakázky:

Část I. veřejné zakázky:
Vzhledem k tomu, že nabídku se shodnou nejnižší nabídkovou cenou (200 000 Kč včetně DPH) předložili 2 uchazeči a komise nebyla schopna na základě předložených dokladů posoudit, která z nabídek je nejvýhodnější, doporučila komise zadavateli zrušit část I. veřejné zakázky.

Část II. veřejné zakázky:
IBS Slovakia, s.r.o., IČ 36000671. Nabídková cena vítězného uchazeče za realizaci zakázky činí 263 000,- Kč včetně DPH.
Komise doporučila zadavateli uzavřít se zájemcem IBS Slovakia, s.r.o., IČ 36000671 Smlouvu o zabezpečení odborných seminářů.

Část III. veřejné zakázky:
IBS Slovakia, s.r.o., IČ 36000671. Nabídková cena vítězného uchazeče za realizaci zakázky činí 286 000,- Kč včetně DPH.
Komise doporučila zadavateli uzavřít se zájemcem IBS Slovakia, s.r.o., IČ 36000671 Smlouvu o zabezpečení odborných seminářů.

Výsledky hodnocení nabídek jsou uvedeny ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek (RK-12-2007-34, př. 1).

K rozhodnutí zadavatele o zadání zakázky kraje přísluší podle čl. 2 odst. 5 pravidel hejtmanovi, náměstkovi hejtmana nebo gesčnímu radnímu.

Realizace zakázky je kryta finančními prostředky ze zvláštního účtu kraje Vysočina pro projekt (č.ú.: 4200096519/6800).
Návrh řešení Na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek náměstkyně hejtmana kraje Vysočina rozhodla dne 30. 3. 2007 o zadání části II. a III. veřejné zakázky "Zajištění odborných seminářů v rámci projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina" uchazeči - IBS Slovakia, s.r.o., IČ 36000671 (RK-12-2007-34, př. 2) a dále rozhodla o zrušení části I. veřejné zakázky "Zajištění odborných seminářů v rámci projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina" (RK-12-2007-34, př. 3).

V souladu s čl. 2 odst. 5 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 je o rozhodnutí informována Rada kraje Vysočina.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
( rozhodnutí náměstkyně hejtmana kraje o zadání části II. a III. veřejné zakázky na "Zajištění odborných seminářů v rámci projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina", části II. a III. uchazeči - IBS Slovakia, s.r.o., IČ 36000671, uvedené v materiálu RK-12-2007-34, př. 2;
* rozhodnutí náměstkyně hejtmana kraje o zrušení části I. veřejné zakázky na "Zajištění odborných seminářů v rámci projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina" uvedené v materiálu
RK-12-2007-34, př. 3.
Odpovědnost ORR
Termín 15. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz