Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-36

RK-12-2007-36.doc  RK-12-2007-36pr1.doc
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-12-2007-36
NázevNávrh na dopracování studie proveditelnosti k integrovanému projektu Centrum zelených vědomostí
Zpracoval M. Svatoňová
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuV rámci projektu Partnerství pro Vysočinu probíhá kontinuálně od 1. 2. 2005 příprava kraje na čerpání prostředků ze zdrojů EU pro období 2007 - 2013. V současnosti obsahuje Akční plán 14 integrovaných projektových záměrů, které by se měly transformovat na projekty. Anotace integrovaných projektových byla představena radě v materiálu č. RK-33-2006-41, př. 5. Akční plán bude průběžně aktualizován. Na zpracování studie proveditelnosti integrovaných projektů zahrnutých do Akčního plánu je v rámci projektu Partnerství pro Vysočinu poskytována podpora kraje Vysočina nositelům projektu na zpracování studie proveditelnosti v maximálním rozsahu 460 hodin na 1 integrovaný projekt. Příprava jednotlivých integrovaných projektů, vznikajících v rámci Partnerství pro Vysočinu, je schválena usneseními zastupitelstev obcí. Jedná se o projekty pilotní, směřující k zásadnímu zvýšení prosperity v regionu (skokovému zvýšení potenciálu ekonomiky, počtu stabilních pracovních míst, zatraktivnění území apod.). Rada kraje byla na svém 9. zasedání informována o postupu prací spojených s přípravou integrovaných projektů (Usnesení 0302/09/2007/RK - Rada kraje bere na vědomí zprávu o postupu prací spojených s přípravou integrovaných projektů pro programové období 2007 -2013 v rámci realizace projektu Partnerství pro Vysočinu dle materiálu RK-09-2007-33, př. 1.). Byla upozorněna na fakt, že bylo pozastaveno zpracování studie proveditelnosti u 4 projektů.
Jedním z projektů, u kterého bylo pozastaveno zpracování studie proveditelnosti, je projekt Centrum zelených vědomostí města Bystřice nad Pernštejnem. Dílčí studie proveditelnosti integrovaného projektu Centrum zelených vědomostí tvoří přílohu RK-12-2007-36, př 1. Klíčovým projektem tohoto integrovaného projektu je revitalizace školního statku v Bystřici nad Pernštejnem, který je v majetku kraje. Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem schválilo na svém jednání dne 14. 3. 2007 pokračování v přípravě projektu Centrum zelených vědomostí jako jednoho ze svých projektových záměrů.
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice
nad Pernštejnem, se sídlem Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343 vznikla v souladu s dlouhodobým záměrem kraje sloučením tří středních škol v Bystřici nad Pernštejnem. Hlavní náplň školy je zaměřena na obory vzdělání v oblasti technické, zemědělsko-ekonomické a na cestovní ruch. Na obory vzdělání střední školy navazuje vzdělání
na vyšší odborné škole v oboru vzdělání Agroturistika (jediný obor v ČR). Zájem ze strany žáků a studentů je v posledních letech stabilizován (cca 600 žáků, studentů).
Od 1. 1. 2006 je součástí školy školní statek. Stavebními úpravami školního statku dojde k zhodnocení krajského majetku a především zkvalitnění praktického vyučování a umožní následné zaměření školy dle potřeb trhu.
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice
nad Pernštejnem patří spolu s Českou zemědělskou akademii v Humpolci, střední školou, k páteřním školám na nichž v souladu s dlouhodobým záměrem kraje je rozvíjena výuka zemědělských oborů.
Návrh řešení Projekt revitalizace školního statku je pro úspěch integrovaného projektu "Centrum zelených vědomostí" klíčový a představuje velmi vysokou přidanou hodnotu celého integrovaného projektu "Centrum zelených vědomostí".
Všechny ostatní projekty, jež jsou součástí integrovaného projektu, nejsou na projektu revitalizace statku závislé. Pokud by však projekt revitalizace statku nebyl realizován, ztratily by některé z nich svůj smysl (například projekt č. 4 - Demonstrační projekt technologií, projekt č. 7 - Studijní programy pro Centrum zelených vědomostí) a přidaná hodnota celého integrovaného projektu by byla anulována.
Aby bylo možné v rámci projektu "Partnerství pro Vysočinu" dokončit studii proveditelnosti revitalizace statku se všemi detaily včetně podrobných způsobů financování, je nezbytný jasný souhlas kraje jako vlastníka statku s dokončením studie. Bez jejího dokončení nelze zjistit potřebné konsekvence pro kvalifikované rozhodnutí, zda chce kraj investicí do svého majetku získat ve spolupráci s dalšími partnery výjimečné postavení v celé ČR a to včetně sousedních zemí, neboť podobné nejbližší funkční centrum je ve Velké Británii.
StanoviskaOdbor školství, mládeže a sportu doporučuje pokračovat v projektu Centrum zelených vědomostí.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
pokračovat na dopracování studie proveditelnosti k projektu Centrum zelených vědomostí v Bystřici nad Pernštejnem v rozsahu uznatelném podmínkami projektu a po dopracování informovat o výsledcích vyplývajících ze studie.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 20. 7. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz