Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-12

RK-12-2007-12.doc
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-12-2007-12
NázevSouhlas se stavbou a uzavření nepojmenovaných smluv - k. ú. Velké Meziříčí, k. ú. Jihlava
ZpracovalJ. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuNa OM se obrátilo město Velké Meziříčí se žádostí o souhlas se stavbou "Rekonstrukce ulice Novosady, silnice II/360" (správě II/602). Touto stavbou budou dotčeny pozemky ve vlastnictví kraje par. č. 2804/7 - ost. plocha, silnice a par. č. 2804/1 - ostatní plocha, silnice v k.ú. a obci Velké Meziříčí. Uvedenou stavbou dojde k rozšíření chodníků, které jsou vlastnictvím města Velké Meziříčí a záboru částí pozemků.
Dále se na OM obrátila společnost CEI Building, a.s. Praha, která je investorem stavby CITY PARK Jihlava se žádostí o uzavření nepojmenované smlouvy ke stavebnímu řízení vedeném u Drážního úřadu Olomouc. Stavební řízení se týká SO 18 Přeložka a úprava trolejové vedení. Realizací tohoto stavebního objektu bude dotčen pozemek ve vlastnictví kraje par. č. 6078/11 - ost. plocha, silnice v k.ú. a obci Jihlava.
Investoři musí v souladu s ustanovením § 110 odst. 2 zákona č. 183/2006 SB., stavební zákon doložit ke stavebnímu řízení právo založené smlouvou provést stavbu mimo jiné i na dotčených pozemcích ve vlastnictví kraje Vysočina.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že se k projektovým dokumentacím obou staveb vyjadřovaly provozy Krajské správy a údržby silnic Vysočiny (Žďár nad Sázavou, Jihlava) a stanovily podmínky, za nichž mají být stavby realizovány, navrhuje OM vyslovit souhlas s uvedenými stavbami a zároveň uzavřít nepojmenované smlouvy, které investorům založí právo provést příslušnou stavbu a budou sloužit jako jeden z podkladů pro stavební řízení.
Usnesení předpokládá vyslovit souhlas s dotčením pozemků stavbou "Rekonstrukce ulice Novosady, silnice II/360" v k.ú. a obci Velké Meziříčí a stavbou "SO 18 Přeložka a úprava trolejové vedení" realizovanou v rámci stavby CITY PARK Jihlava v k.ú. a obci Jihlava, rozhodnout zveřejnit darování části pozemku ve vlastnictví kraje do vlastnictví města Velké Meziříčí a dále uzavřít s investory těchto staveb nepojmenované smlouvy ve smyslu ustanovení § 110 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.
StanoviskaSpráva a údržba silnic Žďár nad Sázavou stanovila dne 7. 3. 2006 připomínky k projektu stavby "Rekonstrukce ulice Novosady, silnice II/360" v k.ú. a obci Velké Meziříčí.
Správa a údržba silnic Jihlava se k celé stavbě CITY PARK Jihlava vyjádřila dopisem dne 11. 12. 2006 a stanovila podmínky, za nichž může dojít k realizaci stavby. Součástí vyjádření byl i SO 18 - Přeložka a úprava trolejového vedení.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
* s dotčením pozemků par. č. 2804/7 - ost. plocha, silnice a par. č. 2804/1 - ostatní plocha, silnice v k.ú. a obci Velké Meziříčí stavbou "Rekonstrukce ulice Novosady, silnice II/602";
* s dotčením pozemku par. č. 6078/11 - ost. plocha, silnice v k.ú. a obci Jihlava stavebním objektem "SO 18 Přeložka a úprava trolejové vedení" v rámci stavby "CITY PARK Jihlava";
rozhoduje
* zveřejnit záměr darování částí pozemku par. č. par. č. 2804/1 v k.ú. a obci Velké Meziříčí zastavěných chodníkem do vlastnictví města Velké Meziříčí;
* uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí, z níž bude vyplývat investorovi stavby právo provést stavbu "Rekonstrukce ulice Novosady, silnice II/602" na pozemcích par. č. 2804/7 - ost. plocha, silnice a par. č. 2804/1 - ostatní plocha, silnice v k.ú. a obci Velké Meziříčí;
* uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi krajem Vysočina a společností CEI Building, a.s. Želetavská 1449/9, Praha, IČ: 27 12 92 50, z níž bude vyplývat investorovi stavby právo provést stavbu objektu "SO 18 - Přeložka a úprava trolejového vedení" v rámci stavby "CITY PARK Jihlava" na pozemku par. č. 6078/11 - ost. plocha, silnice v k.ú. a obci Jihlava.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín duben 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz