Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-63

RK-12-2007-63.doc  RK-12-2007-63pr1.doc  RK-12-2007-63pr2.tif  RK-12-2007-63pr2a.tif  RK-12-2007-63pr3.pdf  RK-12-2007-63pr4.doc  RK-12-2007-63pr5.doc  RK-12-2007-63pr6.doc
Číslo materiálu63
Číslo jednacíRK-12-2007-63
NázevVN-H-4-2007-1 Schválení účetní závěrky za rok 2006 a jednacího řádu Havlíčkobrodské nemocnice, a. s.
Zpracoval D. Buřičová, H. Kolouchová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0463/07/2005/ZK ze dne 18. 10. 2005 zastupitelstvo kraje rozhodlo o založení Havlíčkobrodské nemocnice, a. s. a dále schválilo její zakladatelskou listinu a stanovy. Ke vzniku společnosti došlo 30. 11. 2005, kdy nabylo právní moci usnesení o zápisu do obchodního rejstříku. Akciová společnost dosud neprovozuje žádnou činnost.
Jednou z povinností daných stanovami akciové společností je zpracování účetní závěrky a výroční zprávy (včetně roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku (tato povinnost je popsána zejména v § 12 odst. 6 f) a § 22 Stanov).
Roční účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně platným závazným předpisům a zásadám správného vedení účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází a o výši dosaženého výsledku nebo ztrát vzniklých v uplynulém roce
Pokud společnost nemá podle platných právních předpisů povinnost nechat ověřit účetní závěrku auditorem, dozorčí rada přezkoumá účetní závěrku a výroční zprávu společnosti bez ověření auditorem a předá valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání.
Schválení řádné účetní závěrky přezkoumané dozorčí radou, rozhodnutí o rozdělení zisku, nebo o úhradě ztráty; schválení výroční zprávy (včetně roční zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku), způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém roce, jakož i dodatečné schválení použití rezervního fondu, náleží dle § 12 odst. 6 písm. f) a g) Stanov valné hromadě. Dozorčí radě akciové společnosti dle § 16 odst. 6 písm. d) Stanov přísluší přezkoumávat účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku a předkládat o tom zprávu valné hromadě, dále jí přísluší vyjadřovat se k výroční zprávě a zprávě auditora.
Účetní závěrku a výroční zprávu pak zveřejní představenstvo uložením do sbírky listin obchodního rejstříku.
Návrh řešení Ustanovení § 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, stanoví pro případ má-li společnost jen jediného akcionáře, že se nekoná valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady však musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Zákon o krajích v ustanovení § 59 odst. 1 písm. j) zakládá vyhrazenou působnost rady kraje rozhodovat ve věcech kraje jako jediného společníka obchodní společnosti.
Dozorčí rada se v souladu se Stanovami sešla dne 22. 3. 2007 v prostorách Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci. Jednalo se o druhé zasedání dozorčí rady Havlíčkobrodské nemocnice, a. s. v roce 2007 (první zasedání se stoprocentní účastí, na kterém byl zvolen předsedou pan Holešák, se konalo dne 1. 3. 2007). Přítomni byli 4 členové ze šesti. Zápis je uveden v materiálu RK-12-2007-63, př. 4.
Dozorčí rada v souladu s programem projednávala svůj jednací řád (jehož text je obsažen v materiálu RK-12-2007-63, př. 1) a účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2006 (viz materiál RK-12-2007-63, př. 2 a 3).
Povinnost vydat jednací řád, který upravuje pravidla pro svolávání, jednání a usnášení se dozorčí rady, jakož i další protokolární záležitosti, a předložit jej ke schválení valné hromadě je upravena v § 16 odst. 2 a 3 Stanov. Dle § 12 odst. 6 písm. q) Stanov do působnosti valné hromady náleží schválení jednacího řádu dozorčí rady.
Dozorčí rada dále přijala k účetní závěrce za rok 2006 následující usnesení:
* dozorčí rada schvaluje účetní závěrku (příloha č. 2 zápisu) a výroční zprávu (dle přílohy č. 3 zápisu) k 31. 12. 2006 bez výhrad.
* dozorčí rada doporučuje valné hromadě řešit úhradu ztráty ve výši 5 900,- Kč v následujícím účetním období.
Náležitosti účetní závěrky a výroční zprávy jsou stanoveny zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a byly při jejich zpracování respektovány viz. příloha RK-12-2007-63, př. 6.
Ztráta, která společnosti v průběhu roku 2006 vznikla, byla způsobena zaúčtováním závazku za výdaje související se založením a vznikem společnosti.
V příloze č. RK-12-2007-63, př. 5 je uvedeno Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Havlíčkobrodské nemocnice, a. s., které bude po schválení usnesení předloženo hejtmanovi kraje k podpisu.
StanoviskaStanovisko dozorčí rady je uvedeno v příloze RK-12-2007-63, př. 4 (zápis ze zasedání ze dne 22. 3. 2007)
Návrh usneseníRada kraje Vysočina jednající dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za kraj Vysočina jakožto jediného společníka (akcionáře) obchodní společnosti Havlíčkobrodská nemocnice, a. s., IČ: 27485803, v působnosti valné hromady
schvaluje
* jednací řád dozorčí rady Havlíčkobrodské nemocnice, a. s. dle materiálu RK-12-2007-63, př. 1;
* řádnou účetní závěrku společnosti Havlíčkobrodská nemocnice, a. s. za rok 2006 dle přílohy RK-12-2007-63, př. 2 včetně výroční zprávy dle materiálu RK-12-2007-63, př. 3;
* hospodářský výsledek za rok 2006 ve výši -5 900,- Kč;
* převedení ztráty za rok 2006 ve výši 5 900,- Kč na účet neuhrazená ztráta minulých let;
ukládá
představenstvu Havlíčkobrodské nemocnice, a. s. zajistit zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2006 založením ve Sbírce listin u obchodního rejstříku.
Odpovědnost představenstvo Havlíčkobrodské nemocnice, a. s.
Termín 30. 6. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz