Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-05

RK-12-2007-05.doc
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-12-2007-05
NázevVeřejná zakázka na stavební práce "Rekonstrukce silnice III/3791 a III/3792 Vlkov - průtah"
Zpracoval J. Tvrzová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuDo rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2007 (kapitola Nemovitý majetek, Příloha M4 - Investice v dopravě) byla zařazena akce "Rekonstrukce silnice III/3791 a III/3792 Vlkov - průtah". Předmětem této akce jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci komunikací III. třídy v průtahu obcí Vlkov a v úpravě veřejných prostor. Projektované stavební práce se vztahují k majetku kraje Vysočina (komunikace III. třídy) i obce Vlkov (náves, chodníky, vjezdy). Předpokládaný objem stavebních prací představoval celkovou finanční částku cca 10 mil. Kč bez DPH. Charakter stavebních prací odůvodňuje společný postup obce Vlkov a Vysočiny při zadání podlimitní veřejné zakázky na tuto akci, jehož výsledkem bude zadání zakázky jednomu dodavateli. Za tímto účelem byla mezi Vysočinou a obcí Vlkov uzavřena dne 24. 10. 2006 Smlouva o společném postupu zadavatelů, ve které byla upravena jejich vzájemná práva a povinnosti související se zadávacím řízením a která stanoví způsob jednání jménem sdružení zadavatelů. Jako vedoucí zadavatel byla určena Vysočina.
Výzvou k podání nabídky odeslanou odborem majetkovým dne 23. 1. 2007 bylo zahájeno zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Rekonstrukce silnice III/3791 a III/3792 Vlkov - průtah". Ve smyslu Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina náměstek hejtmana kraje schválil na základě návrhu odboru majetkového zadání této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Kritériem stanoveným zadavatelem pro hodnocení předložených nabídek z hlediska jejich pořadí byla stanovena nejnižší nabídková cena.
Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena na 12. 2. 2007 do 1000 hod. V této lhůtě podalo své nabídky 8 dodavatelů, z toho 4 vyzvaní zájemci. Doručené nabídky byly předány hodnotící komisi, která byla jmenována náměstkem hejtmana kraje a byla současně pověřena funkcí komise pro otevírání nabídek a zvláštní komise pro posouzení kvalifikace. Jednání hodnotící komise za účasti pověřených zástupců 4 uchazečů, kteří podali své nabídky, proběhlo dne 12. 2. 2007. Jednání komise bylo zahájeno ve 12.15 hod. Hodnotící komise zahájila svoji činnost ustanovením předsedy a místopředsedy komise a následně přistoupila za účasti zástupců dodavatelských firem k otevírání obálek a kontrole úplnosti nabídek v souladu s § 71 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb. Kontrole úplnosti vyhověly všechny nabídky. Poté komise provedla posouzení kvalifikace uchazečů. Čtyři uchazeči byli vyzváni k doplnění kvalifikace dle § 59 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. ve stanovené lhůtě. Ostatní uchazeči prokázali splnění kvalifikace. V rámci posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele stanovených v zadávacích podmínkách zjistila hodnotící komise u dvou uchazečů nejasnosti, které byly důvodem k výzvě o písemné vysvětlení nabídky ve stanovené lhůtě. Ostatní nabídky splnili požadavky zadávací dokumentace. Na druhém jednání komise, které se konalo dne 16. 3. 2007, byly její členové seznámeni s průběhem doplňování kvalifikací a s obsahem podaných vysvětlení. Hodnotící komise dospěla k závěru, že všichni uchazeči dodrželi lhůty stanovené jim zadavatelem a doplnění kvalifikací a podání vysvětlení bylo provedeno v požadovaném rozsahu, a proto není důvod pro vyloučení některého z uchazečů ze zadávacího řízení. Komise poté přistoupila k vyhodnocení nabídek podle hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena. Ze všech jednání hodnotící komise byly pořízeny protokoly, které jsou obsahem materiálu RK-12-2007-05, př. 1. O průběhu posouzení a hodnocení nabídek byla hodnotící komisí pořízena Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek, která je obsahem materiálu RK-12-2007-05, př. 2.
Návrh řešení Nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 8 445 717,00 Kč bez DPH předložil uchazeč OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 660 02 Brno-střed, IČ 46342796, z toho dílčí cena pro Vysočinu je 5 520 366,00 Kč bez DPH a dílčí cena pro obec Vlkov činí 2 925 351,00 Kč bez DPH.
Pořadí nabídek tak jak bylo určeno hodnotící komisí je uvedeno ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek (RK-12-2007-05, př. 2)
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise.
StanoviskaUsnesením 0425/07/2006/ZK ze dne 26. 9. 2006 Zastupitelstvo kraje Vysočina rozhodlo uzavřít mezi Vysočinou a obcí Vlkov smlouvu o společném postupu zadavatelů veřejné zakázky "Rekonstrukce silnice III/3791 a III/3792 Vlkov - průtah".
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 660 02 Brno-střed, IČ 46342796 jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Rekonstrukce silnice III/3791 a III/3792 Vlkov - průtah";
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz