Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-24

RK-12-2007-24.doc
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-12-2007-24
NázevProdej bytového domu a přilehlých pozemků v k. ú. Lesonice
Zpracoval J. Tvrzová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuNa základě podnětu Středního odborného učiliště řemesel a služeb, Tovačovského sady 79, Moravské Budějovice odprodat bytový dům č.p. 159 na pozemku par. č. st. 222 včetně zastavěného pozemku par. č. st. 222 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 231 m2 přilehlých pozemků 86/23 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 76 m2 a par. č. 86/27 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 65 m2 v k. ú. a obci Lesonice odbor majetkový zahájil na základě rozhodnutí rady kraje jednání se stávajícími nájemníky bytů o odprodeji bytových jednotek vzniklých na základě prohlášení vlastníka včetně společných částí a přilehlých pozemků k domu č.p. 159. Kupní ceny původně navržené jednotlivým zájemcům o koupi bytů vycházely z ceny obvyklé stanovené znalcem v oboru odhady nemovitostí (Ing. František Chvátal) a pohybovaly se v rozmezí od 360 do 410 tis. Kč. Všichni oslovení zájemci odmítli akceptovat kupní cenu v této výši a s poukazem na špatný technický stav a nezbytnost investovat značné náklady do oprav bytů žádali snížení kupní ceny. Odbor majetkový posoudil všechny předložené argumenty a připravil nový návrh na pokračování jednání s nájemníky o prodeji bytových jednotek v budově č. p. 159 a přilehlých pozemků v k. ú. a obci Lesonice za cenu podstatně sníženou, tj. v částce 210 a 230 tis. Kč. Na základě schválení tohoto návrhu radou kraje byly vypracovány upravené návrhy kupních smluv, které byly zájemcům zaslány k vyjádření. Ani tyto návrhy nebyly plně akceptovány a dle posledního společného návrhu nájemníci bytů požadují sjednocení kupních cen, tzn. pro všechny nájemníky stejné ceny a zároveň jejich snížení na částku 170 000,- Kč/byt. Svůj návrh odůvodňují jednak technickým stavem předmětných bytů, jednak poukazují na prodej sousedních obdobných bytů soukromým vlastníkem (CE WOOD, a.s.) za jednotnou kupní cenu 210 tis. Kč včetně nepoměrně větších přilehlých pozemků dříve užívaných i obyvateli domu č.p. 159 jako odstavné parkovací plochy a plochy užívané jako drobné zahrádky - jedná se o pozemek par. č. 86/17 o výměře 389 m2 a pozemek par. č. 86/32 o výměře 384 m2.
Koncem roku 2006 se navíc jeden z bytů v domě č.p. 159 uvolnil, když byla ukončena z důvodu odstěhování jeho uživatelů nájemní smlouva. Byt je v současné době volný a správce nemá zájem jej znovu obsazovat nájemníkem. Od listopadu obdržel OM čtyři žádosti zájemců o odkoupení tohoto volného bytu, jedna z žádostí obsahuje nabídku kupní ceny ve výši 300 000,- Kč.
Návrh řešení Odbor majetkový posoudil poslední návrhy zájemců o koupi bytových jednotek, které se týkají požadavku na sjednocení kupní ceny pro všechny stávající uživatele bytů a stanovení kupní ceny adekvátně ke stavu a atraktivnosti předmětných bytů, a proto doporučuje částečně vyhovět uvedeným návrhům. Důvody pro snížení ceny uváděné nájemci jsou obdobné, zejména to je špatný technický stav celé budovy (stáří cca 23 let) způsobený její nedostatečnou údržbou ze strany dosavadních správců - do střechy zatéká, což způsobuje praskání stropů ve vrchních bytech, špatná izolace způsobuje plesnivění zdí, způsob vytápění bytů (z kotelny provozované v areálu učiliště) bude vyžadovat pro každý byt vybudování individuálního topení, stěny v zimě promrzají, byt nelze vytopit na požadovanou teplotu, což bude vyžadovat zateplení venkovní stěny, elektrické rozvody neodpovídají současným bezpečnostním normám, lokalita, kde se byty nacházejí, je obec do 1 tis. obyvatel se základní infrastrukturou, prakticky žádnými pracovními příležitostmi (učiliště zde ukončilo provoz), dopravní spojení (autobus) je nevyhovující, obec leží mimo hlavní dopravní tah ve směru na Moravské Budějovice, takže dojíždění za prací je velmi problematické, bez vlastního auta téměř nemožné. Odbor majetkový uvádí pro srovnání příklady z realizovaných či schválených prodejů obdobných nemovitostí či bytových jednotek na území kraje Vysočina tyto prodeje:
1) bytová jednotka 3 + 1 v panelovém domě v k. ú. Horní Kosov, obec Jihlava - kupní cena 1,000.000,- Kč
2) bytové jednotky 3 + 1 v domě OKAL v k. ú. a obci Černovice - kupní ceny v rozmezí od 225.000,- Kč do 235.000,- Kč (jedná se o byty vzniklé rozdělením dvougeneračního rodinného domu včetně zahrady a garáže)
Vlastní realizace prodeje předpokládá rozdělení domu na bytové jednotky tak, aby mohly být prodávány jednotlivě, upřednostněn bude prodej nejdříve obsazených bytů a poté uvolněného bytu.
V případě uvolněného bytu OM doporučuje využít postup prodeje formou výběrového řízení obálkovou metodou ve smyslu Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina, jehož cílem bude dosažení maximální kupní ceny za byt. Minimální kupní, se kterou může zájemce do výběrového řízení vstoupit bude rovna kupní ceně bytu s nájemcem. Nabídka prodeje bytové jednotky bude zveřejněna na úřední desce krajského úřadu, na internetových stránkách kraje a případně v regionálním tisku. O podmínkách prodeje budou známí zájemci o odkoupení bytu písemně informováni.

OM s ohledem na výše uvedené navrhuje:
1) za účelem prodeje bytů do vlastnictví nájemníků případně třetích osob vymezit ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů v domě č.p. 159 na pozemku par. č. st. 222 v k.ú. a obci Lesonice bytové jednotky a společné části domu formou Prohlášení vlastníka budovy. Na základě tohoto prohlášení bude učiněn na příslušný katastrální úřad návrh na zápis čtyř bytových jednotek včetně příslušného spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy a k zastavěnému pozemku.
2) doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout o prodeji bytových jednotek č. 159/1, 159/2, 159/3 v domě č.p. 159 na pozemku par. č. st. 222 vzniklých na základě prohlášení vlastníka včetně příslušného spoluvlastnického podílu ke společným částem domu a pozemku par. č. st. 222 a spoluvlastnického podílu (každý v rozsahu id. 1/4) k pozemkům par. č. 86/23 a par. č. 86/27 vše v k. ú. a obci Lesonice stávajícím nájemníkům za jednotnou kupní cenu 200 000,- Kč/bytová jednotka.
3) vyhlásit výběrové řízení formou obálkové metody na kupce neobsazené bytové jednotky č. 4/159 v domě č.p. 159 na pozemku par. č. st. 222 včetně podílu na společných částech domu a zastavěného pozemku par. č. st. 222 a id. podílu na přilehlých pozemcích s cílem dosáhnout nejvyšší nabídkové ceny. Minimální nabídková kupní cena bude stanovena ve výši 200 000,- Kč, tj. ve výši kupní ceny bytu obsazeného nájemcem.
Návrh usnesení předpokládá schválení výše uvedených postupů.
StanoviskaUsnesením 0191/07/2005/RK ze dne 8. 2. 2005 rada kraje schválila zveřejnění záměru prodat budovu č.p. 159 na pozemku par. č. st. 222 a pozemek par. č. st. 222 v k. ú. a obci Lesonice, záměr byl zveřejněn na úřední desce krajského úřadu ve dnech 22. 2 - 25. 3. 2005.
Usnesením 0688/18/2005/RK ze dne 24. 5. 2005 rada kraje schválila zveřejnění záměru prodat pozemky par. č. 86/23 a par. č. 86/27 v k. ú. a obci Lesonice , záměr byl zveřejněn ve dnech 3. 6. - 4. 7. 2005.
Usnesením 0889/23/2005/RK ze dne 12. 7. 2005 rada kraje schválila pokračování v jednání s nájemníky bytů o prodeji bytových jednotek v domě č. p. 159 na pozemku par. č. st. 222 včetně zastavěného pozemku a společných prostor vzniklých na základě prohlášení vlastníka za cenu rovnající se 50% celkové tržní ceny bytu a zahájení jednání s nájemníky bytů v domě č. p. 159 v Lesonicích o prodeji pozemků par. č. 86/23 a par. č. 86/27 v k. ú. a obci Lesonice do podílového spoluvlastnictví v rozsahu id. 1/4.
Usnesením 1438/35/2005/RK ze dne 8. 11. 2005 rada kraje schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch budovy č. p. 159 na pozemku par. č. st. 222 v k . ú. a obci Lesonice spočívajícího v odběru vody ze studny na pozemku par. č. 86/17 prostřednictvím domácí vodárny umístěné v domě č. p. 160 na pozemku par. č. st. 223 a v přístupu na pozemek par. č. 86/17, pozemek par. č. st. 223 a do byt. domu č. p. 160 za účelem provádění údržby a oprav studny, vodovodní přípojky a vodárny s obchodní společností CE WOOD, a.s. na dobu neurčitou za úplatu ve výši 10.000,- Kč.
Usnesením 0014/01/2006/RK ze dne 10. 1. 2006 rada kraje vyslovila nesouhlas s návrhem zájemců o koupi bytových jednotek v domě č.p. 159 na pozemku par. č. st. 222 včetně částí přilehlých pozemků vše v k. ú. a obci Lesonice na snížení navrhované kupní ceny a schválila pokračování v jednání o prodeji předmětných nemovitostí za podmínek dle materiálu
RK-01-2006-15, př. 1.
Odvětvový odbor KÚ kraje Vysočina i spravující příspěvková organizace doporučují prodej výše uvedených nemovitostí v k. ú. a obci Lesonice.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
vymezit dům č. p. 159 na pozemku par. č. st. 222 v k. ú. a obci Lesonice na bytové jednotky č. 159/1, 159/2, 159/3 a 159/4 na základě vkladu prohlášení vlastníka budovy;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout o prodeji bytových jednotek č. 159/1, 159/2, 159/3 v domě č.p. 59 na pozemku par. č. st. 222 vzniklých na základě prohlášení vlastníka včetně příslušného spoluvlastnického podílu ke společným částem domu a pozemku par. č. st. 222 a spoluvlastnického podílu (každý v rozsahu id. 1/4) k pozemkům par. č. 86/23 a par. č. 86/27 vše v k. ú. a obci Lesonice stávajícím nájemníkům za jednotnou kupní cenu 200 000,- Kč/bytová jednotka;
rozhoduje
zahájit výběrové řízení formou obálkové metody na prodej bytové jednotky č. 159/4 v domě č.p. 159 na pozemku par. č. st. 222 včetně příslušného spoluvlastnického podílu ke společným částem domu a pozemku par. č. st. 222 a spoluvlastnického podílu (id. 1/4) k pozemkům par. č. 86/23 a par. č. 86/27 vše v k. ú. a obci Lesonice.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz