Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-26

RK-12-2007-26.doc  RK-12-2007-26pr1.doc  RK-12-2007-26pr2.doc
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-12-2007-26
NázevSlužby mobilního operátora - postup centrálního zadavatele
Zpracoval P. Pavlinec, P. Vaněk, J. Tvrzová
Předkládá P. Pavlinec, P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuV průběhu roku 2006 OM, OI a OSŘKŽÚ zmapoval možnosti centrálního nákupu vybraných telekomunikačních služeb pro KrÚ a příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina. Výsledkem je návrh postupu, který zahrnuje již provedený "Audit telekomunikačních služeb v užívání Krajského úřadu kraje Vysočina a vybraných ZPO" a vypsání veřejné zakázky na služby formou centralizovaného zadávání. Podstatou centralizovaného zadávání by bylo v tomto případě provedení zadávacího řízení a zadání veřejné zakázky na služby na účet sdružených zadavatelů. V příloze č. 1 tohoto materiálu je připojeno shrnutí výsledků výše zmíněného auditu. Plný text auditu je k dispozici na adrese http://intranet.kr-vysocina.cz/odbory/oi/Vysocina_Telco_Audit.pdf


Výstupem auditu je jednoznačné potvrzení předpokladu, že společný výběr dodavatele telekomunikačních služeb je pro kraj Vysočina velmi výhodný jak z pohledu ekonomického tak provozního. Předpokladem pro provedení zadávacího řízení na telekomunikační služby, jejichž odběratelem by byly vedle kraje i zřizované příspěvkové organizace, je uzavření písemné smlouvy mezi krajem jako centrálním zadavatelem a zúčastněnými příspěvkovými organizacemi jako jinými zadavateli, kde si účastníci upraví svá vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s centralizovaným zadáváním. Výše uvedený postup vyplývá z ust. § 3 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Veškerá odpovědnost za správnost postupu při centralizovaném zadávání by přitom spočívala na centrálním zadavateli - kraji.

V souladu s doporučeními auditu a následujícím materiálem RK-12-2007-26 navrhujeme realizovat technicky a organizačně náročnou zakázku centrálního zadavatele ve spolupráci s tzv. koordinátorem, který bude vybrán na základě zakázky kraje.

Cílem celého procesu je realizace zakázky na výběr telekomunikačních služeb do konce roku 2007.
Návrh řešení Mezi kroky, které povedou k realizaci zakázky navrhujeme:
1) Výběr koordinátora zakázky centrálního zadavatele - viz. materiál RK-12-2007-26
2) Zaslání a projednání vstupního informačního materiálu ředitelům PO. Tento materiál bude obsahovat mimo jiné předpokládaný orientační ceník telekomunikačních služeb (předpokládaný min. výstup soutěže) a návrh smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání - viz materiál RK-12-2007-26, př. 2
3) Projednání postupu v zakázce na poradách s PO.
4) Přípravu zadávací dokumentace zakázky.
5) Vypsání a vyhodnocení zakázky.
6) Sjednání smlouvy vítězem soutěže.

Všechny tyto kroky budu z větší části v režii vybraného koordinátora za podpory příslušných odborů KrÚ.
StanoviskaOdbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu souhlasí s návrhem usnesení.
Odbor majetkový souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
navržený postup přípravy a realizace veřejné zakázky na služby "Pevná a mobilní telefonie" formou centralizovaného zadávání a návrh Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání dle přílohy č. 2 materiálu;
doporučuje
příspěvkovým organizacím zřizovaných krajem Vysočina přistoupit k uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání.
Odpovědnost OI, OSŘKŽÚ, OM
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz