Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-03

RK-12-2007-03.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-12-2007-03
NázevUzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Petrovice u Humpolce, obec Humpolec
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuNa OM se obrátilo město Humpolec se žádostí o převod pozemků par. č. 596/5 - ost. plocha, silnice a par. č. 596/11 - ost. plocha, silnice v k. ú. Petrovice u Humpolce, obec Humpolec. Město uvádí v žádosti, že tyto pozemky slouží jako komunikace v zastavěné části obce a město chce zahájit opravu této komunikace. Nemůže však vynakládat prostředky do majetku, který nemá ve vlastnictví. Při šetření bylo zjištěno, že na tyto pozemky navazuje další pozemek, který je ve vlastnictví kraje, a to par. č. 641/3 - ost. plocha, silnice též v k.ú.. Petrovice u Humpolce, obec Humpolec. Požadované pozemky jsou dle zjištění OM zastavěny silnicí III/12933, která je vlastnictvím kraje, slouží však pouze jako místní komunikace v místní části Petrovice. Uvedená silnice je vzhledem ke svému charakteru odborem dopravy a silničního hospodářství navržena k vyřazení ze silniční sítě.
Výše uvedené pozemky i silnici III/12933 získal kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou byly dány do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Pelhřimov resp. podle Rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací vydaného krajem Vysočina a schváleného Zastupitelstvem kraje Vysočina usnesením č. 0523/08/2006/ZK ze dne 7. 11. 2006, účinného od 1. 1. 2007, byly tyto pozemky i silnice svěřeny do správy organizace s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Požadované pozemky jsou Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním pracovištěm Pelhřimov vedeny na LV č. 156 pro k.ú. Petrovice u Humpolce, obec Humpolec.
Návrh řešení OM navrhuje požadované pozemky včetně dalšího pozemku par. č. 641/3 v k.ú. Petrovice u Humpolce, obec Humpolec převést do vlastnictví města Humpolec. Tyto pozemky jsou však zastavěny silnici ve vlastnictví kraje, které je dle evidence ODSH určena k vyřazení ze silniční sítě. Z tohoto důvodu je třeba silnici nejprve vyřadit ze silniční sítě a až poté uzavřít darovací smlouvu s městem Humpolec.
Zákonnou podmínkou pro vyřazení komunikace ze silniční sítě je dle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací, v platném znění uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnického práva k dotčené komunikaci a pozemkům mezi stávajícím vlastníkem a budoucím vlastníkem. Po uzavření této smlouvy předloží OM odboru dopravy a silničního hospodářství k rozhodnutí žádost o vyřazení silnice III/12933 ze silniční sítě. Po právní moci tohoto rozhodnutí bude mezi krajem Vysočina a městem Humpolec uzavřena darovací smlouva, kterou do vlastnictví města budou převedeny jak výše uvedené pozemky, tak i vlastní těleso komunikace.
Usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování pozemků a komunikace do vlastnictví města Humpolec a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městem Humpolec, v níž se kraj zaváže po vydání správního rozhodnutí o vyřazení silnice III/12933 ze silniční sítě uzavřít darovací smlouvu týkající se pozemků a silnice v k.ú. Petrovice u Humpolce, obec Humpolec.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočina, provoz Pelhřimov souhlasí s vyřazením silnice III/12933 v k.ú. Petrovice u Humpolce ze silniční sítě a s převodem příslušných pozemků do vlastnictví města Humpolec.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s darováním pozemků i silnice III/12933 do vlastnictví města Humpolec.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemků par. č. 596/5 - ost. plocha, silnice o výměře 1925 m2, par. č. 596/11 - ost. plocha, silnice o výměře 2946 m2 a par. č. 641/3 - ost. plocha, silnice o výměře 1634 m2 v k.ú. Petrovice u Humpolce, obec Humpolec a komunikace na těchto pozemcích postavených, včetně součástí a příslušenství do vlastnictví města Humpolec;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městem Humpolec, ve které se kraj po vydání správního rozhodnutí o vyřazení silnice III/12933 ze silniční sítě zaváže uzavřít darovací smlouvu na převod pozemků par. č. 596/5 - ost. plocha, silnice a par. č. 596/11 - ost. plocha, silnice a par. č. 641/3 v k. ú. Petrovice u Humpolce, obec Humpolec a komunikace na těchto pozemcích postavených z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 15. 5. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz