Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-29

RK-12-2007-29.doc  RK-12-2007-29pr1.tiff  RK-12-2007-29pr2.doc
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-12-2007-29
NázevFond Vysočiny - návrh uložení opatření na základě vykonané kontroly
Zpracoval M. Rojková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuOdbor kontroly provedl dne 20. 12. 2006 následnou veřejnosprávní kontrolu na místě v Novém Městě na Moravě se sídlem Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě 592 31, IČ 00294900. Předmětem kontroly bylo použití veřejných finančních podpory z Fondu Vysočiny v rámci 7 grantových programů, z toho 4 grantových programů odboru informatiky (Elektronické podatelny, Veřejně přístupný internet, Metropolitní sítě IV a Bezpečnost ICT).
Kontrolou bylo zjištěno, že faktura č.2006100 vystavená dne 1.8.2006 dodavatelem Petrem Staňkem - Linux Systém, 17. listopadu 24, Havířov - Podlesí za instalaci a konfiguraci mailserveru Postfix, AMAVIS + ClamAV a SpamAssasin ve výši 20 000,- Kč a uhrazená dne 4.8.2006 (dle výpisu z bankovního účtu Příjemce č. 8/10 ze dne 22.8.2006), byla vystavena i uhrazena po ukončení doby určené pro realizaci projektu stanovené v článku III. odst. 1 Smlouvy (6 měsíců ode dne podpisu smlouvy). Tím došlo k porušení ustanovení článku V. písmene e) Smlouvy - viz příloha č. 1 tohoto materiálu.


Původně
Dle kontrolního zjištění
Celkové náklady
70 349,00 Kč
50 527,50 Kč
Podíl Fondu Vysočiny
35 174,00 Kč
25 263,70 Kč
Procenta
50 %
50%
Rozdíl
9 910, 30 Kč


Článek IV. odst. 2) Smlouvy stanovuje, "...pokud budou skutečné celkové náklady projektu nižší než základ pro stanovení podpory, procentní podíl podpory kraje se nemění, tzn. že absolutní částka podpory se úměrně sníží." Dle tohoto ustanovení Smlouvy měla být poskytnuta podpora o 9 910,30 Kč nižší.
Návrh řešení Při porušení rozpočtové kázně dle § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, uloží územní samosprávný celek osobě, která se tohoto porušení dopustila, odvod do svého rozpočtu ve výši částky neoprávněně použitých prostředků svého rozpočtu spolu s povinností zaplatit penále ve výši 1‰ (jedno promile) denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše však do výše této částky. Povinná osoba musí uložený odvod spolu s penále odvést do rozpočtu ve stanovené lhůtě.
Odbor informatiky předkládá radě kraje návrh na uložení odvodu, který bude připsán na účet kraje - Fond Vysočiny, ve výši 9 910,30 Kč, tedy 100% neoprávněně použitých prostředků.
Návrh na uložení penále bude radě kraje předložen v souladu s § 63 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, po provedení odvodu neoprávněně použitých prostředků.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
ukládá
Městu Nové Město na Moravě odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 9 910,30 Kč dle materiálu RK-12-2007-29, př. 2.
Odpovědnost informatiky, ekonomický odbor
Termín 30. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz