Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-41

RK-12-2007-41.doc  RK-12-2007-41pr1.doc  RK-12-2007-41pr2.doc  RK-12-2007-41pr3.doc  RK-12-2007-41pr4.doc
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-12-2007-41
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura na rok 2007 - Oslavy výročí Gustava Mahlera
Zpracoval H. Kubíček, I. Schallnerová
Předkládá H. Kubíček
Počet příloh
Popis problémuV roce 2010 si připomeneme 150. výročí narození a v roce 2011 pak 100. výročí úmrtí Gustava Mahlera (7. 7. 1860 - 18. 5. 1911), světoznámého hudebního skladatele a dirigenta, jehož jméno je úzce spojeno s Vysočinou, a to nejen místem narození v Kalištích u Humpolce, ale také dětstvím a studentskými léty prožitými v Jihlavě, a jeho uměleckými začátky.
Vzhledem k mimořádnému významu tohoto hudebního génia, jehož hudební a filozofický odkaz je nanejvýš aktuální i v dnešní době, byla pro přípravu a úspěšný průběh oslav
2010-2011 ustavena pracovní skupina složená ze zástupců kraje, Statutárního města Jihlavy, Společenství za zřízení pomníku Gustava Mahlera, sdružení Mahler 2000 - Společnost Gustava Mahlera, Spolku Dům Gustava Mahlera a dalších subjektů. Odbor kultury a památkové péče byl pak za kraj Vysočina pověřen koordinací společných kroků mezi všemi zainteresovanými partnery (viz materiál RK-12-2007-41, př. 1).
Těžiště oslav bude zahrnovat vybudování pomníku Gustava Mahlera v Jihlavě, prezentaci Mahlerovy hudby v kraji Vysočina a dlouhodobé muzejní expozice i krátkodobé tematické výstavy, včetně Dolnorakouské zemské výstavy připravované pro rok 2009 ve spolupráci se Spolkovou zemí Dolní Rakousko (viz materiály RK-12-2007-41, př. 2, RK-12-2007-41, př. 3, RK-12-2007-41, př. 4).
K základním otázkám, jež jsou projednávány v rámci pracovní skupiny, patří součinnost a návaznost dílčích etap a kroků, možnosti spolufinancování, jednotný vizuální styl a dohodnutí společných prvků při propagaci osobnosti a díla Gustava Mahlera.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje v rámci zahájení koncepční propagace výročí Gustava Mahlera schválit pořízení 1.500 ks CD s nahrávkou Mahlerovy Symfonie č. 4 (Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigent Vladimír Válek, záznam live koncertu z 10. září 2004 - chrám sv. Ignáce, Jihlava) s finančním krytím do výše 310 tis. Kč. Další postup bude probíhat v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina.
Dále odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje schválit provedení archeogeofyzikální prospekce na území budoucího Parku Gustava Mahlera s finančním krytím do výše 60 tis. Kč.
Uvedené finanční požadavky jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu kraje, kapitoly kultura,
§ 3317 - Výstavní činnosti v kultuře a § 3319 - Ostatní záležitosti kultury, na rok 2007.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením dle návrhu řešení. Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 jsou na kapitole Kultura tyto prostředky narozpočtovány.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o aktivitách souvisejících s přípravou oslav výročí Gustava Mahlera 2010-2011;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura spočívající ve:
* snížení rozpočtu § 3319 - Ostatní záležitosti kultury, položky 5901 - Nespecifikované rezervy o 300 tis. Kč a § 3317 - Výstavní činnosti v kultuře, položky 5901 - Nespecifikované rezervy o 70 tis. Kč;
* zvýšení rozpočtu § 3319 - Ostatní záležitosti v kultuře, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 370 tis. Kč na pořízení 1.500 ks CD s nahrávkou Mahlerovy Symfonie č. 4 (Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigent Vladimír Válek, záznam live koncertu z 10. září 2004 - chrám sv. Ignáce, Jihlava) (310 tis. Kč) a na provedení archeogeofyzikální prospekce na území budoucího Parku Gustava Mahlera (60 tis. Kč).
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče; ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz