Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 12/2007

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 12/2007, které se konalo dne 4. 4. 2007 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 11/2007
Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 4. 4. 2007.
Zasedání rady kraje zahájila náměstkyně hejtmana M. Černá; omluvila nepřítomnost V. Kodeta, I. Rohovského, pozdější příchod M. Vystrčila a konstatovala, že rada kraje je usnášeníschopná.
Radě kraje byly předloženy návrhy na stažení následujících bodů z programu jednání:
27. Veřejná zakázka - Konzultační služby v oblasti zadávání veřejných zakázek na telekomunikace (Zdrojové materiály: RK-12-2007-27.doc);
54. FOND VYSOČINY - porušení rozpočtové kázně při realizaci projektu FV 006/91/05 (Zdrojové materiály: RK-12-2007-54.doc, RK-12-2007-54, př. 1, RK-12-2007-54, př. 3);
55. FOND VYSOČINY - nedodržení termínu pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování projektu FV 022/119/05 (Zdrojové materiály: RK-12-2007-55.doc, RK-12-2007-55, př. 1, RK-12-2007-55, př. 2);
64. Poskytování jiného peněžitého plnění členům Pracovní skupiny protidrogové politiky (Zdrojové materiály: RK-12-2007-64.doc, RK-12-2007-64, př. 1).
M. Černá předložila radě kraje návrh na zařazení bodu 65. Zastoupení kraje Vysočina v Radě NSZM ČR pro volební období 2007-2009 do navrženého programu jednání.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání.
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 11/2007
 2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu mostu v Nové Říši
 3. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Petrovice u Humpolce, obec Humpolec
 4. Darování pozemků v k. ú. a obci Krátká Ves
 5. Veřejná zakázka na stavební práce "Rekonstrukce silnice III/3791 a III/3792 Vlkov - průtah"
 6. Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 7. Využití kanalizačního sběrače v areálu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 8. Zahájení jednání o koupi pozemku v k. ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou
 9. Veřejná zakázka na služby - projektové práce "Úspora energií v objektech kraje Vysočina"
 10. Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. Týmova Ves a obci Lukavec
 11. Svěření nemovitého majetku do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
 12. Souhlas se stavbou a uzavření nepojmenovaných smluv - k. ú. Velké Meziříčí, k. ú. Jihlava
 13. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 14. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na akci "Základní škola, Speciálně pedagogické centrum a Školní družina, U Trojice, Havlíčkův Brod - Oprava střechy"
 15. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na akci "Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod - Úprava akustiky tělocvičny"
 16. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na akci "Česká zemědělská akademie Humpolec - Rekonstrukce svařovny Světlá nad Sázavou"
 17. Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
 18. Koupě pozemků v k. ú. Ronov nad Sázavou a obci Přibyslav
 19. Uzavření smlouvy zakládající právo stavby v k. ú. a obci Stará Říše
 20. Věcné břemeno chůze a jízdy po pozemku v k. ú. Helenín a obci Jihlava
 21. Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
 22. Smlouvy opravňující investora provést stavbu
 23. Výsadba stromů městským úřadem Moravské Budějovice u silnice III/15226
 24. Prodej bytového domu a přilehlých pozemků v k. ú. Lesonice
 25. Zahájení jednání s vlastníky pozemků v k. ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí a obci Jabloňov
 26. Služby mobilního operátora - postup centrálního zadavatele
 1. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
 2. Fond Vysočiny - návrh uložení opatření na základě vykonané kontroly
 3. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na financování činnosti krajského koordinátora romských poradců na rok 2007
 4. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - únor 2007
 5. Doplňující informace pro útvary Evropské komise k nové veřejné podpoře kraje Vysočina č. N 676/2006 Podpora výzkumu a vývoje
 6. Fond Vysočiny - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny
 7. Informativní zpráva o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Zajištění odborných seminářů v rámci projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina"
 8. Renominace člena Pracovní skupiny pro MA 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj
 9. Návrh na dopracování studie proveditelnosti k integrovanému projektu Centrum zelených vědomostí
 10. Veletrhy investičních příležitostí v r. 2007
 11. Dodatek ke Smlouvě o financování grantových schémat Společného regionálního operačního programu - Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
 12. Žádost o poskytnutí dotace pro zajištění provozu sítě Informačních a poradenských míst pro podnikatele kraje Vysočina
 13. Žádost o rozpočtovou změnu v souvislosti se zpracováním expertních posudků k projektu výstavby Krajské knihovny Vysočiny
 14. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura na rok 2007 - Oslavy výročí Gustava Mahlera
 15. Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 - Slavné vily kraje Vysočina - publikace
 16. Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora Krajského sportovního centra mládeže v basketbale
 17. Hry III. letní Olympiády dětí a mládeže České republiky
 18. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na realizaci postupových soutěží a přehlídek dle schválených pravidel rady kraje
 19. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Základní školy Nové Město na Moravě, Malá 154
 20. Jmenování člena školské rady při Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod
 21. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2007
 22. Návrh změn organizačních řádů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
 23. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 24. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 25. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření za účelem pořízení "Studie proveditelnosti projektu integrace krizového a operačního řízení v kraji Vysočina"
 1. Postup ředitelů příspěvkových organizací do vyššího platového stupně
 2. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace
 3. Intermediární centrum perinatální péče
 4. Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
 5. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
 6. Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
 7. VN-P-4-2007-1 Schválení účetní závěrky za rok 2006 a jednacího řádu Pelhřimovské nemocnice, a. s.
 8. VN-H-4-2007-1 Schválení účetní závěrky za rok 2006 a jednacího řádu Havlíčkobrodské nemocnice, a. s.
 1. Zastoupení kraje Vysočina v Radě NSZM ČR pro volební období 2007-2009
 2. Rozprava členů rady
Usnesení 0421/12/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 4. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 11/2007 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu mostu v Nové Říši
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, navrhl radě kraje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0422/12/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu mostu ev. číslo 112-070 na pozemku 2582/1 v k. ú. a obci Nová Říše mezi krajem Vysočina jako budoucím oprávněným a Povodím Moravy, s. p. jako budoucím povinným z věcného břemene s jednorázovou úhradou na zřízení věcného břemene ve výši 25 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-02.doc

03. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Petrovice u Humpolce, obec Humpolec
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje se záměrem darování pozemků v k. ú. Petrovice u Humpolce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0423/12/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemků par. č. 596/5 - ost. plocha, silnice o výměře 1925 m2, par. č. 596/11 - ost. plocha, silnice o výměře 2946 m2 a par. č. 641/3 - ost. plocha, silnice o výměře 1634 m2 v k. ú. Petrovice u Humpolce, obec Humpolec a komunikace na těchto pozemcích postavených, včetně součástí a příslušenství do vlastnictví města Humpolec;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městem Humpolec, ve které se kraj po vydání správního rozhodnutí o vyřazení silnice III/12933 ze silniční sítě zaváže uzavřít darovací smlouvu na převod pozemků par. č. 596/5 - ost. plocha, silnice a par. č. 596/11 - ost. plocha, silnice a par. č. 641/3 v k. ú. Petrovice u Humpolce, obec Humpolec a komunikace na těchto pozemcích postavených z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-03.doc

04. Darování pozemků v k. ú. a obci Krátká Ves
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje převést darem pozemek z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Krátká Ves. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0424/12/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 825/3 vzniklého dle GP č. 106-357/2006 v k. ú. a obci Krátká Ves z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Krátká Ves;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek vzniklý dle GP č. 106-357/2006 par. č. 825/3-ost. pl. ost. kom o výměře 12 m2 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Krátká Ves.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-04.doc

05. Veřejná zakázka na stavební práce "Rekonstrukce silnice III/3791 a III/3792 Vlkov - průtah"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o veřejné zakázce na výše uvedené stavební práce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0425/12/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 660 02 Brno-střed, IČ 46342796 jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Rekonstrukce silnice III/3791 a III/3792 Vlkov - průtah";
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-05.doc

06. Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na uzavření Dodatku č. 98 uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0426/12/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 98 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-12-2007-06, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-06.doc, RK-12-2007-06, př. 1

07. Využití kanalizačního sběrače v areálu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, požádal radu kraje o souhlasné stanovisko s využitím kanalizačního sběrače v areálu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0427/12/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s využitím kanalizačního sběrače v areálu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace v rámci záměru města Třebíč zajistit odvedení odpadních vod ze sportovního areálu nacházejícího se východně od areálu nemocnice do městské kanalizační sítě za podmínky dodržení kvality odpadních vod podle platných předpisů a osazení odlučovače tuků a škrobů v restauraci ve sportovním areálu;
ukládá
odboru majetkovému ve spolupráci s Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací prověřit možnost odvedení odpadních vod z jižní části budovy "Gigant" přímo do nemocničního sběrače a v případě nereálnosti takového řešení koordinovat odkanalizovaní jižní části objektu se záměrem města Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-07.doc

08. Zahájení jednání o koupi pozemku v k. ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu ve dvou variantách. Závěrem rozsáhlejší diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení dle varianty B.
Usnesení 0428/12/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-08.doc

09. Veřejná zakázka na služby - projektové práce "Úspora energií v objektech kraje Vysočina"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o veřejné zakázce na výše uvedené služby. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0429/12/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče Ing. Michal Zlatuška, IČ 64336824, se sídlem Žerotínova 357, 675 51 Jaroměřice n Rokytnou jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na služby "Úspora energií v objektech kraje Vysočina";
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-09.doc

10. Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. Týmova Ves a obci Lukavec
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. Týmova Ves a obci Lukavec. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0430/12/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr prodeje pozemku par. č. 460/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 476 m2 v k. ú. Týmova Ves a obci Lukavec na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-10.doc

11. Svěření nemovitého majetku do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh doporučit zastupitelstvu kraje ke schválení dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0431/12/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje formou schválení dodatku zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, vložit nově pozemek par. č. 2173 v k. ú. a obci Červená Řečice do správy příspěvkové organizace kraje.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-11.doc

12. Souhlas se stavbou a uzavření nepojmenovaných smluv - k. ú. Velké Meziříčí, k. ú. Jihlava
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0432/12/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s dotčením pozemků par. č. 2804/7 - ost. plocha, silnice a par. č. 2804/1 - ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Velké Meziříčí stavbou "Rekonstrukce ulice Novosady, silnice II/602";
 • s dotčením pozemku par. č. 6078/11 - ost. plocha, silnice v k.ú. a obci Jihlava stavebním objektem "SO 18 Přeložka a úprava trolejové vedení" v rámci stavby "CITY PARK Jihlava";
rozhoduje
 • zveřejnit záměr darování částí pozemku par. č. par. č. 2804/1 v k. ú. a obci Velké Meziříčí zastavěných chodníkem do vlastnictví města Velké Meziříčí;
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí, z níž bude vyplývat investorovi stavby právo provést stavbu "Rekonstrukce ulice Novosady, silnice II/602" na pozemcích par. č. 2804/7 - ost. plocha, silnice a par. č. 2804/1 - ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Velké Meziříčí;
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi krajem Vysočina a společností CEI Building, a. s. Želetavská 1449/9, Praha, IČ: 27 12 92 50, z níž bude vyplývat investorovi stavby právo provést stavbu objektu "SO 18 - Přeložka a úprava trolejového vedení" v rámci stavby "CITY PARK Jihlava" na pozemku par. č. 6078/11 - ost. plocha, silnice v k. ú. a obci Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-12.doc

13. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0433/12/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-12-2007-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-13.doc, RK-12-2007-13, př. 1

14. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na akci "Základní škola, Speciálně pedagogické centrum a Školní družina, U Trojice, Havlíčkův Brod - Oprava střechy"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem vzít na vědomí rozhodnutí o zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0434/12/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí člena rady pro oblast financí a majetku Miroslava Houšky o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci "ZŠ, SPC a ŠD U Trojice, Havlíčkův Brod - Oprava střechy" uchazeči QATROSYSTEM, spol. s r.o., Havlíčkův Brod, Kyjovská 3578.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 4. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-14.doc

15. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na akci "Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod - Úprava akustiky tělocvičny"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem vzít na vědomí rozhodnutí o zadání veřejné zakázky malého rozsahu. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0435/12/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí člena rady pro oblast financí a majetku Miroslava Houšky o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci "SZŠ a VOŠ Havlíčkův Brod - Úprava akustiky tělocvičny" uchazeči ATOS, spol. s r.o., Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 139.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 4. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-15.doc

16. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na akci "Česká zemědělská akademie Humpolec - Rekonstrukce svařovny Světlá nad Sázavou"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem vzít na vědomí rozhodnutí o zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0436/12/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí člena rady pro oblast financí a majetku Miroslava Houšky o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci "Česká zemědělská akademie Humpolec - Rekonstrukce svařovny Světlá nad Sázavou" uchazeči ATOS, spol. s r. o., Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 139.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 4. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-16.doc

17. Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem vzít na vědomí rozhodnutí o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na uvedené stavební práce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0437/12/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí Miroslava Houšky, člena rady kraje pro oblast financí a majetku o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce na akce:
- SPŠ Jihlava - oprava fasády uchazeči Jindřich Krejčí, Antonínův Důl 241, 586 01 Jihlava;
- Dětské centrum Jihlava - úprava klidových ploch uchazeči PLYNOSERVIS-DOBROVOLNÝ, spol. s r.o., Jihlava, Kosmákova 10, čp. 4795, PSČ 586 01;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve změně rozpočtu akcí zařazených na položkách Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve zdravotnických organizacích a Investice ve školství dle materiálu RK-12-2007-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-17.doc, RK-12-2007-17, př. 1

18. Koupě pozemků v k. ú. Ronov nad Sázavou a obci Přibyslav
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje návrh na zahájení jednání o koupi pozemků v k. ú. Ronov nad Sázavou a obci Přibyslav. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0438/12/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání o nabytí pozemku koupí dle materiálu RK-12-2007-18, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-18.doc, RK-12-2007-18, př. 1

19. Uzavření smlouvy zakládající právo stavby v k. ú. a obci Stará Říše
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na uzavření nepojmenované smlouvy mezi krajem Vysočina a městysem Stará Říše. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0439/12/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi krajem Vysočina a městysem Stará Říše zakládající investorovi právo stavby chodníků na dle geometrického plánu č. 268-115/2004 nově oddělených pozemcích par. č. 2338/3 a par. č. 2338/4 v k. ú. a obci Stará Říše.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-19.doc

20. Věcné břemeno chůze a jízdy po pozemku v k. ú. Helenín a obci Jihlava
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene chůze a jízdy. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0440/12/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. května 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-20.doc

21. Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na uzavření nájemních smluv a dodatku č. 1 nájemní smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0441/12/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít nájemní smlouvu s nájemcem Ing. Miloslav Bojanovský, Nové Město na Moravě, dle materiálu RK-12-2007-21;
 • uzavřít dodatek č. 1 nájemní smlouvy s nájemcem MUDr. Pavel Jenerál, Nové Město na Moravě, dle materiálu RK-12-2007-21;
 • uzavřít nájemní smlouvu s nájemcem H-Media, s.r.o. se sídlem Praha 1, Řeznická 662/17, PSČ 110 00, IČ 25069713, dle materiálu RK-12-2007-21.
odpovědnost: odbor majetkový, ředitel Nemocnice Nové Město na Moravě příspěvková organizace, ředitel Nemocnice Jihlava příspěvková organizace
termín: 10. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-21.doc

22. Smlouvy opravňující investora provést stavbu
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, doplnil radě kraje informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0442/12/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou chodníku na pozemku dle materiálu RK-12-2007-22, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi krajem Vysočina a městem Chotěboř, prokazující právo stavebníka provést stavbu chodníku na pozemku dle materiálu RK-12-2007-22, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování chodníky zastavěných částí pozemků dle materiálu RK-12-2007-22, př. 1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví investujících obcí.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-22.doc, RK-12-2007-22, př. 1

23. Výsadba stromů městským úřadem Moravské Budějovice u silnice III/15226
Předkladatel požádal radu kraje o stažení materiálu k dopracování a opětovnému předložení na jednání rady kraje. Rada kraje požadavek předkladatele plně akceptovala.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-23.doc

24. Prodej bytového domu a přilehlých pozemků v k. ú. Lesonice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje podrobnější informace k předloženému záměru prodeje bytového domu a přilehlých pozemků v k. ú. Lesonice. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Závěrem rozsáhlé diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0443/12/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
vymezit dům č. p. 159 na pozemku par. č. st. 222 v k. ú. a obci Lesonice na bytové jednotky č. 159/1, 159/2, 159/3 a 159/4 na základě vkladu prohlášení vlastníka budovy;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout o prodeji bytových jednotek č. 159/1, 159/2, 159/3 v domě č.p. 59 na pozemku par. č. st. 222 vzniklých na základě prohlášení vlastníka včetně příslušného spoluvlastnického podílu ke společným částem domu a pozemku par. č. st. 222 a spoluvlastnického podílu (každý v rozsahu id. 1/4) k pozemkům par. č. 86/23 a par. č. 86/27 vše v k. ú. a obci Lesonice stávajícím nájemníkům za jednotnou kupní cenu 200 000,- Kč/bytová jednotka;
rozhoduje
zahájit výběrové řízení formou obálkové metody na prodej bytové jednotky č. 159/4 v domě č.p. 159 na pozemku par. č. st. 222 včetně příslušného spoluvlastnického podílu ke společným částem domu a pozemku par. č. st. 222 a spoluvlastnického podílu (id. 1/4) k pozemkům par. č. 86/23 a par. č. 86/27 vše v k. ú. a obci Lesonice s minimální nabídkovou cenou 300 000,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-24.doc

25. Zahájení jednání s vlastníky pozemků v k. ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí a obci Jabloňov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na zahájení jednání s vlastníky pozemků v k. ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí a obci Jabloňov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0444/12/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-25.doc

26. Služby mobilního operátora - postup centrálního zadavatele
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámili radu kraje s postupem přípravy a realizace veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0445/12/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený postup přípravy a realizace veřejné zakázky na služby "Pevná a mobilní telefonie" formou centralizovaného zadávání a návrh Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání dle přílohy č. 2 materiálu;
doporučuje
příspěvkovým organizacím zřizovaných krajem Vysočina přistoupit k uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání.
odpovědnost: OI, OSŘKŽÚ, OM
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-26.doc, RK-12-2007-26, př. 1, RK-12-2007-26, př. 2

28. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh rozhodnout uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny. Jednání se zúčastnila M. Rojková, pracovník oddělení koncepčního odboru informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0446/12/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít:
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-28.doc, RK-12-2007-28, př. 1, RK-12-2007-28, př. 2, RK-12-2007-28, př. 3

29. Fond Vysočiny - návrh uložení opatření na základě vykonané kontroly
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu. Jednání se zúčastnila M. Rojková, pracovník oddělení koncepčního odboru informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0447/12/2007/RK
Rada kraje
ukládá
Městu Nové Město na Moravě odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 9 910,30 Kč dle materiálu RK-12-2007-29, př. 2.
odpovědnost: informatiky, ekonomický odbor
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-29.doc, RK-12-2007-29, př. 1, RK-12-2007-29, př. 2

30. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na financování činnosti krajského koordinátora romských poradců na rok 2007
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s předloženým rozpočtovým opatřením. V průběhu jednání odešel J. Vondráček. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0448/12/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení příjmů (pol. 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů rozpočtu kraje (kapitola Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy, ORJ 1900) o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva financí určenou na financování činnosti krajského koordinátora v částce 139 500 Kč a její rozpis dle materiálu RK-12-2007-30, př. 1;
stanoví
objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2007 ve výši 142 169 800 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu ředitelky a živnostenského úřadu, odbor ekonomický
termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-30.doc, RK-12-2007-30, př. 1

31. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - únor 2007
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, požádala radu kraje vzít na vědomí předloženou Zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden – únor 2007. V průběhu jednání přišel J. Vondráček. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0449/12/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
"Zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden - únor 2007" dle materiálu RK-12-2007-31, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 4. dubna 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-31.doc, RK-12-2007-31, př. 1

32. Doplňující informace pro útvary Evropské komise k nové veřejné podpoře kraje Vysočina č. N 676/2006 Podpora výzkumu a vývoje
P. Bureš, vedoucí odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství, M. Brom, pracovník oddělení zemědělství odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství, sdělili radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0450/12/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědět na dopis Evropské komise ze dne 6. března 2007 AGR 006144 k nové veřejné podpoře kraje Vysočina č. N 676/2006 Podpora výzkumu a vývoje, podle materiálu RK-12-2007-32, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 4. dubna 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-32.doc, RK-12-2007-32, př. 1, RK-12-2007-32, př. 2

33. Fond Vysočiny - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny
P. Bureš, vedoucí odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny. Jednání se zúčastnil M. Brom, pracovník oddělení zemědělství odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0451/12/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 040/143/06 dle materiálu RK-12-2007-33, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-33.doc, RK-12-2007-33, př. 1, RK-12-2007-33, př. 2

34. Informativní zpráva o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Zajištění odborných seminářů v rámci projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina"
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kraje s návrhem vzít na vědomí rozhodnutí o zadání veřejné zakázky vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0452/12/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • rozhodnutí náměstkyně hejtmana kraje o zadání části II. a III. veřejné zakázky na "Zajištění odborných seminářů v rámci projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina", části II. a III. uchazeči - IBS Slovakia, s.r.o., IČ 36000671, uvedené v materiálu RK-12-2007-34, př. 2;
 • rozhodnutí náměstkyně hejtmana kraje o zrušení části I. veřejné zakázky na "Zajištění odborných seminářů v rámci projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina" uvedené v materiálu RK-12-2007-34, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 15. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-34.doc, RK-12-2007-34, př. 1, RK-12-2007-34, př. 2, RK-12-2007-34, př. 3

35. Renominace člena Pracovní skupiny pro MA 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, doplnil radě kraje informace k předloženému materiálu. Jednání se zúčastnily M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, M. Svatoňová, pracovník oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0453/12/2007/RK
Rada kraje
jmenuje
Mgr. Magdalénu Svatoňovou zástupcem kraje Vysočina v pracovní skupině pro MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj, a to na dobu určitou, do doby výběru koordinátora projektu Zdravý kraj.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-35.doc

36. Návrh na dopracování studie proveditelnosti k integrovanému projektu Centrum zelených vědomostí
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh na dopracování studie proveditelnosti k projektu Centrum zelených vědomostí v Bystřici nad Pernštejnem. Jednání se zúčastnily M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, M. Svatoňová, pracovník oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje. Závěrem rozsáhlejší diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0454/12/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
pokračovat na dopracování studie proveditelnosti k projektu Centrum zelených vědomostí v Bystřici nad Pernštejnem v rozsahu uznatelném podmínkami projektu a po dopracování informovat o výsledcích vyplývajících ze studie.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 20. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-36.doc, RK-12-2007-36, př. 1

37. Veletrhy investičních příležitostí v r. 2007
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o veletrzích probíhajících v r. 2007 spojených s možnou prezentací kraje Vysočina. Jednání se zúčastnily M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, M. Svatoňová, pracovník oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0455/12/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o aktivitách Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina v souvislosti s prezentací investičních příležitostí kraje Vysočina na výše uvedených veletrzích.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-37.doc

38. Dodatek ke Smlouvě o financování grantových schémat Společného regionálního operačního programu - Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh na uzavření Dodatku č. 2 uvedené Smlouvy. Jednání se zúčastnily M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, M. Svatoňová, pracovník oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0456/12/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o financování grantového schématu Společného regionálního programu ze dne 17. 8. 2005 ke grantovému schématu s registračním číslem žádosti CZ.04.1.05/4.2.63.1 dle materiálu RK-12-2007-38, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-38.doc, RK-12-2007-38, př. 1

39. Žádost o poskytnutí dotace pro zajištění provozu sítě Informačních a poradenských míst pro podnikatele kraje Vysočina
Na jednání se dostavil M. Vystrčil. M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh na poskytnutí dotace Krajské hospodářské komoře kraje Vysočina. Jednání se zúčastnily M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, M. Svatoňová, pracovník oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje. Závěrem rozsáhlé rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0457/12/2007/RK
Rada kraje
ukládá
hejtmanovi kraje Vysočina Miloši Vystrčilovi a náměstkyni hejtmana kraje Marii Černé projednat s Krajskou hospodářskou komorou kraje Vysočina předloženou žádost o poskytnutí dotace pro zajištění provozu sítě Informačních a poradenských míst pro podnikatele kraje Vysočina včetně výstupů z jednání rady kraje.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-39.doc, RK-12-2007-39, př. 1, RK-12-2007-39, př. 2, RK-12-2007-39, př. 3, RK-12-2007-39, př. 4

65. Zastoupení kraje Vysočina v Radě NSZM ČR pro volební období 2007-2009
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o návrhu na nominaci zástupce kraje Vysočina v Radě NSZM. Jednání se zúčastnily M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, M. Svatoňová, pracovník oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0458/12/2007/RK
Rada kraje
nominuje
Ing. Marii Černou, náměstkyni hejtmana, na pozici zástupce kraje Vysočina v Radě NSZM;
deleguje
Ing. Marii Černou, náměstkyni hejtmana, pro volbu do Rady NSZM ČR.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-65.doc

40. Žádost o rozpočtovou změnu v souvislosti se zpracováním expertních posudků k projektu výstavby Krajské knihovny Vysočiny
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, informovali radu kraje o navrhovaném rozpočtovém opatření. Jednání se zúčastnily M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, M. Svatoňová, pracovník oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje, I. Schallnerová, pracovník oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0459/12/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj ORJ 9000, § 3314 Činnosti knihovnické, o částku 80 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 80 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura ORJ 4000, § 3314 Činnosti knihovnické o částku 7 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 7 000 Kč
za účelem úhrady finančních nákladů spojených se zpracováním expertních posudků k projektu Výstavby Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor kultury a památ. péče, odbor ekonomický
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-40.doc, RK-12-2007-40, př. 1, RK-12-2007-40, př. 2

41. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura na rok 2007 - Oslavy výročí Gustava Mahlera
H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, doplnil radě kraje informace k předloženému rozpočtovému opatření. V průběhu jednání odešli M. Černá, P. Hájek. Jednání se zúčastnila I. Schallnerová, pracovník oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0460/12/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o aktivitách souvisejících s přípravou oslav výročí Gustava Mahlera 2010-2011;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura spočívající ve:
 • snížení rozpočtu § 3319 - Ostatní záležitosti kultury, položky 5901 - Nespecifikované rezervy o 300 tis. Kč a § 3317 - Výstavní činnosti v kultuře, položky 5901 - Nespecifikované rezervy o 70 tis. Kč;
 • zvýšení rozpočtu § 3319 - Ostatní záležitosti v kultuře, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 370 tis. Kč na pořízení 1.500 ks CD s nahrávkou Mahlerovy Symfonie č. 4 (Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigent Vladimír Válek, záznam live koncertu z 10. září 2004 - chrám sv. Ignáce, Jihlava) (310 tis. Kč) a na provedení archeogeofyzikální prospekce na území budoucího Parku Gustava Mahlera (60 tis. Kč).
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče; ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-41.doc, RK-12-2007-41, př. 1, RK-12-2007-41, př. 2, RK-12-2007-41, př. 3, RK-12-2007-41, př. 4

42. Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 - Slavné vily kraje Vysočina - publikace
H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, seznámil radu kraje s výše uvedeným návrhem rozpočtového opatření. Jednání se zúčastnila I. Schallnerová, pracovník oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0461/12/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci umělecké agentuře Foibos, a.s., Bartoškova 1448/26, 140 00 Praha 4, IČO 63079780 ve výši 150 tis. Kč na přípravu publikace Slavné vily kraje Vysočina;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura, § 3319-Ostatní záležitosti kultury, položky 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám, o částku 150 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409-Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 150 tis. Kč za účelem poskytnutí dotace pro FOIBOS, a.s., IČ 63079780 na přípravu publikace Slavné vily kraje Vysočina.
odpovědnost: OKPP, OE
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-42.doc, RK-12-2007-42, př. 1, RK-12-2007-42, př. 1a, RK-12-2007-42, př. 2, RK-12-2007-42, př. 3

43. Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora Krajského sportovního centra mládeže v basketbale
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o navrhovaném rozpočtovém opatření. Jednání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0462/12/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Basketbalovému klubu Jihlava, Evžena Rošického 6, Jihlava, IČ 62797972 ve výši 200 tis. Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v basketbalu dle materiálu RK-12-2007-43, př. 4;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení výdajů kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 200 tis. Kč s určením pro Basketbalový klub Jihlava, Evžena Rošického 6, Jihlava, IČ 62797972 za účelem podpory projektu Krajského sportovního centra mládeže v basketbalu při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o tuto částku 200 tis. Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: duben 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-43.doc, RK-12-2007-43, př. 1, RK-12-2007-43, př. 2, RK-12-2007-43, př. 3, RK-12-2007-43, př. 4

44. Hry III. letní Olympiády dětí a mládeže České republiky
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje podrobnější komentář k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel P. Hájek. Jednání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0463/12/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zprávu o přípravě účasti výpravy kraje Vysočina na Hry III. letní Olympiády dětí a mládeže České republiky.
odpovědnost: OŠMS
termín: 4. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-44.doc, RK-12-2007-44, př. 1, RK-12-2007-44, př. 2, RK-12-2007-44, př. 3, RK-12-2007-44, př. 4

45. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na realizaci postupových soutěží a přehlídek dle schválených pravidel rady kraje
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení výše uvedený návrh na provedení rozpočtového opatření. Jednání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0464/12/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže v celkové výši 57 000,- Kč organizátorům soutěží dle materiálu RK-12-2007-45, př. 5;
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže, spočívající ve snížení položky 5901 (Nespecifikovaná rezerva) o celkovou částku 57 000,- Kč při současném zvýšení rozpočtu položky 5331 (Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku 47 000,- Kč a položky 5222 (Neinvestiční dotace občanským sdružením) o částku 10 000,- Kč na realizaci soutěží dle materiálu RK-12-2007-45, př. 5;
 • změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz u organizací zřizovaných krajem v celkové výši 47 000,- Kč dle tabulky 1 materiálu RK-12-2007-45, př. 5.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-45.doc, RK-12-2007-45, př. 1, RK-12-2007-45, př. 2, RK-12-2007-45, př. 3, RK-12-2007-45, př. 4, RK-12-2007-45, př. 5

46. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Základní školy Nové Město na Moravě, Malá 154
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na jmenování členů konkursní komise. V průběhu jednání přišla M. Černá. Jednání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0465/12/2007/RK
Rada kraje
jmenuje
konkursní komisi pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Základní školy Nové Město na Moravě, Malá 154 ve složení dle doplněného materiálu RK-12-2007-46, př. 1upr1;
souhlasí
s přizváním vedoucího odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina jako odborníka s hlasem poradním v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 54/2005 Sb.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-46.doc, RK-12-2007-46, př. 1

47. Jmenování člena školské rady při Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o odstoupení Ing. arch. J. Kruntoráda z funkce člena uvedených školských rad. Jednání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0466/12/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
odstoupení Ing. arch. Jaroslava Kruntoráda z funkce člena školské rady při Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod;
jmenuje
v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě Pravidel Rady kraje Vysočina č. 5/05 členem školské rady při Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod Bc. Jiřího Vondráčka.
odpovědnost: OŠMS
termín: 6. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-47.doc, RK-12-2007-47, př. 1

48. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2007
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, navrhl radě kraje úpravu investičního fondu příspěvkových organizací. Jednání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0467/12/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina dle př. 1 tohoto materiálu
termín: květen 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-48.doc, RK-12-2007-48, př. 1, RK-12-2007-48, př. 2

49. Návrh změn organizačních řádů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vzoru organizačního řádu pro školy a školská zařízení a zdůvodnil návrh na úpravu usnesení. Jednání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0468/12/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
návrh organizačního řádu pro školy a školská zařízení zřizované krajem Vysočina dle materiálu RK-12-2007-49, př. 1;
ukládá
ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina vypracovat nové organizační řády vycházející z návrhu organizačního řádu dle materiálu RK-12-2007-49, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: červen 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-49.doc, RK-12-2007-49, př. 1

50. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o delegování zástupce zřizovatele a jeho náhradníka do komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0469/12/2007/RK
Rada kraje
deleguje
pana Iva Rohovského a zástupce politického klubu KSČM a Ing. Jana Bočka, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana Dr. Ing. arch. Jaroslava Huňáčka a zástupce politického klubu KSČM a Ing. Václava Zikána, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Dodávku pneumatik s montáží", která se uskuteční dne 12. 4. 2007.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 6. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-50.doc

51. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o delegování zástupce zřizovatele a jeho náhradníka do komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0470/12/2007/RK
Rada kraje
deleguje
pana Ing. Jana Karase a zástupce politického klubu KSČM a Ing. Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana Bc. Jiřího Vondráčka a zástupce politického klubu KSČM a Ing. Pavla Bartoše, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Dodávku rypadlonakladače pro provoz Třebíč", která se uskuteční dne 25. 4. 2007.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 10. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-51.doc

52. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o delegování zástupce zřizovatele a jeho náhradníka do komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0471/12/2007/RK
Rada kraje
deleguje
pana Mgr. Jaromíra Brychtu a zástupce politického klubu ČSSD a Ing. Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana Zdeňka Jirsu a zástupce politického klubu ČSSD a Ing. Miroslava Olšana, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Opravu silnice II/602 hranice okr. Žďár nad Sázavou - Jihlava", které se uskuteční dne 2. 5. 2007.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 10. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-52.doc, RK-12-2007-52, př. 1

53. Návrh na provedení rozpočtového opatření za účelem pořízení "Studie proveditelnosti projektu integrace krizového a operačního řízení v kraji Vysočina"
J. Murárik, vedoucí oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana, seznámil radu kraje s předloženým rozpočtovým opatřením. Jednání se zúčastnil R. Schell, pracovník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0472/12/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5529 Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému o částku 690 200 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Strategické a koncepční materiály o stejnou částku 690 200 Kč na krytí výdajů spojených s pořízením "Studie proveditelnosti projektu integrace krizového a operačního řízení v kraji Vysočina".
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-53.doc

56. Postup ředitelů příspěvkových organizací do vyššího platového stupně
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, okomentovala radě kraje návrh na stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací a zdůvodnila jeho předloženou úpravu. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Jednání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0473/12/2007/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, plat v nové výši:
 • Bc. Aleně Brožkové, ředitelce Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-12-2007-56upr1, př. 2;
 • Ing. Pavlovi Hralovi, řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-12-2007-56upr1, př. 3;
 • Jiřímu Hormandlovi, řediteli Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-12-2007-56upr1, př. 4.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: duben 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-56.doc, RK-12-2007-56, př. 1

57. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace
Jednání se zúčastnili V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. J. Vondráček podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu a předkladatel doplnil k materiálu přílohu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0474/12/2007/RK
Rada kraje
jmenuje
do funkce ředitele Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace, s účinností od 6. 4. 2007 paní Marii Novosádovou;
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a s nařízením vlády České republiky č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, plat pro paní Marii Novosádovou, ředitelku Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-12-2007-57, př. 2;
doporučuje
nastupující ředitelce, aby si zabezpečila přechodnou pomoc ze strany dosavadního ředitele ve formě poradenství na základě dohody o provedení práce.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 6. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-57.doc, RK-12-2007-57, př. 1

58. Intermediární centrum perinatální péče
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informovala radu kraje o žádosti Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Jednání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0475/12/2007/RK
Rada kraje Vysočina
bere na vědomí
žádost Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o ustavení intermediárního centra perinatální péče;
souhlasí
se statutem intermediárního centra perinatální péče v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci.
odpovědnost: OSVZ
termín: duben 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-58.doc, RK-12-2007-58, př. 1, RK-12-2007-58, př. 2, RK-12-2007-58, př. 3

59. Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, požádala radu kraje o souhlasné stanovisko s vyřazením nepotřebného majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci. Jednání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0476/12/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, z majetku kraje Vysočina:
 • Televizní řetězec RTG-RFT, inventární číslo 3667, rok výroby 1992;
 • Automat vyvolávací DU-PONT M45-S, inventární číslo 3681, rok výroby 1993.
odpovědnost: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-59.doc

60. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, požádala radu kraje o delegování zástupce zřizovatele a jeho náhradníka do komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Jednání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0477/12/2007/RK
Rada kraje
deleguje
Zdeňku Markovou, zástupce politické strany KSČM a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako zástupce zřizovatele a Mgr. Jaroslava Brychtu, zástupce politické strany KSČM, a ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Praní, žehlení a opravy prádla", pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě.
odpovědnost: Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 18. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-60.doc

61. Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, požádala radu kraje o souhlasné stanovisko s vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci. Jednání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0478/12/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Server Tesco TS 7WL včetně příslušenství, inventární číslo 9125, rok výroby 1999, v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, z majetku kraje Vysočina.
odpovědnost: OSVZ
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-61.doc

62. VN-P-4-2007-1 Schválení účetní závěrky za rok 2006 a jednacího řádu Pelhřimovské nemocnice, a. s.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje návrh na schválení jednacího řádu dozorčí rady Pelhřimovské nemocnice a. s. a účetní závěrky za rok 2006. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Jednání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0479/12/2007/RK
Rada kraje Vysočina jednající dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za kraj Vysočina jakožto jediného společníka (akcionáře) obchodní společnosti Pelhřimovská nemocnice, a. s., IČ: 26096846, v působnosti valné hromady
schvaluje
 • řádnou účetní závěrku společnosti Pelhřimovská nemocnice, a. s. za rok 2006 dle materiálu RK-12-2007-62, př. 2 a výroční zprávu za rok 2006;
 • hospodářský výsledek za rok 2006 výši 0,- Kč;
ukládá
představenstvu Pelhřimovské nemocnice, a. s. zajistit zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2006 založením ve Sbírce listin u obchodního rejstříku.
odpovědnost: předseda představenstva Pelhřimovské nemocnice, a. s.
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-62.doc, RK-12-2007-62, př. 1, RK-12-2007-62, př. 2, RK-12-2007-62, př. 3, RK-12-2007-62, př. 4, RK-12-2007-62, př. 5, RK-12-2007-62, př. 6

63. VN-H-4-2007-1 Schválení účetní závěrky za rok 2006 a jednacího řádu Havlíčkobrodské nemocnice, a. s.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje návrh na schválení jednacího řádu dozorčí rady Havlíčkobrodské nemocnice a. s. a účetní závěrky za rok 2006. Jednání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0480/12/2007/RK
Rada kraje Vysočina jednající dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za kraj Vysočina jakožto jediného společníka (akcionáře) obchodní společnosti Havlíčkobrodská nemocnice, a. s., IČ: 27485803, v působnosti valné hromady
schvaluje
 • řádnou účetní závěrku společnosti Havlíčkobrodská nemocnice, a. s. za rok 2006 dle přílohy RK-12-2007-63, př. 2 včetně výroční zprávy dle materiálu RK-12-2007-63, př. 3;
 • hospodářský výsledek za rok 2006 ve výši -5 900,- Kč;
 • převedení ztráty za rok 2006 ve výši 5 900,- Kč na účet neuhrazená ztráta minulých let;
ukládá
představenstvu Havlíčkobrodské nemocnice, a. s. zajistit zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2006 založením ve Sbírce listin u obchodního rejstříku.
odpovědnost: představenstvo Havlíčkobrodské nemocnice, a. s.
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2007-63.doc, RK-12-2007-63, př. 1, RK-12-2007-63, př. 2, RK-12-2007-63, př. 2a, RK-12-2007-63, př. 3, RK-12-2007-63, př. 4, RK-12-2007-63, př. 5, RK-12-2007-63, př. 6

66. Rozprava členů rady
P. Hájek v rámci rozpravy seznámil radu kraje s výsledky jednání s ministrem zdravotnictví, T. Julínkem, týkající se záležitostí a výstupů ve věci šetření znalecké komise Ministerstva zdravotnictví ČR v nemocnici v Havlíčkově Brodě. Dále sdělil informace o plánovaných jednáních s ředitelkou odboru zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví, MUDr. Stanislavou Pánovou; znalecké komise se zástupci lékařských týmů Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na Ministerstvu zdravotnictví. Rada kraje sdělení P. Hájka vyslechla a závěrem diskuse se dohodla na vyžádání potřebných informací o způsobu informování rodin pozůstalých označených ve zprávě Ministerstva zdravotnictví a to formou dopisu hejtmana řediteli Policie ČR Východočeského kraje. Na základě získaných informací bude následně rozhodnuto o dalších konkrétních krocích, které kraj podnikne.

M. Vystrčil ukončil zasedání rady kraje č. 12/2007 s tím, že další zasedání se bude konat dne 10. 4. 2007 v 8.30 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 12/2007 dne 4. 4. 2007.
Zapsala: M. Chrástová, dne 6. 4. 2007 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz